Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Hvem skal betale arbejdsmarkedsbidrag?

A.2.2 Arbejdsmarkedsbidrag

>Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)< fragår henholdsvis bortses ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. LL (ligningsloven) § 8 M og § 7 L. Indtægter, der ikke udtrykkeligt er nævnt i AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven), er ikke omfattet af AM-bidragspligten. Om de konkrete indkomstarter, hvoraf der skal betales AM-bidrag, henvises til vejledningen "Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag" for lønmodtagere.

AM-bidrag
Personer, der er fuldt eller begrænset skattepligtige her til landet, skal betale skat i form af AM-bidrag i samme omfang, som de skal betale skat af indkomsten. Det er en betingelse, at Danmark kan beskatte den pågældende indkomst.

Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal betale AM-bidrag. AM-bidraget er reguleret i AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven). AM-bidraget beregnes som 8% af det grundlag, der er anført nedenfor. Bidraget fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, som bidraget vedrører. 

Løn- og honorarmodtagere
Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af ethvert vederlag i penge eller naturalier, der kan henføres til personligt arbejde. Personligt arbejde kan udføres i såvel ansættelsesforhold (lønmodtagere) som udenfor ansættelsesforhold (honorarmodtagere mv.) Det afgørende for om et vederlag skal indgå i bidragsgrundlaget er, at det er ydet under forudsætning af, at der foreligger en modydelse. Vederlag fra beskæftigelse i udlandet skal også medregnes i bidragsgrundlaget, hvis Danmark kan beskatte indkomsten.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke beregnede bidrag, som den indeholdelsespligtige har beregnet og indeholdt ved udbetaling af løn, honorar m.v. vedrørende personer, der er bidragspligtige som lønmodtagere, jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1 og 2, samt LL (ligningsloven) § 7 L, stk. 1.

Der skal ikke betales AM-bidrag af vederlag, omfattet af § 5 i lov om beskatning af søfolk, ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift, og vederlag som nævnt i AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i det omfang, sådanne vederlag ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 3.

Bidragspligt for personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed
Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, skal betale AM-bidrag. AM-bidraget er fradragsberettiget i den skattepligtige personlige indkomst efter LL (ligningsloven) § 8 M, jf. PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2, nr. 7. 

Bidragspligten omfatter personer, der er skattepligtige her til landet og som driver selvstændig virksomheed, jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) §§ 4 og 5.

I TfS 1994, 402, har Told- og Skattestyrelsen udtalt, at udlejning af et enkelt sommerhus ikke medfører fast driftssted. En person, der boede i USA og udlejede et sommerhus i Danmark, skulle derfor ikke betale AM-bidrag af lejeindtægten.

Om opgørelsen af bidragsgrundlaget vedrørende de selvstændige erhvervsdrivende, se >DJV afsnit C.C.8<.

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv.
 Kun den skattepligtige del af indkomst efter LL (ligningsloven) § 7 U og § 7 O pålægges AM-bidrag. Kun beløb, der indgår ved opgørelsen af skattepligtige indkomst, skal således indgå i AM-bidragsgrundlaget, jf. eksemplerne A-01, A-02 og A-03.

Eksempel A-01. Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. efter LL (ligningsloven) § 7 U.

1. Gratiale/godtgørelse 100.000
2. Grundbeløb 8.000
3. AM-bidrag: 8% af (1)-(2) 7.360
4. Skattepligtig del (personlig indkomst):
(1)-(2)-(3)
84.640

 

Eksempel A-02. Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. efter LL (ligningsloven) § 7 U.
En del heraf indbetalt på arbejdsgiveradministreret pensionsordning >med bortseelsesret, jf. skattereform fra 2012<.

1. Gratiale/godtgørelse 100.000
2. Grundbeløb 8.000
3. Indskud på arbejdsgiveradministreret pensionsordning (del af (1), >dvs. med bortseelsesret<) 20.000
4. AM-bidrag: 8% af (1)-(2)-(3) 5.760
5. Skattepligtig del (personlig indkomst):
(1)-(2)-(3)-(4)
66.240

  

Eksempel A-03. Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. efter LL (ligningsloven) § 7 U.
En del heraf givet som tingsgave.

1. Gratiale/godtgørelse 100.000
2. Grundbeløb 8.000
3. Tingsgave (del af (1))  1.000
4. AM-bidrag: 8% af (1)-(2)-(3) 7.280
5. Skattepligtig del (personlig indkomst):
(1)-(2)-(4)
84.720

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.