Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

I.A.1.3.5 Biler med tilladt totalvægt over 4 tons

Indhold

Dette afsnit beskriver bestemmelserne om afgiftsfritagelse for biler med tilladt totalvægt over 4 tons.

Afsnittet indeholder:

  • Køretøjer til godstransport
  • Specielt indrettet køretøj
  • Daginstitutioner
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Køretøjer til godstransport

Køretøjer med tilladt totalvægt over 4 tons, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, er fritaget for betaling af registreringsafgift. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 8, litra a, om afgiftsfritagelse for biler med tilladt totalvægt over 4 tons.

Godskørsel

Køretøjerne kan anvendes til almindelig godskørsel i både erhvervsmæssigt og privat øjemed, men må ikke bruges til feriekørsel eller anden privat personbefordring. Køretøjerne må ikke bruges til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til personbefordring i følgende tilfælde:

  • Når personer er nødvendige for af- og pålæsning af det transporterede gods.
  • Når personer befordres til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Personerne skal i dette tilfælde være ansat i bilejerens eller i brugerens virksomhed.

Ved bedømmelsen af, hvor mange personer der er nødvendige for af- og pålæsning af transporteret gods, kan der tages hensyn til, at det for en hurtig og hensigtsmæssig distribuering af varer kan være nødvendigt, at der med et køretøj befordres flere personer end fysisk nødvendigt for af- og pålæsning af det transporterede gods. Der kan også tages hensyn til, at personernes tilstedeværelse i køretøjet kan være påkrævet for godstransportens forsvarlige gennemførelse.

Ved bedømmelsen af, om der i det enkelte tilfælde er tale om materiel, ses på om den aktuelle arbejdsopgave kræver, at der med køretøjet transporteres gods og materiel m.m. af så betydelig vægt og omfang eller af en sådan art, at det er nødvendigt at anvende et køretøj, som er konstrueret til godstransport.

Befordring af personer uden for førerrummet er ikke tilladt, når der kun medbringes gods, herunder værktøj m.m. af mindre vægt og omfang, og hvor kørslens egentlige formål derfor må siges at være befordring af personerne.

Det er også en forudsætning for den omhandlede personbefordring, at kørslen sker mellem udgangspunktet for virksomheden og det sted, hvor det medbragte materiel skal bruges. Det er således i strid med betingelserne for køretøjernes benyttelse, hvis der sker væsentlige afvigelser fra den direkte rute, fx for at hente virksomhedens ansatte ved deres bopæl. Når betingelserne for personbefordringen har været opfyldt på udturen, kan de pågældende også følge med i køretøjet på tilbageturen.

Der må ikke i køretøjet bag førersædet findes sædearrangement af nogen art eller indretninger, der er egnede til anbringelse af sæder eller lignende til personbefordring. Denne betingelse er fx ikke opfyldt, hvis der i rummet bag førersædet, eventuelt i et udvidet førerrum, er anbragt en eller flere store værktøjskasser, navnlig ikke hvor disse er forsynet med polstrede og eventuelt aftagelige hynder eller lignende.

Det er dog Skatteforvaltningens vurdering, at køretøjerne kan indrettes med sovebriks i førerhuset bag eller over førersædet, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde EU's forordning om køre- og hviletider, og fortsat være omfattet af afgiftsfritagelsen.

Sædvanlig indretning af køretøjerne med henblik på en hensigtsmæssig anbringelse af det transporterede gods vil kunne tillades i varerummet. Som eksempel kan nævnes en VVS-installatørbil, indrettet med hylde-/skuffearrangement til værktøj og fittings.

Køretøjerne, der forsynes med gule nummerplader, kan anmeldes til registrering i Køretøjsregistret uden ekspedition hos Motorstyrelsen.

Anden kørsel

Køretøjerne kan anvendes til kørsel uden forbindelse med almindelig godstransport, når det sker som et led i erhvervsudøvelsen inden for det pågældende fagområde.

Det kan dreje sig om servicekørsel, skolevognskørsel eller lignende. Køretøjerne kan også benyttes til kørsel til og fra garage eller anden holdeplads, reparatør og lignende. Ved kørsel uden forbindelse med godstransport må der ikke befordres personer bag førersædet.

En lastbil kan stilles på en holdeplads ved eller i nærheden af førerens faste bopæl, selv om der herved, dog inden for rimelige grænser, sker afvigelser fra den normale kørselsrute mellem forretningsstedet og køretøjets senere bestemmelsessted.

Privat personbefordring kan derimod ikke lovligt foretages med køretøjet. Fx kan kørsel, hvor formålet er ejers, førers eller andres befordring mellem bopæl og forretningssted, ikke ske lovligt. Det gælder, selv om personerne bliver befordret i førerrummet. Køretøjet må dog godt benyttes til privat personbefordring, hvis der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse.

