Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.11.2.3.4 Lån til uddannelsesløft

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for fradrag for renter på lån til uddannelsesløft.

Regel

Under visse betingelser kan dagpengemodtagere optage lån til uddannelsesløft. Dette fremgår af ►bekendtgørelse nr. 1237 af 12. oktober 2023◄.

Renter tilskrives hver måned.

Låntager skal begynde at tilbagebetale lån og påløbne renter den 1. januar i kalenderåret efter udløbet af det år, hvor tilbuddet er ophørt.

Renter kan som hovedregel fratrækkes, når de forfalder til betaling. Se LL (ligningsloven) § 5, stk. 1.

Hvis der er givet henstand med påskrevne renter, kan de først fratrækkes, når de forfalder eller betales.

Forfaldne renteudgifter kan først trækkes fra i det indkomstår, hvor de betales, hvis forfaldne renteudgifter vedrørende tidligere indkomstår i samme gældsforhold endnu ikke er betalt ved udgangen af det indkomstår, som indkomstopgørelsen vedrører. Det betyder, at ikke betalte renter kan trækkes fra, hvis den skattepligtige kun er i restance med renteudgifter for det aktuelle indkomstår. Se LL (ligningsloven) § 5, stk. 8, 1. pkt.

Se også

Se også afsnit

  • C.A.11.2.6.1 På hvilket tidspunkt kan renteudgifter fradrages?
  • G.A.2.1 om bl.a. inddrivelsesrenter som tilskrives ved restanceinddrivelsesmyndigheden, som ikke kan fradrages.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.