Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.5.11.8.7 Forhandlinger vedrørende værdipapirer

Indhold

Dette afsnit handler om forhandlinger vedrørende værdipapirer i relation til ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Afsnittet indeholder:

 • Udtrykket "herunder forhandlinger"
 • Eksempler på momsfritagne forhandlinger vedrørende værdipapirer
 • Eksempler på momspligtige forhandlinger vedrørende værdipapirer
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Udtrykket "herunder forhandlinger"

Udtrykket "herunder forhandlinger" i bestemmelsen skal ikke definere hovedindholdet af momsfritagelsen, men har til formål at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til formidlingsvirksomhed.

Udtrykket tager sigte på den virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke selv er part i en kontrakt om et finansielt produkt. Formidlingsvirksomhed har således til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold. Der er derimod ikke tale om formidling, når en af kontraktparterne overlader det til en underleverandør at udføre en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med kontrakten, herunder at give oplysninger til den anden part, at modtage og behandle bestillinger på tegning af de værdipapirer, kontrakten angår. I så fald indtager underleverandøren samme position som sælgeren af det finansielle produkt. Den pågældende er dermed ikke en mellemmand. Se EU-domstolens dom i sag C-235/00, CSC Financial Services.

Se i øvrigt afsnit D.A.5.11.3 Formidling og forhandling i forbindelse med finansielle transaktioner om formidling og forhandling i forbindelse med finansielle transaktioner.

Eksempler på momsfritagne forhandlinger vedrørende værdipapirer

Nedenfor er angivet en række eksempler på ydelser, der er omfattet af momsfritagelsen for forhandlinger i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e:

 • En tjenesteyders assistance ved køb eller salg af værdipapirer er momsfri. Det er en betingelse at tjenesteyderen enten
  • har bemyndigelse til på købers, sælgers eller evt. begges vegne helt eller delvist at fastlægge aftalevilkårene i forbindelse med transaktionen, eller
  • har fuldmagt til på nærmere aftalte vilkår, at indgå aftale om en fritaget finansiel transaktion på købers eller sælgers vegne.
 • Ydelser vedrørende udfærdigelse og udbud af anparter i ejendomsinteressentskaber er momsfri. I den konkrete sag blev der lagt vægt på, at forespørger måtte anses for en uafhængig mellemmand mellem de stiftende interessenter, og at selskabet måtte anses for selvstændigt at have fastlagt indholdet af tegningsaftaler og interessentskabskontrakterne. Se SKM2006.169.SR.
 • Skatterådet har i en sag bekræftet, at en virksomheds aktiviteter kan anses for momsfri som formidling/forhandling vedrørende finansielle transaktioner. Der var tale om en uafhængig mellemmand, der dels undersøgte de relevante markeder generelt og konkrete finansielle tjenesteyderes produkter. Derudover holdt virksomheden sig løbende underrettet om egne kunders finansieringsbehov, porteføljesammensætning og relevante forhold i øvrigt. På denne baggrund fremsatte virksomheden over den enkelte kunde konkrete løsningsforslag med oplysninger om, på hvilken måde kunden bedst kunne optage eller omlægge lån, samt købe eller sælge optioner og terminskontrakter. Se SKM2008.362.SR.
 • Corporate Finance-ydelser, hvis opdragsgiveren har til hensigt at levere eller aftage en fritaget finansiel ydelse, og hvis den tjenesteyder, der leverer Corporate Finance-ydelserne, har bemyndigelse til på opdragsgiverens vegne helt eller delvist at fastlægge aftalevilkårene i forbindelse med transaktionen eller på nærmere aftalte vilkår har fuldmagt til på opdragsgiverens vegne at indgå aftale om en fritaget finansiel transaktion.

Ved Corporate Finance-ydelser forstås bistand, som ydes med henblik på eller i forbindelse med børsintroduktioner, aktieemissioner, udstedelse af konvertible obligationer m.v., større sekundære aktieplaceringer via regulerede markeder, formidling af fusioner og virksomhedsovertagelse, anden finansiel bistand i relation til ovennævnte områder.

