Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.4.11.1.7 Afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme

Indhold

Reglerne om afgiftsfritagelse for brændsler til elproduktion herunder regler for fordeling af biogas mv. mellem el- og varmeproduktion i kraftvarmeværker, og reglerne om eget forbrug af varme og elektricitet i kraftvarmeværker ved brug af biogas mv., følger som udgangspunkt de samme regler, som ved brug af naturgas mv.

I afsnittet beskrives afgiftsreglerne om produktion af elektricitet og kraftvarme.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om el- og kraftvarmeproduktion.
  • Energiindhold i brændsler.
  • Fordeling af brændsler mellem el- og varmeproduktionen.

Se også

Generelt om el- og kraftvarmeproduktion

Der er afgiftsfrihed (fritagelse eller godtgørelse) for varer, som medgår til elfremstilling, når der betales afgift af elektriciteten efter elafgiftsloven. Se GASAL § 8, stk. 2.

Bemærk, at elektricitet, som er fremstillet af biogas, og som forbruges direkte via et internt elnet af producenten, er undtaget for afgift efter elafgiftsloven. Se ELAL § 2, stk. 1, litra c og afsnit E.A.4.3.4 Elektricitet omfattet af reglerne. Biogas til fremstilling af elektricitet til eget brug, er i stedet omfattet af reglerne for biogas mv. til proces. Se afsnit E.A.4.6.4 Varme og energiprodukter anvendt som procesenergi om energi til proces.

For kraftvarmeværker, hvori der både produceres elektricitet og varme i samproduktion, er det ikke muligt fysisk entydigt at afgøre, hvor meget brændsel og evt. varme, der er brugt til henholdsvis produktion af elektricitet og til produktion af varme. Der er derfor i afgiftslovene fastsat skematiske regler for fordeling af varerne mellem elproduktion og varmeproduktionen.

Fordelingen kan ske ved enten af tage udgangspunkt i varmeproduktionen (V-formel 1,20) eller i elproduktionen (E-formel 0,67).

Der må ikke ske allokering af de anvendte brændsler mellem el- og varmeproduktionen. Dette indebærer bl.a., at værker, der fx anvender både naturgas og biogas mv., ikke må allokere den afgiftsmæssigt billigere biogas mv. til fremstilling af varme, og den afgiftsmæssigt dyrere naturgas til fremstilling af elektricitet.

Energiindhold i brændsler

Det er nødvendigt, at kraftvarmeværkerne kender energiindholdet i brændslerne, når der anvendes flere forskellige slags brændsler, fx biogas mv. og naturgas. Hvis energiindholdet i de anvendte brændsler ikke kan dokumenteres, skal kraftvarmeværket anvende energiindholdet, der er angivet i GASAL § 8, stk. 2, KULAL § 7, stk. 1 og MINAL § 9, stk. 2.

Kraftvarmeværker, der opgør energiindholdet i brændsler efter faktisk brændværdi, skal konstatere eller verificere brændværdien ud fra analyser af brændslet. Skattestyrelsen kan kræve dokumentation for brændværdien.

Fx er angivet følgende brændværdier i GASAL § 8, stk. 2:

  • Naturgas                                                     39,6 MJ/Nm3
  • Biogas mv.                                                  23,3 MJ/Nm3
  • Forgasningsgas                                                 4 MJ/Nm3

Bemærk

Ved brug af både naturgas og biogas mv. i et motoranlæg kan registrerede virksomheder opgøre den indfyrede mængde biogas med udgangspunkt i den fremstillede elektricitet. Se afsnit E.A.4.4.11.4 Svovlafgift af gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.) om afgiftens størrelse og beregning.

Fordeling af brændsler mellem el- og varmeproduktionen

Kraftvarmeværkerne kan anvende den såkaldte V-formel 1,20 eller den såkaldte E-formel 0,67 ved fordeling af brændsler. Metoden skal vælges ved begyndelsen af et kalenderår, og den valgte metode skal anvendes i hele kalenderåret. Se GASAL § 8, stk. 2.

Regler for V-formel

Værker, der anvender V-formel 1,20, skal måle både den samlede produktion af varme og af elektricitet.

Andelen af varer til produktion af elektricitet beregnes som det samlede forbrug af varer fratrukket varmeproduktionen delt med 1,2. Der kan dog højst gives afgiftsfrihed for brændsel svarende til elproduktionen delt med 0,35.

Se også

Regler for E-formel

Ved brug af E-formel 0,67 er det forbruget af varer til el-produktion, der gøres op. Der skal betales afgift af resten.

Andelen af varer til produktion af elektricitet beregnes som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i den producerede mængde af elektricitet divideret med 0,67 og på den anden side det totale energiindhold i de indfyrede brændsler.

Se også

Eget forbrug af varme og elektricitet i kraftvarmeværker

Eget forbrug skal i nogle situationer ikke indgå i afgiftsberegningen. Se afsnit E.A.4.4.10.3 Eget forbrug af varme i kraftvarmeværker om afgiftsregler ved eget forbrug af varme i kraftvarmeværker og afsnit E.A.4.4.10.4 Eget forbrug af elektricitet i kraftvarmeværker om afgiftsregler ved eget forbrug af elektricitet i kraftvarmeværker. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.