Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.21.2.4 Reguleringsforpligtelse ML § 43

Indhold

Dette afsnit beskriver, at der skal ske regulering af det momsfradrag, som er opnået ved anskaffelsen af et investeringsgode, hvis anvendelsen af godet efterfølgende ændres.

Der kan også foretages tilbagebetaling af moms til virksomheder i tilfælde, hvor investeringsgoder, der er anskaffet uden ret til fradrag, senere anvendes til momspligtige formål. Se ML (momsloven) § 43 og afsnit D.A.11.7.4 Regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44 om regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Investeringsgoder omfattet af reguleringsforpligtelsen
  • Reguleringsperioden
  • Reguleringsforpligtelsen
  • Overdragelse af reguleringsforpligtelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.11.7.4.6 Overdragelse af reguleringsforpligtelsen om overdragelse af reguleringsforpligtelsen.

Regel

Ved regulering ændres det fradrag, som er opnået ved anskaffelsen af et investeringsgode (større driftsmidler mv. og fast ejendom), når anvendelsen af godet efterfølgende ændres. Der kan foretages regulering i tilfælde, hvor der har været enten fuld eller delvis fradragsret i forbindelse med anskaffelsen af investeringsgodet. Der kan også foretages tilbagebetaling af moms til virksomheder i tilfælde, hvor investeringsgoder, der er anskaffet uden ret til fradrag, senere anvendes til momspligtige formål. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Investeringsgoder omfattet af reguleringsforpligtelsen

Fast ejendom, herunder til- og ombygning, er omfattet af de almindelige bestemmelser om regulering af købsmomsen for investeringsgoder. Se ML (momsloven) § 43, stk. 1 og 2.

Tilsvarende gælder reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til et samlet beløb af mere end 100.000 kr. (for goder anskaffet før 1. januar 2008: 75.000 kr.) årligt. Beløbet opgøres særskilt for hver enkelt fast ejendom.

Der er således ingen reguleringsforpligtelse på reparations- og vedligeholdelsesarbejder på en enkelt fast ejendom, når den samlede værdi ikke overstiger 100.000 kr. (for goder anskaffet før 1. januar 2008: 75.000 kr.) årligt.

Reguleringsperioden

Læs mere herom i afsnit D.A.11.7.4.7 Gennemførelse af reguleringen ML § 43, stk. 4 og ML § 44 om gennemførelse af reguleringen ML (momsloven) § 43, stk. 4, og ML (momsloven) § 44, herunder om reguleringsperioden og påbegyndelsestidspunktet for reguleringsperioden.

Reguleringsforpligtelsen

Der skal ske regulering af den fradragsberettigede moms, hvis der efter anskaffelses- eller ibrugtagningstidspunktet sker ændringer i anvendelsen af den faste ejendom.

I forbindelse med efterfølgende salg eller overdragelse af den faste ejendom, skal sælgeren regulere momsen, herunder "pålægsmomsen", for den resterende del af reguleringsperioden, hvis virksomheden i forbindelse med anskaffelsen eller opførelsen har haft helt eller delvist fradrag herfor.

Sælger kan dog undlade at regulere momsen i det omfang, køber kan overtage reguleringsforpligtelsen og de formelle krav til overdragelse af reguleringsforpligtigelse er opfyldt. Se momsbekendtgørelsens §§ 20-21.

Det momsbeløb, som er omfattet af reguleringsforpligtelsen, omfatter både den beregnede "pålægsmoms" og momsen af materialer, som er indkøbt til brug for underleverandører, samt momsen af indkøbte entrepriser. Se afsnit D.A.11.7.4 Regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44 om regulering af fradrag for investeringsgoder ML (momsloven) §§ 43 og 44.

Overdragelse af en reguleringsforpligtelse

Ombygning af lejede lokaler kan udgøre et investeringsgode, jf. ML (momsloven) § 43, stk. 2, nr. 2. En virksomhed, der drives fra lejede lokaler, kan overdrage reguleringsforpligtelsen, når beløbet, der betales for virksomheden, kan anses for at indeholde et vederlag for sælgervirksomhedens udgifter til ombygning af de lejede lokaler. Se SKM2007.423.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2007.423.LSR

Ombygningen af de lejede lokaler udgør et investeringsgode, jf. ML (momsloven) § 43, stk. 2, nr. 2. Landsskatteretten fandt, at salgssummen for virksomheden indeholdt et vederlag for virksomhedens udgifter til ombygning af de lejede lokaler. Investeringsgodet må derfor anses for omfattet af reguleringsforpligtelsen i ML § 43, stk. 3, nr. 4, som salg af fast ejendom.

TfS2000, 614LSR

A I/S solgte virksomheden til G. G overtog ikke reguleringsforpligtelsen. A I/S var altså ikke frigjort fra reguleringsforpligtelsen. A I/S indsendte en erklæring til SKAT om, at H som køber havde overtaget reguleringsforpligtelsen. H var den nuværende lejer af ejendommen, hvorfra han drev momspligtig virksomhed.

Landsskatteretten bemærkede, at der ikke var sket nogen overdragelse af investeringsgodet mellem A I/S og H. Allerede af den grund var der ikke hjemmel til, at H kunne overtage reguleringsforpligtelsen fra A I/S, hvorfor A I/S ikke var frigjort for krav om betaling af reguleringsforpligtelsen.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.