Landsskatteretten har udtalt, at ydelser leveret i henhold til en standard corporate-finance-kontrakt efter en samlet vurdering måtte anses for omfattet af momsfritagelsen. Leveringen af ydelserne måtte anses for at have til formål, at der skulle indgås en aftale mellem en køber og en sælger om salg af værdipapirer, uden at klageren herved havde en selvstændig interesse i aftalens indhold. Virksomheden måtte samtidig anses for at have fuldmagt til at forhandle selvstændigt på opdragsgiverens vegne, idet virksomheden skulle identificere og indlede forhandlinger med potentielle købere/sælgere, hvilket skulle munde ud i et aftaleudkast. Det forhold, at virksomheden efter kontrakten også skulle forelægge aftaleudkastet for opdragsgiveren til endelig godkendelse, fratog ikke opdraget sin selvstændige karakter. Se SKM2009.389.LSR.

Handelsanbefalinger

Det blev i den finansielle sektor normalt forekommende, at forvaltere af investeringsinstitutter indgik aftaler med pengeinstitutter og andre mæglere om deling af provisionen for at gennemføre handler i værdipapirer (Commission Sharing Agreements (CSA)) på vegne af slutkunderne (investeringsinstitutterne). Som led i en CSA blev det aftalt, at provisionen fra investeringsinstituttet skulle deles mellem det pengeinstitut/den fondsmægler, der gennemførte/eksekverede handlen på instituttets vegne, og det pengeinstitut/den fondsmægler, der oprindeligt havde anbefalet handlen (leveret handelsanbefalingen). Baggrunden for delingen af provisionen var, at investeringsinstituttet ikke nødvendigvis ville bede den mægler, der havde udarbejdet anbefalingen, om også at eksekvere den. Andelen af provisionen til det pengeinstitut/den fondsmægler, der oprindeligt havde anbefalet handlen, kunne enten blive udbetalt direkte fra investeringsinstituttet eller gennem det pengeinstitut/den fondsmægler, der gennemførte/eksekverede handlen, efter instruks fra investeringsinstituttet. Udbetalingen kunne også ske gennem en puljeordning, se evt. SKM2014.569.SR. Fra og med 3. januar 2018 er handelsanbefalinger reguleret i kapitel 6 i bekendtgørelse nr. 1202 af 15. november 2017 om tredjepartsbetalinger og artikel 13 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at handelsanbefalinger som udgangspunkt ikke er omfattet af momsfritagelsen for forhandlinger vedrørende værdipapirer i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e). Afgivelse af handelsanbefalinger kan dog efter en konkret vurdering være omfattet af momsfritagelsen for forhandlinger vedrørende værdipapirer i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e). Det kræver, at der er tale om ydelser, som er sammenlignelige med de ydelser, som Skatterådet fandt var momsfrie i SKM2008.362.SR. Momsfritagelsen kræver derfor, at det pengeinstitut/den fondsmægler, der har anbefalet handlen, har ageret som en uafhængig mellemmand, der dels har undersøgt de relevante markeder generelt og konkrete finansielle produkter, og dels har undersøgt slutkundernes porteføljesammensætning og relevante forhold i øvrigt, og på den baggrund over den enkelte slutkunde eller dennes kapitalforvalter fremsat konkrete løsningsforslag med oplysninger om, på hvilken måde slutkunden bedst kan købe eller sælge værdipapirer.

Eksempler på momspligtige forhandlinger vedrørende værdipapirer

Ydelser, som kun består i at give oplysninger om et finansielt produkt og i givet fald at modtage og behandle bestillinger på tegning af de pågældende værdipapirer er ikke omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e. Ydelserne er derfor momspligtige. Se EF-domstolens dom i sag C-235/00, CSC Financial Services.