Studenterkørsel og lignende

Last- og varebiler, traktorer, påhængs- og sættevogne må anvendes til privat personbefordring i forbindelse med eksamenskørsel, hvis betingelserne i bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. nr. 494 af 27. maj 2016, og relevante bestemmelse i Detailforskrifter for Køretøjer 2010 er opfyldt. Køretøjerne må anvendes til privat personbefordring i forbindelse med kørsel i optog (kørsel ved byfester, karneval, 1. maj demonstrationer mv.), hvis der af politiet er udstedt en tilladelse til kørsel i optog.

Der skal ikke sendes nogen ansøgning til Motorstyrelsen om en sådan anvendelse.

Indretning og beboelse i biler med tilladt totalvægt over 4 tons

Disse biler må også anvendes til privat transport af idrætsudstyr, der er af en sådan karakter eller mængde, at det er nødvendigt, at udstyret bliver transporteret i et køretøj af denne størrelse, og i forbindelse hermed til privat befordring af personer i førerrummet samt til beboelse. Det betyder, at privat godstransport af fx motocross motorcykler, heste, både mv. bliver omfattet af fritagelsen.

Køretøjet kan indrettes med faciliteter som fx sovepladser, køkken, bad og toilet, så køretøjet kan anvendes til ophold og beboelse i forbindelse med privat transport af idrætsudstyret.

Det er dog en betingelse, at køretøjet primært er indrettet til godstransport. Beboelsesdelen kan derfor kun udgøre en mindre del af bilens samlede indretning. Køretøjet skal altså fortsat primært være indrettet til godstransport, hvilket betyder, at ►arealet af◄ beboelsesdelen maksimalt må udgøre op til 50 pct. ►af arealet◄ af varerummet.

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at der ved vurdering af om beboelsesdelen kun udgør en mindre del af varerummet, kan foretages en opmåling fra forreste til bagerste punkt af beboelsesdelen, samt en opmåling fra forreste til bagerste punkt af godsdelen. Længden af beboelsesdelen må ikke overstige længden af godsdelen. En eventuel hems eller lignende, der overlapper godsdelen, medregnes alene til beboelsesdelen, såfremt hemsen fra gulv til loft er 60 cm. høj eller derover, således at denne er anvendelig til brug for beboelse. Et rum i hele køretøjets bredde, der ligger under en hems eller lignende medregnes alene til godsdelen, i det omfang rummet er mindst 150 cm. højt, således at dette er anvendeligt til brug for transport af idrætsudstyr.

Specielt indrettet køretøj

Køretøjer, der er specielt indrettet som bibliotek eller til erhvervsmæssigt formål, fx tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne og lignende, er fritaget for afgift. Der må ikke med køretøjet befordres personer uden for førerrummet, og køretøjerne må ikke benyttes til privat personbefordring. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 8, litra b, om afgiftsfritagelse for specielt indrettede biler med tilladt totalvægt over 4 tons.

Køretøjernes varerum kan indrettes med udstyr til den specielle anvendelse. Køretøjerne må som udgangspunkt ikke indrettes med egentlige beboelsesfaciliteter, som fx sovepladser, toilet, bad, køkken mv.

Der er Motorstyrelsens opfattelse, at specialindrettede køretøjer med tilladt totalvægt over 4 tons, kan godkendes indrettet med bl.a. vaskekumme med koldt og varmt vand, kemisk toilet og 2 omklædningsskabe.

Køretøjet skal afgiftsekspederes, før indregistrering kan finde sted. Køretøjerne bliver forsynet med gule nummerplader.

Kranvogne med dobbeltkabine (fejeblad)

Kranvogne med dobbeltkabine, der på ladet er påmonteret løfteaggregat til bugsering og slæbning af havarerede køretøjer, er fritaget for afgift efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 8, litra b, hvis bilen har en tilladt totalvægt over 4 tons. Biler af den nævnte art med tilladt totalvægt mellem 2,5 og 4 tons skal afgiftsberigtiges efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5.

Daginstitutioner

Køretøjer, der er specielt indrettet til transport og ophold for daginstitutioner, er fritaget for afgift. Køretøjerne må ikke anvendes til anden privat personbefordring. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 8, litra c, om afgiftsfritagelse for biler med tilladt totalvægt over 4 tons specielt indrettet til transport og ophold for daginstitutioner.

Bestemmelsen har til formål at støtte bestræbelserne på at øge pasningskapaciteten på daginstitutionsområdet. Fritagelsen vil ofte dreje sig om store busser eller kassevogne, der indrettes med opholdsrum med arbejdsborde til ca. 20 børn og i øvrigt er indrettet med køkken med sædvanlige faciliteter, garderobe, toilet m.m.

