Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.4.10.2.6 Momsgrundlag

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilket momsgrundlag der skal beregnes moms af i relation til vouchere.

Afsnittet indeholder:

  • Vouchere til ét formål
  • Vouchere til flere formål
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Vouchere, der er omfattet af voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019, er omfattet af den praksis, der er beskrevet i D.A.4.10.3 Dansk praksis (andre værdikuponer mv.). Se § 9, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

De virksomheder, der ønsker at støtte ret på de fælles EU-regler, kan dog anvende de fælles regler på vouchere udstedt den 1. januar 2019 eller senere. Se artikel 1, nr. 3, og artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1065.

Vouchere til ét formål

Momsgrundlaget for salg af vouchere til ét formål er det modtagne vederlag. Da vederlaget altid er kendt på salgstidspunktet - og dermed tidspunktet for momsens forfald - er der ingen grund til at have særlige regler for momsgrundlaget for sådanne vouchere. Se forarbejderne til § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Vouchere til ét formål, som kan indløses løbende

Hvis en voucher kan bruges over flere omgange, men kun til ét formål, for eksempel hotelophold i Danmark, vil der skulle beregnes moms af hele voucherens værdi ved ethvert salg. Dette gælder også selvom voucheren indløses løbende. Se forarbejderne til § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Ombytning af vouchere til ét formål til kontanter, berigtigelse efter ML (momsloven) § 27, stk. 4

Ombytning af vouchere til ét formål til kontanter kan være udtryk for en annullationsmulighed, der eventuelt kan medføre berigtigelse efter ML (momsloven) § 27, stk. 4. Se SKM2019.614.SR og SKM2019.474.SR.

Se også afsnit:

  • D.A.7.2.5 om tidspunktet for momspligtens indtræden (periodisering) ved modtagelse af forudbetaling
  • D.A.8.1.1.13 om momsgrundlaget ved modtagelse af forudbetaling.

Vouchere til flere formål

For så vidt angår vouchere til flere formål forfalder momsen først på indløsningstidspunktet.  Momsgrundlaget er som udgangspunkt den modværdi, der er betalt for voucheren.  Da salget af voucheren ikke nødvendigvis er sket direkte mellem kunden og leverandøren af varen eller ydelsen, vil leverandøren, som skal indbetale momsen, ikke altid være bekendt med den præcise pris, som er betalt for voucheren. Er prisen ikke kendt, er momsgrundlaget den pengeværdi, som er påtrykt voucheren eller anden relevant dokumentation (fx som den fremgår af en kontrakt mellem udsteder af voucheren og indløseren). Se ML (momsloven) § 27 a, som indsat ved § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Ved beregningen af momsgrundlaget skal momsen af de leverede varer og ydelser fradrages prisen eller pengeværdien. Se ML (momsloven) § 27 a, som indsat ved § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018. Med andre ord beregnes prisen eller pengeværdien først inklusiv moms, derefter fratrækkes momsen, hvorefter momsgrundlaget er fundet.

Vouchere til flere formål, som indløses løbende

Der eksisterer vouchere, der ikke nødvendigvis indløses på én gang, men kan indløses delvist over flere omgange, fx til hotelophold i både Sverige og Danmark.

Hvor en voucher kan indløses over flere omgange, til flere formål, skal der først beregnes moms på det tidspunkt, hvor voucheren indløses helt eller delvist. Ved en delvis indløsning af voucheren, er det alene den andel af voucheren som bliver indløst, der ska beregnes moms af. Det forudsættes, at voucherens værdi i den forbindelse tilsvarende bliver nedskrevet. Se betragtning nr. 11 i præamblen til direktiv (EU) 2016/1065 og forarbejderne til § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Ved beregningen af momsgrundlaget skal momsen af de leverede varer og ydelser fradrages andelen af prisen eller pengeværdien. Se ML (momsloven) § 27 a, som indsat ved § 5, nr. 5, i lov nr. 1726 af 27. december 2018. Med andre ord beregnes andelen af prisen eller pengeværdien først inklusiv moms, derefter fratrækkes momsen, hvorefter momsgrundlaget er fundet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatterådet

►SKM2023.426.SR◄

►Sagen handler om de momsmæssige regler for vouchere og den momsmæssige behandling af Spørgers "Citycard".

Skatterådet bekræfter, at det i sagen omhandlede "Citycard" er omfattet af momslovens definition af vouchere til flere formål efter momslovens § 73b, stk. 3.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at det vederlag, som Spørger modtager fra en turist som køber det omhandlede "Citycard", ikke er betaling for en levering mod vederlag efter momslovens § 4, stk. 1.

Endeligt kan Skatterådet bekræfte, at afgiftsgrundlaget ved indløsning af "Citycardet" for den enkelte attraktion er det beløb, som den pågældende attraktion modtager fra Spørger.◄

 
SKM2019.614.SR

Sagen omhandler spørgsmål i relation til reglerne om den momsmæssige behandling af vouchere.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at et gavekort, som kan ombyttes til kontanter, ikke kan være omfattet af definitionen for en voucher, som er omfattet af de nye regler i ML (momsloven) § 73 b.

Skatterådet kan heller ikke bekræfte at et sådant gavekort, som kan ombyttes til kontanter altid skal betragtes som en voucher til flere formål, jf. § 73 b, nr. 3.

 
SKM2019.474.SR

Sagen omhandler en lang række spørgsmål i relation til de nye regler om den momsmæssige behandling af vouchere.

Imod Spørgers ønske kan Skatterådet ikke bekræfte, at elektroniske gavekort ikke kan være omfattet af definitionen for vouchere til ét formål, jf. det nye regelsæt i momsloven.

Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at et gavekort, hvorpå det er angivet, at et evt. restbeløb op til fx. 5 pct. af pålydende/50 kr. udbetales ved indløsning, ikke er omfattet af definition for en voucher til ét formål.

Endvidere kan Skatterådet ikke bekræfte, at udstedelse af et nyt gavekort på et ikke-anvendt restbeløb på et tidligere udstedt gavekort (omfattet af definitionen for voucher til ét formål) ikke er momspligtigt.

Derimod kan Skatterådet i overensstemmelse med Spørgers ønske svare bekræftende på en række spørgsmål om den momsmæssige behandling af en række transaktioner i forskellige handelskæder og på spørgsmål om fradragsret.

Endvidere kan Skatterådet bekræfte, at et konkret tilgodebevis skal anses for at være en voucher i momslovens forstand.

Et enkelt spørgsmål afvises, da det omhandler udformningen af en faktura og ikke den momsmæssige konsekvens af en konkret disposition.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.