Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.11.2.3.3 Lån optaget i forbindelse med uddannelse og tilskud til afvikling

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om fradrag for renter til lån optaget i forbindelse med uddannelse.

Afsnittet indeholder:

  • Stats- og studielån
  • Statsgaranterede studielån.

Bemærk

Det der nu hedder Uddannelsesstyrelsen har tidligere bl.a. heddet SU styrelsen.

Stats- og studielån

Der findes nu følgende 3 former for lån fra Uddannelsesstyrelsen:

  1. SU-lån ydet i støtteårene 1982/83 til 1987/88 - lån 4.
  2. SU-lån ydet i støtteårene 1988/89 til 1990 - lån 5.
  3. Lån ydet fra støtteåret 1991 - lån 6. Siden 1994 er det slutlån.

Det er Udbetaling Danmark, som administrer SU-lån, når de skal tilbagebetales. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen der er fordringshaver på SU-lån, og Udbetaling Danmark der administrerer lånene.

Støtteåret fulgte indtil 31. juli 1990 undervisningsåret (1. august til 31. juli). Fra 1. januar 1991 har støtteåret fulgt kalenderåret. Perioden 1. august til 31. december 1990 var et selvstændigt overgangsstøtteår på 5 måneder (støtteåret 1990).

Lån 4

Lån 4 forrentes i uddannelsesperioden med diskontoen minus tre procent om året. Derefter forrentes gælden med diskontoen plus 1 pct. om året.

Låntager skal begynde at tilbagebetale den 1. august et år efter udløbet af det år, hvor uddannelsen sluttede.

Sluttede uddannelsen fx. den 30. juni 1986 startede tilbagebetaling af lånet den 1. august 1988.

Lån 5

Lån 5 forrentes med 4 pct. om året i uddannelsesperioden. Derefter forrentes gælden med diskontoen plus et tillæg (på højst 1 pct.) eller minus et fradrag. Tillægget/fradraget fastsættes på finansloven for et år ad gangen.

Låntager skal begynde at tilbagebetale den 1. august et år efter udløbet af det år, hvor uddannelsen sluttede.

Sluttede uddannelsen fx den 30. juni 1989 startede tilbagebetalingen den 1. august 1991.

Lån 6

Lån 6 forrentes med 4 pct. om året i uddannelsesperioden. Derefter forrentes gælden med diskontoen plus et tillæg (på højst 1 pct.) eller minus et fradrag. Tillægget/fradraget fastsættes på finansloven for et år ad gangen.

Låntager skal begynde at tilbagebetale den 1. januar et år efter det år, hvor uddannelsen sluttede, medmindre låntager også har lån 4 og/eller 5.

Sluttede uddannelsen fx den 30. juni 2009 startede tilbagebetalingen den l. januar 2011.

Har låntager også lån 4 og/eller 5 skal tilbagebetaling dog starte den 1. august et år efter udløbet af det år, hvor uddannelsen sluttede.

Fælles for alle stats- og studielån fra Uddannelsesstyrelsen

En låntager, der har fået sat tilbagebetalingen af studielån og slutlån under ordinær opkrævning i bero, skal efter den seneste uddannelsesperiodes afslutning genoptage tilbagebetalingen af lånet med påløbne renter. Se § 61, stk. 6, i Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2017, jf. § 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 906 af 18. juni 2020. (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen).

Der kan normalt ikke fastsættes et tidligere tilbagebetalingstidspunkt end nævnt ovenfor, og der kan ikke indgås aftale om tilbagebetaling før disse tidspunkter. Låntager kan dog før tilbagebetalingstidspunktet, når som helst, med frigørende virkning frivilligt betale beløb til Økonomistyrelsen. Se § 61, stk. 7, i Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2017, hvor stk. 6, er ændret til stk. 7, jf. § 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 906 af 18. juni 2020.

Betalinger dækker først de tilskrevne renter og derefter afdrag på hovedstolen. Det gælder også frivillige indbetalinger før tilbagebetalingstidspunktet. Der kan ikke aftales en anden afdragsmetode.