Bemærk, at individuel porteføljeforvaltning er momspligtig i sin helhed. For så vidt angår den del af vederlaget, som er knyttet til handel med værdipapirer, er der tale om en praksisændring med virkning fra 1. juli 2013. Se D.A.5.11.8.4 Momspligtige transaktioner vedrørende værdipapirer.

SKM2020.409.SR og SKM2020.415.SR drejer sig om momsfritagelse af advokatydelser i form af forhandlinger, der leveres i forbindelse med salg af selskabsandele, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e). Det fremgår af afgørelserne, at det er en betingelse for momsfritagelse, at rådgiver enten har en bemyndigelse i forhold til aftalevilkår eller en fuldmagt i forhold til aftaleindgåelse. Skatterådet kan på baggrund af de konkrete forhold i sagerne ikke bekræfte, at advokatydelserne er omfattet af momsfritagelsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-615/16, Giovanna Judith Kerr

To selskaber markedsførte brugsrettigheder til fast ejendom. Giovanna Judith Kerrs aktivitet bestod i at hverve kunder og fremme salget af brugsrettighederne i overensstemmelse med på forhånd fastsatte retningslinjer og de grænser, som var fastsat med hensyn til nedslag i prisen og salgsfremmende gaver. Formålet med aktiviteten var, at selskaberne kunne gennemføre salget af brugsrettighederne.

Domstolen udtalte, at momssystemdirektivets artikel 15, stk. 2, og artikel 135, stk. 1, litra f), skal fortolkes således, at begrebet "formidling" omfatter en aktivitet som den aktivitet, som appellanten (Giovanna Judith Kerr) har udviklet, hvis aktiviteten er en aktivitet udøvet af en mellemmand, som modtager vederlag for at yde en tjenesteydelse til en af parterne i en kontrakt om finansielle ydelser vedrørende adkomstbeviser, og hvis tjenesteydelsen består i at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at sælger og køber indgår en kontrakt, uden at formidleren selv er kontraktpart og - under alle omstændigheder - uden, at formidleren har en selvstændig interesse i denne kontrakts indhold. Hvis Portugal har udøvet muligheden i artikel 15, stk. 2, på brugsrettighederne i hovedsagen, finder undtagelsen fra fritagelsen anvendelse. For at være en kontrakt om finansielle ydelser vedrørende adkomstbeviser i fritagelsesbestemmelsens forstand, skal kontrakten vedrøre et adkomstbevis, der juridisk set er sammenligneligt med de adkomstbeviser, der er specifikt nævnt i fritagelsesbestemmelsen. Domstolen overlod det til den forelæggende ret at efterprøve, om betingelserne for fritagelse var opfyldt i hovedsagen.

Om begrebet adkomstbeviser, se "Direktivteksten" i D.A.5.11.8.2 Definition: Værdipapirer.
C-259/11, DTZ Zadelhoff vof

DTZ Zadelhoff udførte en mægler- og rådgivningsvirksomhed, der bestod i at søge købere til fast ejendom, som efterfølgende blev solgt og overdraget gennem overdragelse af aktier, og havde til formål at bevirke, at sælgere og deres købere indgik deres respektive kontrakter, uden at DTZ Zadelhoff havde en selvstændig interesse i disse kontrakters indhold. Virksomheden var omfattet af udtrykket "forhandlinger" vedrørende aktier i den forstand, hvori det blev anvendt i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5).

Undtagelsen fra fritagelsen for forhandlinger vedrørende "dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom" finder alene anvendelse, hvis EU-landet har gjort brug af muligheden i direktivets artikel 5, stk. 3 (nu artikel 15, stk. 2), for at anse leveringen af rettighederne/adkomstbeviserne for levering af fast ejendom.

Om undtagelsen fra fritagelsen, se "Visse rettigheder over fast ejendom sidestilles med levering" i afsnit D.A.5.9.3 Hvornår er levering af fast ejendom momsfritaget?.

