Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.6.2.7.4 Restaurant- og cateringydelser ML § 21 a

Indhold

Dette afsnit beskriver særreglen om leveringsstedet for restaurant- og cateringydelser. Afsnittet indeholder desuden en definition af restaurant- og cateringydelser. Endelig beskriver afsnittet undtagelsen vedrørende restaurant-/cateringydelser, der leveres om bord på skibe, fly eller tog under personbefordring inden for EU, herunder hvornår en restaurant-/cateringydelse anses for at være leveret under en persontransport inden for EU.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Definition: Restaurant- og cateringydelser
 • Regel: Leveringsstedet er det land, hvor ydelserne udføres
 • Undtagelse: Når restaurant- og cateringydelser leveres under personbefordring inden for EU
 • Fastlæggelse af den del af personbefordringen, der foregår inden for EU
 • Ydelser, der ikke leveres under personbefordring inden for EU
 • Ydelser, der leveres delvist under personbefordring inden for EU
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 21 a har følgende ordlyd:

"Stk. 1. Leveringsstedet for restaurant- og cateringydelser er her i landet, når ydelserne rent faktisk udføres her, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Leveringsstedet for restaurant og restaurationsydelser, der udføres om bord på skibe, fly eller tog under den del af en personbefordring, der finder sted inden for EU, og når der under befordringen ikke gøres ophold uden for EU mellem afgangs- og ankomststedet, er her i landet, når afgangsstedet er her i landet.

Stk. 3. Afgangsstedet i henhold til stk. 2 er det første sted inden for EU, hvor der optages passagerer, eventuelt efter en rejsestrækning uden for EU. Ankomststedet er det sidste sted inden for EU, hvor der sættes passagerer af, som er optaget inden for EU, eventuelt inden en rejsestrækning uden for EU. Ved returrejser anses tilbagebefordringen som en separat befordring."

Momssystemdirektivets artikel 55 og 57 har følgende ordlyd:

Artikel 55:
"Leveringsstedet for restaurant- og cateringydelser, bortset fra de ydelser, der fysisk udføres om bord på skibe, fly eller tog under den del af personbefordringen, der finder sted inden for Fællesskabet, er det sted, hvor disse ydelser rent faktisk udføres.

Artikel 57:
1. Leveringsstedet for restaurant- og cateringydelser, der fysisk udføres om bord på skibe, fly eller tog under den del af en personbefordring, der finder sted inden for Fælleskabet er afgangsstedet for personbefordringen.

2. Med henblik på stk. 1 forstås ved "den del af en personbefordring, som finder sted inden for Fællesskabet", den del af en befordring, som uden ophold uden for Fællesskabet foretages mellem afgangsstedet og ankomststedet for personbefordringen.

Afgangsstedet for en personbefordring" er det første sted, hvor der optages passagerer inden for Fællesskabet, eventuelt efter en rejsestrækning uden for Fællesskabet.

Ankomststedet for en personbefordring" er det sidste sted inden for fællesskabet, hvor der sættes passagerer af, som er optaget inden for Fællesskabet, eventuelt inden en rejsestrækning uden for fællesskabet. I tilfælde af en returrejse anses tilbagebefordringen som en separat befordring."

Definition: Restaurant- og cateringydelser

Ved restaurant- og cateringydelser forstås overordnet levering af fødevarer og/eller drikkevarer, også tilberedte, til human konsum, tillige med levering af de støtteydelser, der kræves, for at varerne umiddelbart kan konsumeres.  Leveringen af fødevarer og/eller drikkevarer skal kun udgøre en enkelt del af et hele, som overvejende består af ydelser. Se momsforordningens artikel 6, stk. 1, og EF-domstolens dom i sag C-231/94, Fåborg Gelting Linien.

Levering af fødevarer og/eller drikkevarer, også tilberedte, men uden andre støtteydelser, betragtes ikke som leverancer af restaurant-/cateringydelser, men som vareleverancer. Dette gælder uanset om transportydelsen er inkluderet. Se momsforordningens artikel 6, stk. 2, samt afsnit D.A.4.1.7 Vare eller ydelse (blandede leverancer) om vare eller ydelse (blandede leverancer).

Cateringvirksomheder anses for at levere ydelser medmindre cateringvirksomheden kun leverer standardiserede retter uden yderligere tjenesteelementer end transport eller medmindre andre særlige omstændigheder viser, at leveringen af retterne udgør transaktionernes væsentligste element. Se EF-domstolens dom i de forenede sager C-497/09, C-499/09, C-501/09 og C-502/09 og momsforordningens artikel 6, stk. 2.

