Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvornår er der tale om denatureret sprit?

E.A.3.1.8.2 Fuldstændig denatureret sprit

Der ►er◄ afgiftsfritagelse for alkohol, der fremstilles her i landet (eller importeres fra et tredjeland), når alkoholen er denatureret efter den fælles denatureringsprocedure ifølge afsnit I i bilaget til ►Kommissionens forordning (EF) Nr. 3199/93, som senest er ændret ved◄ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880, der pr. hektoliter absolut ethanol består af følgende tre stoffer:

 • 1,0 liter isopropylalkohol (IPA)
 • 1,0 liter methylethylketon (MEK)
 • 1,0 gram denatoniumbenzoat.

Alkohol, der modtages fra et andet EU-land, kan ligeledes sælges afgiftsfrit, når alkoholen er fuldstændig denatureret med de tre stoffer i den fælles denatureringsprocedure i en koncentration pr. hektoliter absolut ethanol på mindst henholdsvis 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat.

Desuden kan alkohol, der modtages fra enkelte EU-lande (Finland, Grækenland og Tjekkiet), sælges afgiftsfrit, når alkoholen er fuldstændig denatureret efter en denatureringsprocedure, som anvendes for det pågældende EU-land ifølge afsnit III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880.

Alkohol, der er denatureret som beskrevet ovenfor, betegnes som "fuldstændig denatureret" og kan sælges, købes og anvendes uden særlig kontrol fra Skatteforvaltningen, fx husholdningssprit. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 1.

Eksempler

 • En dansk virksomhed (oplagshaver) fremstiller denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol denatureres med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, som Danmark ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 anvender, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed køber i X-land (tredjeland) denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, som Danmark ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 anvender, herunder for alkohol der importeres fra et tredjeland, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed køber i Sverige denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 2,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, i den højere koncentration som Sverige ifølge afsnit II i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 anvender, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed køber i Tjekkiet denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 0,4 liter solventnafta, 0,2 liter petroleum og 0,1 liter rensebenzin. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret med en af de yderligere denatureringsprocedurer, som Tjekkiet ifølge afsnit III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 anvender, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed påtænker at købe denatureret alkohol i Tyskland. Alkoholen er denatureret efter den tidligere tyske nationale denatureringsprocedure, som er beskrevet i afsnittet "II. Yderligere denatureringsprocedurer, som anvendes i visse medlemsstater" i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013. Da Tyskland ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 imidlertid anvender den fælles denatureringsprocedure, anses alkoholen ikke for fuldstændig denatureret og vil derfor ikke kunne sælges afgiftsfrit.

Bemærk

 • Hjemlen til at fritage fuldstændig denatureret alkohol for punktafgift findes i artikel 27, stk. 1, litra a, i Rådets direktiv 92/83/EØF. Hjemlen er implementeret i SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 1.

  Kommissionen har i forordning (EF) nr. 3199/93 fastsat nærmere regler om denaturering, herunder i et bilag fastlagt hvilke denatureringsprocedurer der anvendes i de enkelte medlemsstater.

  Senest er bilaget ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880. Det fremgår i øvrigt af afsnittene I, II og III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880, hvilke denatureringsprocedurer de enkelte EU-lande anvender med henblik på fritagelse for punktafgift. En række EU-lande, herunder Danmark, anvender den fælles denatureringsprocedure (afsnit I), enkelte EU-lande anvender den fælles denatureringsprocedure, men i øgede koncentrationer (afsnit II), mens enkelte EU-lande, udover den fælles denatureringsprocedure, tillige fortsat anvender deres hidtidige nationale denatureringsprocedurer (afsnit III).

 • Der skal udstedes og medfølge et forenklet ledsagedokument ved EU-handel (transport mellem EU-lande) af fuldstændig denatureret sprit. 

Se også

Se også afsnit E.A.1.8.2 Forsendelse af beskattede varer om forsendelse af beskattede varer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.