C-235/00, CSC Financial Services

Begrebet transaktioner i forbindelse med værdipapirer omfatter transaktioner, hvorved rettigheder og forpligtelser for parterne i forbindelse med værdipapirer kan opstå, ændres eller ophøre.

Begrebet forhandlinger i forbindelse med værdipapirer omfatter ikke tjenesteydelser, som kun består i at give oplysninger om et finansielt produkt og i givet fald at modtage og behandle bestillinger på tegning af de pågældende værdipapirer, men ikke i udstedelse af værdipapirerne.

 

Landsskatteretten

SKM2022.339.LSR

Sagen angik, om kurator i konkursboet efter et selskab kunne fakturere sit arbejde forbundet med opretholdelsen og håndtering af drift i datterselskaberne og en salgsproces uden moms.

Landsskatteretten fandt, at kurator havde leveret én samlet ydelse til konkursboet, som bestod af en momspligtig kuratorydelse, jf. ML (momsloven) § 4, stk. 1.

Landsskatteretten henså til, at transaktionen i sin helhed bestod i forvaltning af konkursboet med henblik på afvikling heraf. Landsskatteretten bemærkede i øvrigt, at ingen del af den leverede kuratorydelse kunne kvalificeres som formidling af værdipapirer omfattet af ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e), da kurator ikke handlede i egenskab af en uafhængig mellemmand, der forhandlede på vegne af konkursboet. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skatterådets besvarelse af de stillede spørgsmål.

Stadfæstelse af Skatterådets afgørelse i SKM2017.380.SR.

SKM2009.389.LSR

Ydelser leveret i henhold til en standard corporate-finance-kontrakt måtte efter en samlet vurdering anses for omfattet af momsfritagelsen. Leveringen af ydelserne måtte anses for at have til formål, at der skulle indgås en aftale mellem en køber og en sælger om salg af værdipapirer, uden at klageren herved havde en selvstændig interesse i aftalens indhold.

 

Skatterådet

SKM2022.516.SR

Spørger og X har indgået en Investment Advisory Agreement vedrørende fem fonde, som X forvalter. Spørger skal i henhold til aftalen levere ikke-diskretionær investeringsrådgivning og relaterede ydelser.

Det er med baggrund i den fremlagte aftale Skatterådets vurdering, at hovedydelsen i aftalen må anses for momsfritaget formidling, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e).

For så vidt angår de relaterede ydelser omfattet af aftalen er det Skatterådets opfattelse, at disse ligeledes må anses for momsfritagne, bortset fra ydelserne i form af at vurdere andre porteføljemanagers performance på vegne af forvaltningsselskabet og tilvejebringe valuta forretninger mv.

 

SKM2022.350.SR

Spørger og et investeringsforvaltningsselskab har indgået en formidlingsaftale, hvorefter Spørger skal formidle en række nærmere definerede investeringsforeninger, som investeringsforvaltningsselskabet forvalter.

Det er med baggrund i den fremlagte aftale Skatterådets vurdering, at Spørgers ydelser må anses for momsfritagne formidlingsydelser, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e).

Spørger er endvidere i henhold til kontrakten forpligtet til at levere tilknyttede ydelser til forvaltningsselskabet. Disse ydelser kan alene momsfritages, såfremt disse ikke udgør at mål i sig selv for forvaltningsselskabet, men derimod alene et middel til at udnytte den momsfritagne formidlingsydelse på de bedst mulige vilkår.

 

SKM2022.69.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en advokatvirksomheds ydelser i forbindelse med udarbejdelse af og forhandling om indholdet i overdragelsesaftaler vedrørende salg af anparter i en række selskaber var omfattet af momsfritagelsen for transaktioner, herunder forhandlinger vedrørende værdipapirer i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Spørger havde forhandlet selvstændigt på vegne af sælgerne om konkrete vilkår i overdragelsesaftalerne, dog under forudsætning af, at sælgers bestyrelse efterfølgende skulle godkende forhandlingsresultatet. Spørger blev i forbindelse med transaktionerne tillige bistået af en corporate finance rådgiver, der styrede salgsprocessen på vegne af sælgerne.

