Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvor stor er afgiften på cigaretter? Hvilken afgift skal der betales på cigaretter? Hvordan beregnes afgiften på cigaretter?

E.A.10.1.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for cigaretter og røgtobak og beskriver samtidig, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftssatser
 • Beregning af afgiften
 • Værnsregler
 • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Cigaretter

Fra den ►1. januar 2022◄ udgør afgiften for cigaretter:

 • ►193,54◄ øre pr. styk + 1,00 pct. af detailprisen inkl. tobaksafgift og moms.

Se TOBAKAL § 1, stk. 1.

Afgiftsværdien for cigaretter - den værdi, som afgiften skal beregnes af - er varens højeste detailpris inkl. tobaksafgiften og moms. Se TOBAKAL § 28, stk. 1.

Detailprisen er varens pris ved salg til forbruger, inkl. prisen for pakninger, gaveæsker og sortimentsæsker, hvori varen sælges.

Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden i EU eller dennes repræsentant for hvert enkelt EU-land. For varer fra tredjelande fastsættes detailprisen af importøren. Foreligger der ikke en almindelig detailpris, beskattes varen på grundlag af en af Skatteforvaltningen skønnet detailpris. Se TOBAKAL § 28, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3.

Cigaretter, der udleveres i restaurationer mv., hvor serveringspersonalet aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan dog sælges til en højere pris end den, der er anført på stempelmærket, og som svarer til tillæg af betjeningsafgift, ferietillæg af betjeningsafgiften og moms af disse beløb. Se TOBAKAL § 28, stk. 2, 2. pkt.

Fast pris

Virksomheder, der er autoriseret eller registreret for fremstilling eller modtagelse af cigaretter og røgtobak, skal håndhæve, at disse varer i detailhandlen ikke sælges til en anden pris end stempelmærkeprisen. Se lov nr. 938 af 27. december 1991 om faste priser på tobaksvarer § 1, stk. 1.

Røgtobak

Røgtobak beskattes med to forskellige afgiftssatser alt efter, om der er tale om groftskåret eller finskåret røgtobak. Se afsnit E.A.10.1.2 Forskellige definitioner ved cigaretter og røgtobak om forskellige definitioner ved cigaretter og røgtobak.

Fra den ►1. januar 2022◄ er afgiften for:

 • Groftskåret røgtobak ►1.500,90◄ kr. pr. kg
 • Finskåret røgtobak ►1.550,90◄ kr. pr. kg.

Se TOBAKAL § 1, stk. 1.

Funktionærvarer

For funktionærvarer, dvs. varer, der normalt udleveres gratis til det personale, der er beskæftiget ved selve fremstillingen, udgør afgiften:

 • Cigaretter 6,71 øre pr. stk.
 • Groftskåret røgtobak 11,325 kr. pr. kg
 • Finskåret røgtobak 23,575 kr. pr. kg.

Se TOBAKAL § 29, stk. 3.

Beskatningen af cigaretter og røgtobak sker med stempelmærker, der er påtrykt oplysninger om pakningsstørrelsen og om, at indholdet er funktionærvarer, som ikke må omsættes.

Funktionærvarer skal i øvrigt være forsynet med oplysning om, at varerne er udleveret gratis til modtagerens eget brug, og at al omsætning af varerne er forbudt.

Fremstillingsvirksomheder skal hvert år i januar udarbejde en oversigt over de kvanta tobaksvarer, der normalt og uden vederlag udleveres til virksomhedens medarbejdere. Oversigterne skal opbevares i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale.

Se også

Se også afsnit E.A.10.1.6 Stempelmærker, emballering og pakkestørrelse for cigaretter om stempelmærker, emballering og pakkestørrelse for cigaretter.

Beregning af afgiften

Følgende eksempler viser en beregning på afgift af henholdsvis cigaretter og røgtobak.

Eksempel: Beregning af cigaretafgift

Detailsalgspris for 20 styk cigaretter inkl. moms

►60 kr.◄

Stykafgift

20 x ►193,54 øre◄

►38,708 kr.◄

Værdiafgift

►60◄ kr. x 1 pct.

►0,60 kr.◄

Tobaksafgift i alt

►38,708 kr. + 0,60 kr.◄

►39,308 kr.◄

Moms

►60◄ kr. x 20 pct.

►12,00 kr.◄

Tobaksafgift og moms i alt

►39,308 kr. + 12 kr.◄

►51,308 kr.◄

Eksempel: Beregning af afgift på røgtobak

Betegnelse

Mængde

Beløb

Groftskåret røgtobak

Dåse af 50 gram

0,05 kg x ►1.500,90 kr.◄

►75,045 kr.◄

Finskåret røgtobak

Dåse af 85 gram

0,085 kg x ►1.550,90 kr.◄

►131,8265 kr.◄

Værnsregler

Med lov nr. 1183 af 8. juni 2021 er der indført regler om, at 

 • cigaretter og røgtobak, der er overgået til forbrug, og som er påført stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, ikke må sælges i erhvervsmæssigt øjemed her i landet, når der er forløbet 3 måneder fra afgiftsforhøjelsens ikrafttræden. 
 • Virksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshaver, må ikke opbevare cigaretter og røgtobak, som er påført stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, når der er forløbet 4 måneder fra afgiftsforhøjelsens ikrafttræden.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2021. De nævnte ændringer gælder ikke for afgiftsstigninger, der er trådt i kraft inden lovens ikrafttræden. Se TOBAKAL § 2, stk. 2 og 3, samt § 1, nr. 1, og § 3 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021 samt bemærkningerne til lovforslaget (L 221).

Begrænsningen af salg af cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker (dvs. "clean-market") medfører, at det ikke er tilladt for grossister og detailhandlere m.v. at sælge cigaretter og røgtobak med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, når der er forløbet 3 måneder, fra afgiftsforhøjelsen er trådt i kraft. Begrænsningen medfører desuden, at det ikke er tilladt for grossister og detailhandlere m.v. at opbevare cigaretter og røgtobak med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, efter 4 måneder fra afgiftsforhøjelsen er trådt i kraft.

Reglerne ændrer ikke ved, at autoriserede oplagshavere ikke må sælge cigaretter og røgtobak med stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, men som ikke er overgået til forbrug inden afgiftsforhøjelsens ikrafttræden.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af cigaretter og røgtobak har tidligere udgjort:

  Cigaretter

01.01.2014-31.03.2020 

118,25 øre pr. stk. + 1 pct. 

01.04.2020 - 31.12.2021

173,79 øre pr. stk. + 1 pct.

  Røgtobak

01.01.2014-31.03.2020

Groftskåret røgtobak 738,50 kr. pr. kg

Fintskåret røgtobak 788,50 kr. pr. kg

01.04.2020-31.12.2021

Groftskåret røgtobak 1.300,90 kr. pr. kg

Fintskåret røgtobak 1.350,90 kr. pr. kg

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.