Bestemmelsen omfatter ikke kun børnehaver og fritidshjem. Der er truffet afgørelse om, at et kommunalt drevet værested for voksne med psykiske handicap kan anses for en daginstitution.

Køretøjet skal afgiftsekspederes før indregistrering kan finde sted. Køretøjerne bliver forsynet med gule nummerplader.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten
SKM2022.187.BR

Sagen angik, om et uindregistreret køretøj af mærket Ford Pick-up var afgiftsfritaget. Skatteyderen havde indprentet stelnummeret samt flyttet nummerpladerne fra sit indregistrerede køretøj til det uindregistrerede køretøj. Skattemyndighederne havde herefter opkrævet fuld registreringsafgift af det uindregistrerede køretøj.

Retten fandt, at det havde formodningen for sig, at det uindregistrerede køretøj var anvendt på færdselslovens område, blandt andet fordi det fremstod som indregistreret til kørsel på færdselslovens område. Køretøjet var indrettet som en almindelig personbil med blandt andet tre bagsæder. Køretøjet kunne derfor ikke anses for afgiftsfritaget med henvisning til REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 8, litra a, da køretøjet ikke utvivlsomt var konstrueret og indrettet til godstransport. Henset til, at køretøjet ikke var indregistreret som mandskabsvogn på tidspunktet for ibrugtagning på færdselslovens område, kunne køretøjet heller ikke efterfølgende anses for afgiftsfritaget med henvisning til REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 9, om mandskabsvogne.

På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.

SKM2019.112.BR

Sagen angik, om sagsøgeren havde et erstatningskrav mod skatteforvaltningen i anledning af, at SKATs afgørelse af 25. november 2013, hvorved sagsøgeren blev opkrævet fuld registreringsafgift af en varevogn indregistreret efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5, stk. 1, var blevet tilsidesat ved domstolene, som gav sagsøgeren medhold i, at han ikke skulle opkræves fuld registreringsafgift af køretøjet.

Retten frifandt skatteforvaltningen for erstatningsansvar. Retten fandt, at der i forbindelse med SKATs afgørelse ikke var begået sådanne fejl, eller at SKATs afgørelse var klart ubeføjet eller i øvrigt så kritisabel, at SKAT derved havde pådraget sig et erstatningsansvar.

Herunder fandt retten bl.a., at selv om SKATs afgørelse om opkrævning af fuld registreringsafgift var blevet tilsidesat ved domstolene med den begrundelse, at SKAT ikke havde afprøvet styrken på en plade i varevognens varerum, eller om der i øvrigt rent faktisk var mulighed for at anvende rummet over denne plade til personophold, var denne manglende afprøvning ikke ansvarspådragende. Retten lagde herved bl.a. vægt på, at sagsøgerens indsigelse om, at det ikke var faktisk muligt for en person at ligge på pladen i varerummet, først fremkom for domstolene under retssagen om prøvelse af SKATs afgørelse. Da der ikke i forbindelse med SKATs afgørelse var aktualiseret nogen berettiget tvivl hos SKAT om, hvorvidt det var muligt for en person at ligge og opholde sig på pladen i varerummet, kunne SKAT ikke bebrejdes for i forbindelse med sin afgørelse ikke at have taget højde for sagsøgernes indsigelse herom.

 

SKM2017.164.BR

Sagsøgerens varebil var afgiftsberigtiget efter den nedsatte sats for registreringsafgift i medfør af REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5, stk. 1, hvilket forudsætter, at køretøjet "utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport". Sagen angik, om bilen (fortsat) opfyldte denne betingelse, da sagsøgeren blev standset i køretøjet ved to kontroller.

Der blev under kontrollerne taget billeder af bilens varerum, hvor det fremstod som om, at den forreste del af varerummet var indrettet således, at det var egnet til overnatning. Skattemyndighederne fandt på den baggrund, at varebilen var egnet til personophold, og herefter opfyldte køretøjet ikke længere betingelsen om at være utvivlsomt indrettet til godstransport. Sagsøgeren blev derfor opkrævet kr. 193.082 i registreringsafgift, jf. REGAL (registreringsafgiftsloven) § 5, stk. 12, jf. § 4.

Retten fandt efter en konkret bevisbedømmelse, at det ikke var godtgjort, at varerummet var indrettet på en sådan måde, at det var egnet til eller muliggjorde en benyttelse til andet end godstransport. Retten lagde vægt på, at SKAT hverken havde afprøvet styrken på den plade, som man efter SKATs opfattelse kunne ligge og sove på, eller om det i øvrigt rent faktisk var muligt at anvende rummet til personophold.

Landsskatteretten

SKM2011.115.LSR

En påtænkt indretning af en Mercedes Benz 412 lastbil til brug for transport af udstyr og medhjælpere (motocross) kunne ikke godkendes efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 1, nr. 7.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.