Spørger kunne ikke anses for at have formidlet salget af anparterne. Spørgers ydelser var sædvanlige advokatydelser, som bestod i at udfylde/supplere det allerede aftalte gennem formulering af visse konkrete aftalevilkår i forbindelse med udfærdigelse af transaktionsdokumenter i form at overdragelsesaftaler. Sådanne ydelser er alene momsfritagne, hvis de efter en konkret vurdering kan anses for biydelser til momsfrie forhandlingsydelser.

 

SKM2020.415.SR

Sagen drejer sig om momsfritagelse af advokatydelser, der leveres i forbindelse med salg af selskabsandele, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e). Det fremgår af bestemmelsen, at transaktioner, herunder forhandlinger, i forbindelse med værdipapirer kan fritages. Aktier eller anparter i et selskab er sådanne værdipapirer, og en rådgivers ydelser ved salg heraf kan udgøre forhandlinger, som er omfattet af fritagelsen. Det er en betingelse for momsfritagelse, at rådgiver enten har en bemyndigelse i forhold til aftalevilkår eller en fuldmagt i forhold til aftaleindgåelse.

 Skatterådet kan på baggrund af de konkrete forhold i sagen ikke bekræfte, at advokatydelserne er omfattet af momsfritagelsen.

 

SKM2020.409.SR

Sagen drejer sig om momsfritagelse af advokatydelser, der leveres i forbindelse med salg af selskabsandele, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e). Det fremgår af bestemmelsen, at transaktioner, herunder forhandlinger, i forbindelse med værdipapirer kan fritages. Aktier eller anparter i et selskab er sådanne værdipapirer, og en rådgivers ydelser ved salg heraf kan udgøre forhandlinger, som er omfattet af fritagelsen. Det er en betingelse for momsfritagelse, at rådgiver enten har en bemyndigelse i forhold til aftalevilkår eller en fuldmagt i forhold til aftaleindgåelse.

 Skatterådet kan på baggrund af de konkrete forhold i sagen ikke bekræfte, at advokatydelserne er omfattet af momsfritagelsen.

 

SKM2020.401.SR

Et pengeinstitut tilbyder sine kunder, at de kan investere i andelsklasser i investeringsforeninger, der er karakteriseret ved, at andelsklasserne er provisionsfri. Med andre ord betaler foreningerne ikke formidlingsprovision til formidlere af andelene i de pågældende andelsklasser. Investorerne deltager ikke i udgifterne til foreningernes formidlingsprovision til formidlere af de andre andelsklasser i foreningerne. Kunderne kan købe og sælge disse provisionsfrie andele i investeringsforeninger gennem et digitalt handelssystem. Vederlaget for at kunne handle andelene gennem systemet er uafhængig af omfanget af gennemførte handler. Skatterådet bekræftede, at vederlaget er fritaget for moms som forhandling henholdsvis transaktioner vedrørende værdipapirer.

 

SKM2020.281.SR

Spørger blev opsagt som kapitalforvalter af flere investeringsinstitutter og var derfor berettiget til at modtage kompensation fra investeringsinstitutterne. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at kompensationen ikke kan anses for vederlag i momslovens forstand. Kompensationen er derfor momspligtig i den forstand, at kompensationen er en del af momsgrundlaget for spørgers ydelser. Skatterådet kunne derimod bekræfte, at kompensationen er momsfritaget i det omfang, at ydelserne er momsfritagne som forvaltning af investeringsforeninger eller som formidling af værdipapirer.