Før tilbagebetalingstidspunktet får låntager en tilbagebetalingsplan fra Udbetaling Danmark. Heraf fremgår bl.a. den samlede rentetilskrivning på lånet, indtil tilbagebetalingen skal begynde. På den første indberetning fra Udbetaling Danmark til Skattestyrelsen, efter at tilbagebetalingen er begyndt, fremgår den samlede rentetilskrivning frem til den 31. december året før og de i årets løb tilskrevne renter.

Fradrag for renter kan normalt først foretages, når tilbagebetaling af lånet/lånene skal begynde efter den tilbagebetalingsordning, som Udbetaling Danmark har fastsat. For renter, der tilskrives i uddannelsesperioden og i den tilbagebetalingsfrie periode, er der ydet henstand, indtil tilbagebetalingsordningen fastsættes. Derefter kan betalte renter fradrages, og renter tilskrevet i løbet af året fradrages på forfaldstidspunktet, uanset om de er betalt, hvis tilbagebetalingsordningen overholdes.

Betaler låntager frivillige ydelser, før pligten til at betale tilbage er indtrådt, anses de faktisk betalte renter for forfaldne på det tidspunkt der betales. Årets tilskrevne renter kan kun fradrages, hvis de betales. Kun rentedelen af de frivillige indbetalinger kan fradrages.

Udbetaling Danmark indberetter årets fradragsberettigede renter, og de fortrykkes automatisk på låntagers årsopgørelse.

Med virkning pr. 1. juni 2020 er det lovfæstet, at SU-låntagere til enhver tid alene har ét SU-lån under ordinær opkrævning. SU-lån fra en tidligere uddannelsesperiode indfries således automatisk, når den uddannelsessøgende optager et nyt SU-lån i en senere uddannelsesperiode. Ved indfrielsen af det tidligere SU-lån optages samtidig et nyt SU-lån med den indfriede restgæld og det nye SU-lån. Endvidere sættes tilbagebetalingen af SU-lån i bero under uddannelsesperioder. Se nærmere om lovens overgangsbestemmelserne i § 5 i lov nr. 672 af 26. maj 2020.

Misligholdelse

Hvis et statslån/studielån misligholdes, det vil sige at renter og afdrag ikke betales, opsiges lånet til skadesløs betaling. Alle endnu ikke betalte renter, der er påløbet i studietiden, og renter påløbet indtil misligholdelsestidspunktet forfalder og i den situation fremrykkes fradragstidspunktet.

Alle renter, der ikke tidligere er fratrukket, bliver indberettet til Skattestyrelsen af Økonomistyrelsen og fortrykkes automatisk på årsopgørelsen.

Herefter overgår lånet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen som en ny fordring.

Efter praksis beregnes der kreditrente (lån 4, 5 og 6) af hele det skyldige beløb, herunder tidligere tilskrevne, men ikke betalte renter, til og med én måned efter opsigelsestidspunkt.

Herefter skal der betales morarente - simpel rente - af hele gælden. Morarenterne indberettes efter de sædvanlige regler i skatteindberetningsloven, da lånet efter misligholdelsen anses som et normalt lån i skattemæssig henseende.

Se i øvrigt bekendtgørelse nr. 1362 af 9. december 2019 om rentesatser på studiegæld.

Se også

Se også afsnit

  • C.A.11.2.2 "Rentefradrag når debitor får gældseftergivelse"
  • C.A.11.2.6.3 "Forældelse af rentekrav".

Skadesløs betaling

Betaling af hovedstol med renter og renters rente fra handlingstidspunktet og omkostninger ved inddrivelsen.

Kreditrente

Rente der skal betales i det tidsrum, der ligger forud for forfaldsdagen.

Morarente

Den rente, som en kreditor kan kræve ved debitors misligholdelse.

Statsgaranterede studielån

Efter udgangen af juli 1993 er der ikke tildelt statsgaranterede studielån. Der henvises derfor til Ligningsvejledningen Almindelig del 2012-1, afsnit A.E.1.4.2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.