Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

D.B.3.6 Særligt om registrering af udenlandske virksomheder LAL § 3, stk. 3

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en udenlandsk virksomhed skal registreres i Danmark. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 3, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 3, stk. 3 har følgende ordlyd:

"Såfremt en virksomhed ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet."

Regel

Udenlandske virksomheder, der har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter i Danmark, skal registreres på lige fod med danske virksomheder.

Udlandet er de geografiske områder, der ikke er dækket af det danske momsområde. Ved udlandet forstås derfor både andre EU-lande og lande udenfor EU, herunder Færøerne og Grønland.

Registreringspligten gælder, selvom der ikke er etableret en egentlig filial eller lignende i Danmark, og selvom virksomheden ikke er skattepligtig til Danmark.

Hvis den udenlandske virksomhed ikke har etableret en egentlig filial eller lignende, skal den registreres ved en herboende repræsentant. Det vil sige en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 3, stk. 3.

Den udenlandske virksomhed skal altid registreres ved en herboende repræsentant. Det gælder også selv om virksomheden ikke momsmæssigt skulle registreres ved en herboende repræsentant. Dette kan være tilfældet, hvis Danmark har indgået en aftale om gensidig bistand mv. med virksomhedens hjemland. Se ML (momsloven) § 47 stk. 2.

Bemærk

  • Registreringsgrænsen for lønsumsafgift på 80.000 kr. gælder også for udenlandske virksomheder
  • En ydelses momsmæssige leveringssted har ingen betydning for lønsumsafgiftspligten. Se afsnit D.B.2.1 Hvornår skal virksomheden betale lønsumsafgift? om det momsmæssige leveringssteds betydning for lønsumsafgiftspligten.

Se også

Eksempel fra retspraksis

En fransk banks repræsentationskontor i Danmark skulle registreres for lønsumsafgift i Danmark. Repræsentationskontoret lavede opsøgende salgsarbejde, identificerede potentielle kunder, informerede om bankens produkter og formidlede kontakt til det udenlandske hovedkontor. Repræsentationskontoret var ikke en selvstændig juridisk enhed og havde ikke skattemæssigt fast driftssted i Danmark. Aktiviteterne blev anset for en integreret del af bankens aktiviteter. Det var ikke afgørende for lønsumsafgiftspligten, hvor det momsmæssige leveringssted var. Se SKM2003.238.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2003.238.LSR

Et repræsentationskontor her i landet for en fransk bank var omfattet af lønsumsafgiftspligten. Repræsentationskontorets virksomhed var en integreret del af de momsfrie finansielle ydelser, som banken leverede mod vederlag. Det var ikke afgørende for lønsumsafgiftspligten eller for opgørelsen af lønsumsafgiften, om leveringsstedet efter momslovens regler var her i landet.

Skatterådet

SKM2018.13.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et udenlandsk selskab med en filial her i landet, hvor der var ansat en medarbejder, var fritaget for lønsumsafgift.

Spørger var omfattet af lønsumsafgiftspligten, da spørger var en virksomhed, der leverede ydelser mod vederlag, der efter sin art var fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, og havde ansat en medarbejder i sin filial her i landet.

Det var uden betydning for lønsumsafgiftspligten, om det udenlandske selskab momsmæssigt kunne anses for at have et fast forretningssted i Danmark, hvorfra de finansielle ydelser blev præsteret og leveret. 

Da der var tale om et udenlandsk selskab, skulle der alene betales lønsumsafgift af lønnen til den ansatte i den danske filial.

Svaret er påklaget til Landsskatteretten.

SKM2013.545.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger ikke ville blive lønsumsafgiftspligtig til Danmark ved levering af momsfritagne sundhedsydelser.

Spørger påtænker at flytte til Sverige, hvor han vil etablere selvstændig erhvervsvirksomhed. Via virksomheden påtænker han at levere momsfri sundhedsydelser til virksomheder i Danmark. Behandlingerne foregår på virksomhedernes adresser i Danmark.

Udenlandske virksomheder, der har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, skal registreres på lige fod med danske virksomheder.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.