Til forside
tax.dk - skat og afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< indholdsfortegnelse >>

F.3.3.1 Beregning af trækprocent

Reglerne for beregning af indeholdelsesprocent (herefter benævnt "trækprocent") >findes i forskudsbekendtgørelsen<. Trækprocenten fremkommer ved en oprunding af den uafrundede indeholdelsesprocent.

Den uafrundede indeholdelsesprocent beregnes for >2013< som summen af A + B:

A:
>5,83 %< bundskat (Christiansø og Frederiksø = >3,83 %<, jf. PSL § 6, stk. 2)
>6 %< sundhedsbidrag (Christiansø og Frederiksø = 0,00 %, jf. PSL § 8, stk. 2)
+ kommunal skatteprocent
+ eventuel kirkeskatteprocent
= skattekommunens laveste skatteprocent

B: Hvis 15 % topskatten efter PSL § 7 uden nedsættelse for personfradrag og efter nedslag for skatteloft er større end 0, øges den laveste skatteprocent med:

15 % topskat x 100

Beregningsmæssig personlig indkomst+heri fradragne og ikke medregnede >kapitalpensionsindskud mv. omfattet af overgangsregler i § 11, stk. 4 og 5, i lov nr. 922 af 18. september 2012 (skattereform)<+positiv beregningsmæssig nettokapitalindkomst over grundbeløb

Procenterne i A og B beregnes hver for sig med to decimaler (der ses bort fra yderligere decimaler). Summen heraf - den uafrundede indeholdelsesprocent - forhøjes til nærmeste hele procent (også hvis decimalerne er 00) og anvendes som trækprocent, jf. § 7, stk. 5, i forskudsbekendtgørelsen.  

Hvis den uafrundede indeholdelsesprocent (med fradrag af eventuel kirkeskatteprocent) er større end >51,7 %<, sættes den uafrundede indeholdelsesprocent til >51,7 %< (med tillæg af eventuel kirkeskatteprocent) og forhøjes herefter til nærmeste hele procent, jf. forskudsbekendtgørelsen.

>Det bemærkes, at der ved dannelse af den ordinære forskudsopgørelse for 2013 ikke blev taget højde for ændringen i bundskatten fra 5,64 % (3,64 %) til 5,83 % (3,83 %), da ændringsloven, som var en del af finanslovsaftalen for 2013, først efterfølgende trådte i kraft. Personer, der fra og med 11. januar 2013 får ændret forskudsansættelsen, bliver forskudsregistreret med de ændrede regler for bundskatten, jf. ovenfor.<

Eksempel F-02. Beregning.
1. Lønindkomst 500.000
2. AM-bidrag: 8% af (1) 40.000
3. Personlig indkomst: (1)-(2)-(3) 460.000
4. Kapitalindkomst 50.000
5. Skattepligtig indkomst efter ligningsmæssige fradrag inkl. beskæftigelsesfradrag (max. 22.300) 487.700
Skat med betydning for trækprocent:  

6. Topskat før nedslag for skatteloft:
15 % af ((460.000 + (50.000 - 40.000)) - 421.000 bundfradrag) 

7.350,00

7. Topskat efter nedslag for skatteloft (her kun skatteloft for kapitalindkomst):
(6) - (50,33% - 43,50%) af (50.000 - 40.000) = 7.350,00 - 703,00

6.647,00
Skatteprocenter:  
8. Bundskat 5,83
9. Sundhedsbidrag 6,00
10. Kommuneskat 23,70
11. Kirkeskat 0,62
12. A: Skattekommunens laveste skatteprocent: (8) + (9) + (10) + (11) 36,15
Beregning af trækprocent:  
13. B: (6.647,00x100)/(460.000+(50.000-40.000)) 1,41
16. Uafrundet indeholdelsesprocent (A + B): 36,15+1,41 37,56
17. Trækprocent ved oprunding, jf. (16) 38

Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.