Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.2.3.1.6.2 Ukurans

Indhold

Dette afsnit beskriver ukurans, herunder hvad der forstås med udtrykket, hvad det medfører skatteretligt, mulige årsager til ukurans og symptomer herpå.

Afsnittet indeholder:

 • Definition
 • Nedskrivningen
 • Årsag til ukurans
 • Symptomer på ukurans
 • Indirekte beregning af dagspris for ukurante varer
 • Skønsmæssigt nedsat værdiansættelse
 • Statsskattedirektoratets procentregel for teknisk/økonomisk ukurante varer
 • Oplysning om ukuransnedskrivning i forbindelse med oplysningsskemaet
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Ukurans er ikke et særligt værdiansættelsesprincip, men blot et spørgsmål om at ansætte et varelager, som af den ene eller anden grund er faldet i værdi, til en realistisk værdi.

Nedskrivningen

Varelagerloven indeholder ikke regler om ukurans, men udgør alligevel grundlaget for den praksis, der har dannet sig omkring nedskrivning for ukurans, fordi udgangspunktet for værdiansættelse af ukurante varer er den værdiansættelse, der gælder for kurante varer efter varelagerloven.

Nedskrivning for ukurans skal nemlig kompensere for den nedgang i værdien, der svarer til det beløb, som den faktisk opgjorte indkøbspris eller fremstillingspris (kostprisen) overstiger dagsprisen. Det er efter praksis det samme som genanskaffelsesprisen ved årets slutning.

De ukurante varer værdiansættes altså til dagsprisen for tilsvarende ukurante varer.

Årsag til ukurans

Ukurans kan skyldes, at varen er beskadiget, defekt mv. og vil i visse tilfælde kunne konstateres fysisk. Herudover kan en vares ukurans skyldes teknisk/økonomiske årsager som fx ændrede markeds- eller efterspørgselsforhold, nye produktionsmetoder, teknologisk forældelse, fejlslagne indkøbsdispositioner, nye produkter mv.

Symptomer på ukurans

Ved vurdering af, om der er teknisk/økonomisk ukurans, vil det ofte være vejledende,

 • at varen hverken er indkøbt eller produceret inden for det seneste år forud for statustidspunktet,
 • at varen ikke genanskaffes eller genfremstilles efter statustidspunktet, samt
 • at varens omsætningshastighed er faldet væsentligt på grund af faldende efterspørgsel.

Indirekte beregning af dagspris for ukurante varer

I tilfælde, hvor det er vanskeligt at fastslå dagsprisen, fordi varen ikke længere findes på markedet, fx for modeprægede varer, må dagsprisen efter konkret vurdering beregnes på grundlag af udsalgsprisen med fradrag af beregnet fortjeneste. Se LSRM 1970, 47 LSR og LSRM 1970, 153 LSR.

Endvidere kan dagsprisen for ukurante varer fastsættes til salgsprisen med fradrag for nødvendige direkte omkostninger i forbindelse med salg af varen, fx udgifter til videre forarbejdning og/eller emballering af varen. Se Landsskatterettens bemærkninger i SKM2008.344.LSR. Mere konkret nægtede Landsskatteretten at anerkende nedskrivning for ukurans på et varelager af vielsesringe, fordi retten ikke fandt, at deres værdi var blevet væsentligt forringet af, at guldsmeden havde vist dem frem til kunder i sin forretning.

Udsalgsprisen er dog ikke dermed godkendt som vurderingsprincip ved lageropgørelsen, men er alene et udgangspunkt for den indirekte beregning af dagsprisen. Landsskatteretten afviste i en konkret afgørelse, at varelageret kunne værdiansættes til den forventede udsalgspris. Se LSRM 1967, 135 LSR.

Skønsmæssigt nedsat værdiansættelse

Der er mulighed for efter en konkret vurdering at anerkende en skønsmæssigt nedsat værdi på lagerbeholdningen, når ovennævnte symptomer er til stede, men det er en betingelse, at genanskaffelsesprisen eller salgsprisen ikke kan fastslås.

I et bindende svar bekræftede Skatterådet, at der kunne nedskrives for ukurans på et varelager af tøj, og at nedskrivning kunne foretages efter en konkret vurdering baseret på sammensætningen af lageret, herunder primært på varer, der var sæsonbetonede og behæftet med fejl. Dog kunne der ikke nedskrives løbende, fx kvartalsvis, fordi nedskrivning finder sted én gang årligt ved regnskabsårets slutning. Se SKM2010.608.SR.

Faktum skal kunne dokumenteres, hvis man vil opnå fradrag.

I en konkret sag havde sagsøgeren drevet virksomhed med import og salg af bl.a. DVD-film fra USA, men da ophavsretsloven blev ændret, ville det fra og med 2003 være ulovligt at videresælge disse. Sagsøger havde derfor, efter eget udsagn, smidt sit lager af DVD-film ud, umiddelbart før loven trådte i kraft. Parterne var enige om, at DVD-filmene var værdiløse, men i mangel af dokumentation for lagerets eksistens, herunder dets oprindelige værdi, kunne tabet og dets størrelse ikke dokumenteres, og nedskrivning/tabsfradrag blev nægtet. Se SKM2010.722.BR.

