Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

E.A.7.11.6 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne på svovl og svovldioxid (SO2) og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

For 2023 gælder nedenstående satser:

Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler

Vareart
Svovl i afgiftspligtige brændsler Kr./kg. 24,6

Se SVOVLAL § 2 , stk. 1. 

Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften 

Vareart 
Svovldioxid udledt til luften  Kr./kg. 12,3

Se SVOVLAL § 2, stk. 2.

Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald

Vareart
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel  Kr./ton 49,3
Halm Kr./ton 28,3
Affald Kr./ton 11,1

Hvis registrerede virksomheder, som bruger varer omfattet af SVOVLAL § 1, nr. 14 (halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel og affald) med et afgiftspligtigt svovlindhold, ikke måler den samlede mængde svovl udledt til luften, skal afgiften opgøres ud fra virksomhedens forbrug af disse varer, se nedenstående oversigt.

Afgiftssats for forbrug af eget træaffald og lignende

Virksomheder, der ikke køber træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald, men kun bruger egne varer (eget træaffald og lignende), som fx møbelfabrikker, kan beregne afgiften på grundlag af nyttiggjort varme eller elproduktion, se nedenstående oversigt.

Vareart
Forbrug af eget træaffald o.lign.  Øre/GJ nyttiggjort varme eller produceret el 86,6

Se SVOVLAL § 2 , stk. 4. 

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler

Vareart 2018 2019 2020 2021 2022
Svovl i afgiftspligtige brændsler kr./kg.

23,4

23,7

23,9

24,2

24,2

Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften

Vareart 2018 2019 2020 2021 2022
Svovldioxid udledt til luften Kr./kg. 11,7 11,9 12,0 12,1 12,1

Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald

Vareart 2018 2019 2020 2021 2022
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel Kr./ton

47,0

47,5

48,0

48,4

48,6
Halm Kr./ton

27,0

27,3

27,6

27,8

27,9
Affald Kr./ton

10,6

10,7

10,8

10,9

11,0

Afgiftssats for forbrug af eget træaffald og lignende

Vareart 2018 2019 2020 2021 2022
Forbrug af eget træaffald og lignende  Øre/GJ nyttiggjort varme eller produceret el 82,5 83,5 84,3 85,1 85,4
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.