Ved restaurantydelser forstås levering af sådanne ydelser hos leverandøren. Ved cateringydelser forstås levering af sådanne ydelser andre steder end hos leverandøren. Se momsforordningens artikel 6, stk. 1.

Se også

Se også afsnit:

 • D.A.4.1.7 om vare eller ydelse (blandede leverancer).
 • D.A.6.1 om stedet for momspligtig levering af varer.

Regel: Leveringsstedet er det land, hvor ydelserne udføres

Leveringsstedet for restaurant- og cateringydelser er som udgangspunkt dér, hvor ydelserne rent faktisk udføres. Altså er leveringsstedet for restaurant- og cateringydelser Danmark, når ydelserne udføres i Danmark. Se ML (momsloven) § 21 a, stk. 1.

Den generelle særregel vedrørende restaurant- og cateringydelser har dels til formål at sikre at beskatningen sker i forbrugslandet, dels at undgå administrative vanskeligheder for erhvervslivet. Se sjette betragtning i præamblen til direktiv 2008/8/EF (Momspakken) samt afsnit D.A.6.2.1.3 Kort om særregler om kort om særreglerne.

Bemærk

Der gælder en undtagelse for restaurant-/cateringydelser, der leveres om bord på skibe, fly eller tog under personbefordring inden for EU. Denne undtagelse gælder ikke for ydelser, der udføres før første afgangssted i EU eller efter sidste ankomststed i EU. Dette gælder, selv om ydelserne leveres på et EU-lands område eller på et tredjelands eller -territoriums område. I disse tilfælde gælder den generelle særregel for restaurant og cateringydelser i ML (momsloven) § 21 a, stk. 1. Se momsforordningens artikel 36.

Undtagelse: Når restaurant- og cateringydelser leveres under personbefordring inden for EU

For restaurant- og cateringydelser, der udføres om bord på skibe, fly eller tog under personbefordring inden for EU er leveringsstedet afgangsstedet. Altså er leveringsstedet Danmark, når afgangsstedet er Danmark. Reglen gælder i de tilfælde (for de strækninger), hvor der ikke under personbefordringen gøres ophold uden for EU mellem afgangs- og ankomststed. Se ML (momsloven) § 21 a, stk. 2.

Undtagelsen er en forenklingsregel. Reglen er indført for at undgå vanskeligheder i forbindelse med at fastlægge leveringsstedet for disse ydelser, når de leveres om bord på transportmidler, der under personbefordringen passerer flere EU-lande.

Bemærk

Vær særligt opmærksom på følgende vedrørende undtagelsen i ML (momsloven) § 21 a, stk. 2:

 • Ved personbefordring inden for EU forstås ikke al personbefordring, der foregår inden for EU's område, men kun personbefordring der foregår efter første afgangssted i EU og før sidste ankomststed i EU. Se afsnittet nedenfor om fastlæggelse af den del af personbefordringen, der foregår inden for EU.
 • Der er indtil videre fortsat momsfritagelse for restaurationsvirksomhed om bord på færgeforbindelser mellem Danmark og udlandet. Det samme gælder restaurationsvirksomhed om bord på fly. Se TfS 1998, 738.

Fastlæggelse af den del af personbefordringen, der foregår inden for EU

Ved den "del af personbefordringen, der finder sted inden for EU" forstås strækningen mellem afgangsstedet og ankomststedet for personbefordringen (uden ophold uden for EU). Se momssystemdirektivets artikel 57, stk. 2. Der henses til den strækning, som transportmidlet har tilbagelagt og ikke den strækning, som hver passager har tilbagelagt. Se momsforordningens artikel 35, stk. 1.

Afgangsstedet for personbefordringen er det første sted inden for EU, hvor der optages passagerer, eventuelt efter en rejsestrækning uden for EU. Se ML (momsloven) § 21 a, stk. 2, 1. pkt.

Ankomststedet for personbefordringen er det sidste sted inden for EU, hvor der sættes passagerer af, som er optaget inden for EU, eventuelt inden en rejsestrækning uden for EU. Se ML (momsloven) § 21 a, stk. 2, 2. pkt.

Ved returrejser anses tilbagebefordringen som en separat befordring.  Se ML (momsloven) § 21 a, stk. 2, 3. pkt.

