Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.3.9.2 Satser for afgiftslempelse

Indhold

Dette afsnit indeholder satserne for afgiftslempelse og tidligere satser for afgiftslempelse.

Afsnittet indeholder:

  • Satser for afgiftslempelse
  • Tidligere satser for afgiftslempelse.

Satser for afgiftslempelse

Elafgiftsloven

Indtil 2021 reguleredes afgiftssatserne efter elafgiftsloven årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016. Ved lov 2225 af 29. december 2020 er afgiftssatserne efter elafgiftsloven for el-patronordningen afstemt i forhold til lempelserne i elvarmeafgiften i samme lov. Afgiftssatserne efter elafgiftsloven for el-patronordningen indekseres ikke fra 2021.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter) i elafgiftsloven fra og med 2021:

2021

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

2,2

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

0,8

Gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (loft for tilbagebetaling til varmeproducenter) i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven for 2021 og 2022:

2021

2022

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

52,3 52,5

CO2-afgiftsloven

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter) for 2021 og 2022 i CO2-afgiftsloven:

2021

2022

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjern-
varme ab værk

14,2

14,2

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter 

øre/kWh fjern-
varme ab værk

5,0

5,1

Tidligere satser for afgiftslempelse

Satserne i energiafgiftslovene (el-, gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene) og CO2-afgiftsloven fra 2016 til 2020 fremgår af nedenstående to skemaer.

Energiafgiftslovene

 2016

2017

2018

2019

2020

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter (elafgiftsloven)

kr./GJ fjernvarme ab værk

øre/kWh fjernvarme ab værk

59,4

21,4

59,7

21,5

60,0

21,6

60,7

21,9

61,3

22,1

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter (gas-kul- og mineralolieafgiftslovene)

45,8

46,0

46,3

46,8

47,3

CO2-afgiftsloven

2016

2017

2018 

2019

2020

Grænse for tilbagebetaling
til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

13,6

13,7

13,8

13,9

14,1

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

4,8

4,9

4,9

4,9

5,0

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.