Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.11.2.6.4 Forældelse af rentekrav

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der sker med debitors renteudgifter, når kravet på renterne forældes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis skatteyderen har fået fradrag for renter, der ikke er betalt, skal der ske efterbeskatning, når kreditors krav på renterne forældes.

På forældelsestidspunktet skal debitors økonomiske forhold vurderes, og på den baggrund foretages en vurdering af gældens værdi på forældelsestidspunktet. Den værdi gælden har på forældelsestidspunktet skal beskattes.

Krav på renter er en selvstændig fordring, der kan forældes uafhængigt af hovedfordringen og eventuelt efter andre regler end hovedfordringen. Ved forældelse af hovedfordringen bortfalder krav på renter og lignende ydelser også, selvom de ikke ville være forældet, hvis de blev bedømt som selvstændige fordringer. Se FORÆL (forældelsesloven) § 23, stk. 2.

Se også

Se også afsnit

  • A.A.9.4.1 "Forældelsesfristens længde og beregning" under afsnittet "Renter, gebyrer og lignende".
  • A.A.9.5.1 "Egentlig afbrydelse af forældelse".

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1988, 366 HD

A opførte i 1975 en ejendom i spekulationsøjemed. Ved en efterfølgende tvangsauktion led A et tab, som A fratrak ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst. Størstedelen af tabet vedrørte skyldige byggeomkostninger, og de pågældende kreditorfordringer bortfaldt i 1980 ved forældelse.

Højesteretsdommerne var enige i, at der ved gældens forældelse var opnået en indkomstskattepligtig fordel for A, og at det var uden betydning, at A ikke i tiden indtil forældelsen havde deltaget i andre spekulationshandler med fast ejendom.

Et flertal af dommerne fandt, at der ved fastsættelsen af den skattepligtige indkomst burde tages hensyn til skatteyderens betalingsevne på tidspunktet for forældelsen.

Disse dommere fandt det imidlertid ikke i den konkrete sag sandsynliggjort, at As betalingsevne på forældelsestidspunktet var forringet på en sådan måde, at der var grundlag for at ansætte forældelsesfordelen til et lavere beløb end gældens nominelle størrelse. Beskatningen skulle derfor ske på grundlag af den forældede gælds nominelle størrelse.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.