 
SKM2017.352.SR

Skatterådet bekræftede, at en række ydelser leveret af en el-handelsvirksomhed ikke var fritaget for moms som transaktioner, herunder forhandlinger, i forbindelse med værdipapirer. Ydelserne måtte i stedet anses for momspligtige porteføljeforvaltningsydelser henholdsvis momspligtige ydelser bestående i tilrådighedsstillelsen af en handelsplatform, der indeholder faciliteter, som af kunderne kan anvendes i forbindelse med en række opgaver af administrativ og teknisk art. Handelsplatformen i sig selv kunne ikke anses for en momsfri ydelse, da spørger ikke optræder som modpart ved køb eller salg af værdipapirer over for sine kunder, og da spørger ikke varetager opgaver vedrørende forhandling på vegne af kunden i forbindelse med tilrådighedstillelsen af platformen. Aftaler om fysisk levering af elektricitet, der kan anses for værdipapirer, er momspligtige som varerepræsentativer.

 

SKM2017.190.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørgers honorar er fritaget for moms, idet Skatterådet vurderede, at Spørgers leverancer ikke opfyldte betingelserne for at kunne anses som momsfritagne transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende værdipapirer.

Ved afgørelsen har Skatterådet henset til, at vurderingen af ejendomme, forhandlinger med realkreditinstitutter m.v. om finansiering af køb af fast ejendom og drøftelser vedrørende overdragelse af fast ejendom ikke kan anses for transaktioner vedrørende værdipapirer. Mens Spørgers udarbejdelse af prospekt i forbindelse med aktiesalg og afdækning af potentielle investorer ikke leveres til tredjemand mod vederlag, men vedrører salget af Spørgers egne aktier.

Da Spørger ikke leverer ydelser til tredjemand, som kan anses som transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende værdipapirer kan Spørgers ydelser heller ikke anses for at være bi-ydelser hertil.

 

SKM2015.235.SR

Levering af ejendomsmægler- og rådgivningsydelser, der medfører en transaktion af aktier/anparter i selskaber, der er eneejere af fast ejendom, kan anses som momsfritagne 'forhandlinger', når de leveres af en mellemmand.  

SKM2014.569.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger skulle afregne dansk moms efter reglerne om reverse charge af den del af client commission ved en shared order (commission-puljen), som efterfølgende blev tildelt en udenlandsk service provider under en commission sharing agreement (CSA), da den aktuelle transaktion blev anset for, at være omfattet af begrebet levering mod vederlag i momslovens forstand.

Det var SKATs opfattelse, at der med støtte i de faktuelle oplysninger, herunder indholdet i de fremlagte kontrakter, netop bestod et detaljeret reguleret retsforhold mellem en tjenesteyder og modtager, der vedrørte en gensidig udveksling af ydelser, idet det af tjenesteyderen modtagne vederlag udgjorde modværdien til den ydelse, som leveres til modtageren. At aftalegrundlaget ikke indeholdt bestemmelser, hvorved Service provideren udtrykkeligt var forpligtiget til, at yde en bestemt ydelse til spørger og modtage et bestemt vederlag, ændrede ikke herved. Levering mod vederlag.

Bemærk, at Skatterådet tog stilling til, om der var tale om levering mod vederlag. Se ML (momsloven) § 4 og D.A.4.1.2 Levering mod vederlag.

 SKM2014.461.SR

Skatterådet bekræfter, at kurtage, som opkræves ved salg af en kundes eksisterende aktiebeholdning i forbindelse med aftale om/indtræden i en konkret beskrevet pensionsordning, under de givne omstændigheder er momsfri.

Skatterådet bekræfter endvidere, at det årlige gebyr, som opkræves i forbindelse med den konkret beskrevne pensionsordning er momsfri under de givne omstændigheder.

Endeligt bekræfter Skatterådet, at det årlige gebyr, som opkræves i forbindelse med en på flere punkter identisk pensionsordning er momsfri under de givne omstændigheder.

