Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.11.2.6.3 Rentefradrag ved konvertering til aktier eller obligationer, tilskud og erhvervelse af fordring på debitorselskabet

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der sker med debitors renteudgifter, når gælden konverteres til aktier eller obligationer i debitorselskabet eller gælden nedbringes i forbindelse med tilskud eller når visse selskaber og aktionærer erhverver fordringer.

Afsnittet indeholder:

  • Debitor frigøres for gæld ved konvertering til aktier eller obligationer i debitorselskabet
  • Nedbringelse eller indfrielse i forbindelse med tilskud eller indskud
  • Et koncernforbundet selskab eller en aktionær erhverver debitorselskabets eksterne gæld
  • Hvornår gælder LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, fra?

Debitor frigøres for gæld ved konvertering til aktier eller obligationer i debitorselskabet

Sker der frigørelse fra gæld ved konvertering til aktier eller obligationer i debitorselskabet, og omfatter fordringen både hovedstol og påløbne renter, skal der ske samme rentefradragsbegrænsning som en tilsvarende eftergivelse af gælden ville medføre efter LL (ligningsloven) § 5, stk. 9. Se LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, nr. 1, 1. pkt.

Renter, der er påløbet på tidspunktet for gældskonverteringen, kan kun fradrages med en andel, der svarer til forholdet mellem fordringens kursværdi og fordringens pålydende værdi på tidspunktet for konverteringen, jf. dog stk. 9, 2. pkt. Se LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, nr. 1, 2. pkt.

Indgår der renter i den konverterede gæld, der er foretaget fradrag for før konverteringen, kan fradraget opretholdes i det omfang, fradraget kan rummes i fordringens kursværdi på tidspunktet for konverteringen.

Sker der fx konvertering af en fordring med en pålydende værdi på 10 mio. kr., hvoraf påløbne renter udgør 2 mio. kr., der har en samlet kursværdi på 1 mio. kr., til aktier eller konvertible obligationer, vil fradragsretten for renterne blive maksimeret til 10 pct. af renterne (0,2 mio. kr.) efter reglerne i LL (ligningsloven) § 5, stk. 9.

Rentefradragsbegrænsningsreglerne finder anvendelse ved konvertering af gæld, hvor konverteringen kan anses for at udgøre en samlet ordning mellem debitorselskabet og dets kreditorer om bortfald eller nedsættelse af selskabets gæld (frivillig akkord). Dette er i overensstemmelse med den gældende udformning af LL (ligningsloven) § 5, stk. 9, vedrørende gældsnedsættelse, og en tilsvarende konvertering af gæld til aktier m.v. skal behandles på samme måde.

Nedbringelse eller indfrielse i forbindelse med tilskud eller indskud

Indfrielse af en fordring i forbindelse med et tilskud efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 D eller kapitalindskud i debitorselskabet som anført i SEL (selskabsskatteloven) § 12 C, stk. 1, medfører også rentefradragsbegrænsning. Se LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, nr. 2, 1. pkt.

Renter, der er påløbet på tidspunktet for nedbringelse eller indfrielse, kan kun fradrages med en andel, der svarer til forholdet mellem den indfriede fordrings kursværdi og den indfriede fordrings pålydende værdi på tidspunktet for nedbringelsen eller indfrielsen. Se LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, nr. 2, 2. pkt. Ved opgørelsen af fordringens kursværdi bortses fra det foretagne tilskud eller kapitalindskud. Se LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, nr. 2, 3. pkt.

Renter, der er påløbet på tidspunktet for gældsindfrielsen, kan kun fradrages med en andel, der svarer til forholdet mellem den indfriede fordrings kursværdi og den indfriede fordrings pålydende værdi på tidspunktet for indfrielsen.

Der skal ved opgørelsen af den indfriede fordrings kursværdi bortses fra det foretagne tilskud eller kapitalindskud. Gældsnedsættelsen vil således ikke kunne overstige forskellen mellem fordringens pålydende og fordringens kursværdi opgjort uden hensyn til indskuddet.

De indfrielsessituationer, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, nr. 2, er afgrænset på samme måde som efter SEL (selskabsskatteloven) § 12 C, stk. 1.

SEL (selskabsskatteloven) § 12 C omfatter situationer, hvor gældsnedsættelsen sker ved, at kreditor eller en af kreditors interesseforbundne parter foretager et skattefrit tilskud, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 31 D, eller et kapitalindskud i debitorselskabet. Det forudsættes, at tilskuddet eller indskuddet anvendes til at nedbringe eller indfri gælden. Der vil således kun skulle ske begrænsning af retten til underskudsfremførsel i de tilfælde, hvor der er en sammenhæng mellem indskuddet og nedbringelsen af gælden, således at der reelt er tale om en gældseftergivelse fra kreditors side.

Rentebegrænsningsreglerne finder også anvendelse i tilfælde, hvor nedbringelsen eller indfrielsen ikke udgør en samlet ordning mellem debitorselskabet og dets kreditorer.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.2.4.3.3 Skattefri tilskud - SEL (selskabsskatteloven) § 31 D
  • C.D.2.4.5.2.1 Underskudsbegrænsning ved gældseftergivelse, gældskonvertering og rekonstruktion.

Et koncernforbundet selskab erhverver debitorselskabets eksterne gæld

Erhverver et koncernforbundet selskab et debitorselskabs eksterne gæld skal rentefradraget begrænses på samme måde som ved en gældseftergivelse.

Renter, der er påløbet på tidspunktet for overdragelsen af fordringen kan kun fradrages med en andel, der svarer til forholdet mellem fordringens kursværdi og fordringens pålydende værdi på tidspunktet for overdragelsen.

Reglen finder også anvendelse, når de i SEL (selskabsskatteloven) § 12 A, stk. 4, 1. og 2. pkt., nævnte aktionærer erhverver en fordring på debitorselskabet.

Køber et koncernselskab en sådan fordring til kurs 10, kan renterne maksimalt fradrages med 10 pct. af de påløbne renter.

De overdragelsessituationer der omfattes af LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, nr. 3, er situationer hvor overdragelsen/eftergivelsen udgør en samlet ordning. Det svarer til den gældende udformning af rentebegrænsningsreglen i LL (ligningsloven) § 5, stk. 9, der både gælder singulære og samlede ordninger.

Fordringen består fortsat efter overdragelsen og vil være omfattet af skattelovgivningens almindelige regler.

Reguleringer af rentefradrag foretages inden en eventuel underskudsbegrænsning efter SEL (selskabsskatteloven) §§ 12 A-12 C.

Se også

Se også afsnit C.D.2.4.5.2.1 Underskudsbegrænsning ved gældseftergivelse, gældskonvertering og rekonstruktion Underskudsbegrænsning ved gældseftergivelse, gældskonvertering og rekonstruktion.

Hvornår gælder LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, fra?

LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, er indsat ved lov nr. 1576 af 27. december 2019.

Den nye regel i LL (ligningsloven) § 5, stk. 10, har virkning for konvertering af gæld til aktier eller konvertible obligationer og nedbringelse eller indfrielse af en fordring i forbindelse med et tilskud efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 D eller et kapitalindskud til debitorselskabet m.v. som anført i SEL (selskabsskatteloven) § 12 C, stk. 1, der sker den 1. oktober 2019 eller senere.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.