Statsskattedirektoratets procentregel for teknisk/økonomisk ukurante varer

Hvis der ikke eksisterer andet og sikrere grundlag for værdiansættelsen, kan en virksomhed ifølge en afgørelse fra det daværende Statsskattedirektorat værdiansætte sine varer til følgende procenter af den værdi, varen er ansat til ved 1. års begyndelse eller den lavere værdi, som varen kan ansættes til efter varelagerloven:

 • 1. år: 50 pct.
 • 2. år: 25 pct.
 • 3. år:   0 pct.

på betingelse af, at

 • varen er teknisk/økonomisk ukurant
 • dens omsætningshastighed er faldet væsentligt sammenlignet med den normale omsætningshastighed for en tilsvarende vare.

Landsskatteretten så i en sag bort fra, at omsætningshastigheden var faldet væsentligt og anså alligevel en bilforhandler for berettiget til at nedskrive på sit reservedelslager efter ovennævnte procentregel for teknisk/økonomisk ukurante varer. Begrundelsen var, at forhandleren var forpligtet til at sælge reservedele, der var over 1 år gamle, til en anden forhandlers værksted med en rabat på 60 pct. Se TfS 1992, 517 LSR, som Told- og skattestyrelsen har kommenteret i TfS 1993, 47 TSS.

Oplysning om ukuransnedskrivning i forbindelse med oplysningsskemaet

Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende har nedskrevet for ukurans, skal han eller hun oplyse nedskrivningsbeløbet senest samtidig med, at oplysningsskemaet afleveres. Det betyder konkret, at virksomheden skriftligt skal orientere Skattestyrelsen herom, fordi der ikke er nogen TastSelv-løsning til dette.

Beløbet skal opgøres til forskellen mellem den værdi, som den ukurante vare er ansat til, og den værdi, som varen er ansat til ved indkomstårets begyndelse, eller den lavere værdi, som varen kan ansættes til efter varelagerloven. Hvis nedskrivningsbeløbet er meget vanskeligt at opgøre, kan den erhvervsdrivende i stedet oplyse, hvilke varer, eventuelt varegrupper, han eller hun har nedskrevet for ukurans på, herunder hvilke(n) procent(er), han eller hun har nedskrevet med.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2010.722.BR

En virksomhed med import og salg af bl.a. DVD-film fra USA blev på grund af ændret lovgivning ulovlig, hvorfor den erhvervsdrivende havde tilintetgjort sit lager af DVD-film. Parterne var enige om, at DVD-filmene var værdiløse, men på grund af manglende dokumentation for lagerets eksistens, herunder dets værdi, fandtes tabet ikke dokumenteret, og nedskrivning/tabsfradrag blev nægtet.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2017.707.LSR

Landsskatteretten fandt, at et varelager i et vist omfang mistede værdi som følge af teknisk/økonomisk ukurans. Landsskatteretten godkendte herefter fradrag for ukurans nedskrivning af varelager for henholdsvis nye og brugte maskiner ud fra et skøn, og for reservedele som selvangivet.

SKM2008.344.LSR

Dagsprisen for ukurante varer kunne fastsættes til salgsprisen med fradrag for nødvendige direkte omkostninger i forbindelse med salg af varen, fx udgifter til videre forarbejdning. Nedskrivning for ukurans et varelager af vielsesringe, som en guldsmed viste frem til kunder, blev nægtet, fordi deres værdi ikke ansås for væsentligt forringet af den grund.

 

TfS 1992, 517 LSR

En bilforhandler blev anset for berettiget til at nedskrive på sit reservedelslager efter Statsskattedirektoratets procentregel for teknisk/økonomisk ukurante varer uden hensyntagen til omsætningshastigheden, fordi han var forpligtet til at sælge reservedele, der var over 1 år gamle, med en rabat på 60 pct. til en anden forhandlers værksted.

Afgørelsen er kommenteret i TfS 1993, 47 TSS.

LSRM 1970, 47 og 153 LSR

Dagsprisen blev tilladt udregnet på grundlag af udsalgsprisen med fradrag af beregnet fortjeneste, fordi dagsprisen ikke kunne fastslås, fordi varen ikke længere var mulig at købe.

 

LSRM 1967, 135 LSR

En vares forventede udsalgspris blev ikke anerkendt som vurderingsprincip ved lageropgørelsen.

 

Skatterådet

SKM2010.608.SR

Nedskrivning for ukurans kunne foretages på et varelager af tøj og efter en konkret vurdering baseret på sammensætningen af lageret, herunder primært på varer, der var sæsonbetonede eller behæftet med fejl. Nedskrivningen kunne kun foretages én gang årligt ved indkomstårets slutning.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.