Ydelser der ikke leveres under personbefordring inden for EU

Undtagelsen i ML (momsloven) § 21 a, stk. 2 gælder for restaurant-/cateringydelser der leveres under den del af personbefordringen, der foregår inden for EU. Undtagelsen gælder altså ikke for restaurant-/cateringydelser, der leveres under den del af personbefordringen, der foregår før første afgangssted i EU og efter sidste ankomststed i EU. Dette gælder, selv om ydelserne leveres på et EU-lands område eller på et tredjelands eller -territoriums område. I disse tilfælde gælder den generelle særregel for restaurant og cateringydelser i ML (momsloven) § 21 a, stk. 1, dvs. leveringsstedet er dér, hvor ydelserne faktisk udføres. Se momsforordningens artikel 36.

Det betyder eksempelvis, at leveringsstedet er dér, hvor ydelsen udføres:

 • hvis der under en persontransport ind i EU leveres restaurant/-cateringydelser om bord på skibe, fly eller tog før afgangsstedet
 • hvis der under en persontransport ud af EU leveres restaurant/-cateringydelser om bord på skibe, fly eller tog efter ankomststedet.

Se afsnittet "Regel: Leveringsstedet er det land, hvor ydelserne udføres" ovenfor.

Hvis leverancen derimod påbegyndes efter afgangsstedet eller før ankomststedet for personbefordringen, er leveringsstedet afgangslandet. Se ML (momsloven) § 21 a, stk. 2, og afsnittet "Undtagelse: Når restaurant- og cateringydelser leveres under personbefordring inden for EU" ovenfor.

Ydelser, der leveres delvist under personbefordring i EU

Fastlæggelsen af leveringsstedet for restaurant-/cateringydelser, der leveres delvist under og delvist uden for den del af personbefordringen, der foregår inden for EU, sker på det tidspunkt, hvor leverancen af restaurant-/cateringydelsen påbegyndes. Se momsforordningens artikel 37.

For restaurant-/cateringydelser, der kun delvist leveres under den del af personbefordringen, der foregår inden for EU (og derfor er leveringsstedet er dér, hvor ydelsen udføres i henhold til ML (momsloven) § 21 a, stk. 1), er leveringsstedet altså:

 • ikke i EU, hvis leverancen af ydelsen er påbegyndt, imens transportmidlet befandt sig uden for EU (også selv om ydelsen delvist udføres under en del af personbefordringen, der foregår inden for EU)
 • det EU-land, hvor leverancen er påbegyndt, hvis transportmidlet befandt sig inden for EU på det tidspunkt, hvor leverancen af ydelsen blev påbegyndt (dette land er ikke nødvendigvis det samme som det EU-land, hvor der er afgangssted).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

Forenede sager C-497/09, C-499/09, C-501/09 og C-502/09.

Salg af nytillavede spisevarer ved snackboder o. lign. til umiddelbar indtagelse på stedet udgør levering af varer, når en kvalitativ undersøgelse af den samlede transaktion viser, at de ydelseselementer, der går forud eller følger med leveringen, ikke er de væsentligste. Se præmis 66-74.

Cateringvirksomheder anses for at levere ydelser, medmindre cateringvirksomheden kun leverer standardiserede retter uden yderligere tjenesteelementer, eller medmindre andre særlige omstændigheder viser, at leveringen af retterne udgør transaktionernes væsentligste element.

Cateringvirksomheders levering af spisevarer indeholder normalt en betydelig ydelsesdimension, idet de kræver en større arbejdsindsats og højere grad af faglig kunnen. Madens kvalitet, kreativitet og anretning er for det meste afgørende for kunden. Ofte har kunden mulighed for ikke blot at sammensætte menu, men også at få fremstillet specielle retter efter egne ønsker. Det er også væsentligt for kunden, at den tilberedte mad ankommer præcist på det tidspunkt kunden har valgt. Endelig kan cateringydelser omfatte ydelser, der muliggør indtagelsen, herunder levering af service, bestik og endog møbler. Se præmis 75-79.

Sagerne omhandlede muligheden for at anvende reducerede momssatser for fødevarer.

C-231/94, Fåborg Gelting Linien

Sagen omhandlede vurderingen af, om levering af måltider i restaurationen om bord på en færge udgør levering af en vare eller en ydelse.

Restaurationsydelser karakteriseres af en række omstændigheder og handlinger, hvoraf levering af næringsmidler kun udgør ét led, og som i overvejende grad består af ydelser. Se præmis 14.

Restaurationsydelser er resultatet af en række ydelser, herunder tilberedning af maden, servering på tallerken eller lign., at der stilles en infrastruktur til rådighed for gæsten (restaurationslokale, garderobe mv., møbler og service), borddækning, rådgivning af gæsten om de tilbudte retter, servering ved bordet og at tage af bordet. Se præmis 13.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.