Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.5.14.5 Parkeringsplads

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af medarbejdere, som får fri parkeringsplads stillet til rådighed af deres arbejdsgiver.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Parkeringsplads ved den ansattes bopæl
  • Parkering ved et andet arbejdssted
  • Parkeringsplads til andre private gøremål
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Værdien af at benytte en parkeringsplads, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed ved arbejdsstedet, beskattes ikke. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 10.

Det er en betingelse, at arbejdsgiveren har stillet den til rådighed

  • af hensyn til arbejdet
  • ved arbejdsstedet.

Det er uden betydning, om

  • parkeringspladsen ligger på et areal, der ejes eller lejes af arbejdsgiveren
  • udgiften til parkering afholdes af arbejdsgiveren på anden måde, fx ved betaling af parkometerafgift
  • bilen skal bruges i arbejdet.

Parkeringsplads ved den ansattes bopæl

Reglen gælder udelukkende parkeringsplads i nærheden af arbejdspladsen. Parkeringsplads ved den ansattes bopæl kan kun rent undtagelsesvist antages at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet.

Parkering ved et andet arbejdssted

Hvis den ansatte på grund af arbejdet parkerer ved et andet arbejdssted end ved den sædvanlige arbejdsplads, kan arbejdsgiveren uden skattemæssig virkning for den ansatte betale eller refundere udgiften ligesom andre erhvervsmæssige udgifter, som arbejdet påfører den ansatte.

Bestemmelsen medfører, at parkeringsudgifter kan betales eller refunderes særskilt, uanset om der evt. samtidig ydes en skattefri befordringsgodtgørelse.

Parkeringsplads til andre private gøremål

En medarbejder, der har en parkeringsplads stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, kan i et vist omfang bruge den til helt private formål, som fx parkering i forbindelse med familie- eller restaurantbesøg, uden at blive beskattet.

Det er en konkret vurdering, om en helt privat benyttelse uden relation til arbejdet skal beskattes.

Eksempel, hvor der skulle ske beskatning af helt privat benyttelse

Skatterådet bekræftede i en sag, at en arbejdsgiver kan stille et parkeringskort til rådighed for den ansatte til brug for parkering ved arbejdspladsen og finansiere dette ved en kontantlønsnedgang. Hvis den ansatte brugte parkeringskortet til andre private gøremål, som fx parkering i forbindelse med bopæl, familiebesøg eller restaurantbesøg, skulle den ansatte beskattes af værdien af parkeringskortet efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 3, 1. pkt. Se SKM2007.681.SR.

Når det i SKM2007.681.SR bliver bemærket, at den ansattes brug af parkeringskortet til andre private gøremål, som fx familie- eller restaurantbesøg, skal beskattes, må det anses som konkret begrundet. I den konkrete sag fik den ansatte månedskort til hele blå zone i København (dvs. Øster-, Nørre- og Vesterbro, samt området ved Amager Boulevard). Den ansatte fik dermed mulighed for at få betalt parkering helt andre steder end i nærheden af sin arbejdsplads.

Se også SKM2017.36.SR, hvor Skatterådet kunne bekræfte, at en arbejdsgiver kan betale for en medarbejders parkering i en lufthavn uden at dette bliver skattepligtigt for medarbejderen, jf. LL (ligningsloven) § 16, stk. 10, om helt eller delvis privat benyttelse af parkeringsplads, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Dette gælder uanset om parkeringen betales ved at stille et parkeringskort til rådighed eller ved at betale for den enkelte parkering fra gang til gang. Såfremt der stilles parkeringskort til rådighed, må dette imidlertid kun anvendes i forbindelse med arbejdet i København.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.36.SR

Skatterådet kan bekræfte, at arbejdsgiver kan betale for en medarbejders parkering i en lufthavn uden at dette bliver skattepligtigt for medarbejderen, jf. LL (ligningsloven) § 16, stk. 10, om helt eller delvis privat benyttelse af parkeringsplads, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Dette gælder uanset om parkeringen betales ved at stille et parkeringskort til rådighed, eller der betales for den enkelte parkering fra gang til gang. Såfremt der stilles parkeringskort til rådighed, må dette imidlertid kun anvendes i forbindelse med arbejdet i København.

Anvendes parkeringskortet, der er begrænset til parkering i lufthavnen, til andre private gøremål, som fx parkering i forbindelse med private rejser, skal spørger, efter SKATs opfattelse, beskattes af værdien heraf efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 3, 1. pkt.

SKM2007.681.SR

En arbejdsgiver kan stille et parkeringskort til rådighed for den ansatte til brug for parkering ved arbejdspladsen og finansiere dette ved en kontantlønsnedgang. Hvis den ansatte brugte parkeringskortet til andre private gøremål, som fx parkering i forbindelse med bopæl, familiebesøg eller restaurantbesøg, skulle den ansatte beskattes af værdien af parkeringskortet efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 3, 1. pkt. Beskatning af helt privat brug.

Se afsnit C.A.5.1.7 Lønomlægning om lønomlægning. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.