Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

E.A.10.1.2 Forskellige definitioner ved cigaretter og røgtobak

Indhold

Dette afsnit beskriver definitionerne af forarbejdet tobak, cigaretter og røgtobak.

Afsnittet indeholder:

  • Forarbejdet tobak
  • Cigaretter
  • Groftskåret røgtobak
  • Tobaksaffald
  • Finskåret røgtobak
  • Opvarmet tobak.

Forarbejdet tobak

Ved forarbejdet tobak forstås cigaretter, cigarer, cerutter og cigarillos, fin- og groftskåret røgtobak samt opvarmet tobak.

Cigaretter

Ved cigaretter forstås 1) tobaksruller, der kan ryges, som de er, og som ikke er cigarer eller cigarillos, samt 2) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre og 3) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.

Varer, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier, ligestilles med cigaretter, medmindre de udelukkende benyttes til medicinske formål og ikke indeholder tobak.

En tobaksrulle, der uden filter og mundstykke har en længde på over 8 cm, men højst 11 cm, betragtes som to cigaretter. En tobaksrulle, der uden filter og mundstykke har en længde på over 11 cm, men højst 14 cm, betragtes som tre cigaretter, og så fremdeles.

Groftskåret røgtobak

Ved groftskåret røgtobak forstås tobak, der er skåret, revet, spundet eller udpresset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning, og tobaksaffald, der er pakket med henblik på detailsalg, som ikke er cigaretter, cigarer eller cigarillos, og som kan ryges.

Varer, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier, ligestilles med røgtobak.

Tobaksaffald

Ved tobaksaffald forstås rester af tobaksblade samt biprodukter, der stammer fra tobaksforarbejdning eller fremstilling af tobaksvarer.

Finskåret røgtobak

Ved finskåret røgtobak forstås røgtobak, som opfylder definitionen af groftskåret røgtobak, hvis mere end 25 pct. af vægten af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1,5 mm. Ved finskåren røgtobak forstås desuden røgtobak, som opfylder definitionen af groftskåret røgtobak, hvis mere end 25 pct. af vægten af tobakspartiklerne har en snitbredde på 1,5 mm og derover, og hvis tobakken er solgt eller bestemt til at blive solgt til rulning af cigaretter.

Opvarmet tobak

Som opvarmet tobak betragtes tobak, som defineret som groftskåret eller fintskåret tobak, der er bestemt til at inhaleres, og som er bestemt til at producere damp uden brug af en forbrændingsproces.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.