Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

E.A.7.13.4 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for spildevand.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatserne
  • Standardsatser for husspildevand
  • Standardsatser for industrispildevand
  • Tidligere afgiftssatser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftssatserne    

Afgiften udgør:

2020

2021-2023

2024 - 

Total-kvælstof (N) 

Kr. pr. kg

30

31,65

33,39

Total-fosfor (P)

Kr. pr. kg

165

174,07

183,64

BI5 (modificeret)

Kr. pr. kg

16,5

17,41

18,36

Se også

Se SPILDAL § 3.

Bemærk

Afgiftssatserne blev forhøjet den 1. januar 2021 og vil igen blive forhøjet den 1. januar 2024, se lov 168 af 29. februar 2020.

Standardsatser for husspildevand

Hvis husspildevandet udgør mere end 15 pct. af tilledningen af spildevand, kan spildevandsudlederen i stedet for måling af koncentrationen vælge at betale afgift efter en standardsats. Standardsatsens størrelse afhænger af den anvendte rensemetode. Se SPILDAL § 8, stk. 2.

Hvis spildevandsudlederen vælger at betalte afgift efter en standardsats, skal der betales afgift efter standardsatsen for en periode på mindst 1 år.

Bemærk

Standardsatserne blev forhøjet den 1. januar 2021 og vil igen blive forhøjet den 1. januar 2024, se lov 168 af 29. februar 2020.

2020

2021-2023

2024 - 

Standardsatsen 

pr. m3

pr. m3

pr. m3

1.

Nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse

0,75kr.

0,79kr.

0,83kr.

2.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering a)

0,75kr.

0,79kr.

0,83kr.

3.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering a)

0,90kr.

0,95kr.

1,00kr.

4.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning

1,50kr.

1,58kr.

1,67kr.

5.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation

1,65kr.

1,74kr.

1,84kr.

6.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering a)

1,95kr.

2,06kr.

2,17kr.

7.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og kemisk fældning

1,95kr.

2,06kr.

2,17kr.

8.

Samletank for toiletvand (øvrige spildevand) b)

2,10kr.

2,22kr.

2,34kr.

9.

Mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation

2,10kr.

2,22kr.

2,34kr.

10.

Mekanisk og biologisk rensning, herunder rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre

2,40kr.

2,53kr.

2,67kr.

11.

Mekanisk rensning og kemisk fældning

2,85kr.

3,01kr.

3,17kr.

12.

Andre, fx mekanisk (septiktanke o.l.)

5,70kr.

6,01kr.

6,34kr.

a)

Efterbehandling med ophold i lagune er ligestillet med filtrering.

b)

For ejendomme med samletank for kun toiletvand bliver 25 pct. af vandforbruget anset for ledt til samletanken. Kommunen skal derfor kun opkræve afgift af de 75 pct. af vandforbruget efter afgiftssatsen for rensemetode nr. 8. Se SPILDAL § 2, stk. 3, og § 7, stk. 9. Afgiften for de 25 pct., som bliver anset for ledt til samletanken, vil blive afregnet gennem renseanlægget.

Det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for, at spildevandsafgiften bliver betalt på et korrekt grundlag.

Eksempel. Nedsivningsanlæg uden kommunal tilladelse.

Et nedsivningsanlæg, hvor der ikke er indhentet kommunal tilladelse, kan ikke afregne afgift efter standardsats 1 (nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse) nævnt ovenfor uanset, om anlægget i øvrigt måtte være svarende til andre nedsivningsanlæg etableret med kommunal tilladelse. Nedsivningsanlæg, hvor der ikke er en kommunal tilladelse, skal betale afgift efter standardsatsen i nr. 12 ovenfor. Se SKM2001.118.VLR.

Se også

Standardsatser for industrispildevand

Hvis husspildevandet udgør under 15 pct. af tilledningen, og virksomheden udleder mindre end 50.000 m3 spildevand pr. år, kan spildevandsudlederen vælge at betale afgift efter standardsats. Se SPILDAL § 8, stk. 3.

Bemærk

Standardsatserne blev forhøjet den 1. januar 2021 og vil igen blive forhøjet den 1. januar 2024, se lov 168 af 29. februar 2020.

 

2020

2021-2023

2024 - 

Standardsatsen 

Pr. m3

Pr. m3

Pr. m3

- med tilladelse til nedsivning

0,75kr.

0,79kr.

0,83kr.

- for anden udledning

5,70kr.

6,01kr.

6,34kr.

Eksempel. Udledning af processpildevand gennem eget renseanlæg

En fabrik udleder årligt 6.000 m3 processpildevand gennem sit eget renseanlæg, og kan således som mindre spildevandsanlæg vælge at betale efter standardsatsen på 5,70 kr. pr. m3 (2020 sats).

Tidligere afgiftssatser

Afgiften på spildevand har været uændret i perioden 1. oktober 2014 og indtil 1. januar 2021.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme

SKM2001.118.VLR

Det er en betingelse for anvendelse af standardsatsen efter SPILDAL § 8, stk. 2, nr. 1, at nedsivningsanlægget er etableret efter kommunal tilladelse. Dette uanset, at der var opnået kommunal tilladelse for tilsvarende nedsivningsanlæg i kvarteret. Det fremgår af bestemmelsens klare ordlyd, hvorefter det er en betingelse, at nedsivningen sker med kommunal tilladelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.