 

 SKM2014.449.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers ydelser i henhold til en indgået rådgivningsaftale, hvorefter Spørger i henhold til en fastlagt investeringsstrategi anbefaler investor konkrete køb og salg af værdipapirer og fuldbyrdelse af disse anbefalinger til køb og salg af værdipapirer, hvis investor giver instruks herom, er momsfritagne, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.  

 SKM2014.323.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers aktiviteter samlet set var fritaget for moms efter reglerne i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-f. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at alle spørgers aktiviteter i form af formueforvaltning var fritaget for moms. Derimod bekræftede Skatterådet, at spørgers aktiviteter med låneformidling og rådgivning herom var fritaget for moms. Ligesom det blev bekræftet, at det ikke havde betydning for besvarelsen af spørgsmålene om ydelserne blev leveret til fysiske eller juridiske personer.  

 SKM2014.152.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers rådgivning om investeringsmuligheder samt den eventuelle efterfølgende gennemførelse af handler på baggrund af investors beslutning er omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13,stk. 1, nr. 11, litra e. Herved er der ikke tale om momspligtig porteføljeforvaltning, jf. EU-domstolens dom i sag C-44/11,Deutsche Bank.

Momsfritagelsen omfatter ligeledes de tilfælde, hvor investor afgiver limiterede ordrer.

Skatterådet kunne imidlertid ikke bekræfte, at momsfritagelsen kan udstrækkes til den situation, hvor der udstedes en tidsbegrænset handelsfuldmagt til Spørger. Her vil der være tale om momspligtig porteføljeforvaltning.

 

SKM2014.55.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at formidlingsprovisioner, som spørger optjener fra eksterne kapitalforvaltere, når spørger for investorkunder placerer deres investeringer hos de eksterne kapitalforvaltere, er momsfrie.  

SKM2013.564.SR

Skatterådet bekræftede, at modsat individuel porteføljeforvaltning så er individuel porteføljerådgivning fortsat momsfri i sin helhed. Individuel porteføljerådgivning adskiller sig fra individuel porteføljeforvaltning ved, at den finansielle virksomhed ved individuel porteføljeforvaltning er bemyndiget til selvstændigt til at træffe beslutning om at købe eller sælge værdipapirer i kundens navn og for dennes regning (eller undlade sådanne køb eller salg) uden at indhente instruks fra kunderne. Individuel porteføljerådgivning er derimod en sammensatsat ydelse, hvor gennemførelsen af handlerne udgør hovedydelsen, og hvor rådgivning om valg af investeringsstrategi ligesom den efterfølgende overvågning af markedet og de dermed forbundne konkrete anbefalinger om køb eller salg udgør biydelser.

 

SKM2013.563.SR

Skatterådet bekræftede, at spørgers ydelser i forbindelse med formidling af handel med værdipapirer, sådan som de er beskrevet af spørger, må anses for en sammensatsat ydelse, hvor gennemførelsen af handlerne udgør hovedydelsen, og hvor rådgivning om valg af investeringsstrategi ligesom den efterfølgende overvågning af markedet og de dermed forbundne konkrete anbefalinger om køb eller salg udgør biydelser. Ydelserne er derfor momsfrie som forhandling/formidling i forbindelse med værdipapirer. De handelsomkostninger, som spørger opkræver sine investorkunder i forbindelse med disses handler med værdipapirer, er derfor ligeledes momsfrie.

 

SKM2008.362.SR

En virksomheds aktiviteter kunne anses for momsfri som formidling/forhandling vedrørende finansielle transaktioner. Der var tale om en uafhængig mellemmand, der dels undersøgte de relevante markeder generelt og konkrete finansielle tjenesteyderes produkter. Derudover holdt virksomheden sig løbende underrettet om egne kunders finansieringsbehov, porteføljesammensætning og relevante forhold i øvrigt.

 

SKM2006.169.SR

Skatterådet anså ydelser vedrørende udfærdigelse og udbud af anparter i ejendomsinteressentskaber for momsfri.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.