Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.10.2.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder og privatpersoner er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af afgift på cigarer, cerutter og cigarillos.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere
 • Registrerede varemodtagere
 • Midlertidigt registrerede varemodtagere
 • Vareafsender
 • Auktionssalg
 • Privatpersoner
 • Registrering.

Oplagshavere

Autorisationskrav

Virksomheder, der fremstiller cigarer, cerutter og cigarillos her i landet eller modtager cigarer, cerutter og cigarillos mv. fra udlandet, skal autoriseres som oplagshavere ved anmeldelse hos Erhvervsstyrelsen. Se TOBAKAL § 9, stk. 2.

Virksomheder, der modtager cigarer mv. fra udlandet eller fra autoriserede oplagshavere her i landet med henblik på videresalg (mellemhandel), kan autoriseres som oplagshavere. Se TOBAKAL § 9, stk. 4.

Autoriserede oplagshavere er berettigede til under afgiftssuspensionsordningen, at

 • fremstille,
 • forarbejde,
 • oplægge,
 • modtage eller
 • afsende

varer uden afgift. Se TOBAKAL § 9, stk. 1.

Lokalekrav

For at blive autoriseret som oplagshaver skal virksomheden eller personen have et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som Skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen.

Kravet om et lokale, som skal godkendes, gælder ikke for fjernsalg fra andre EU-lande.

Se TOBAKAL § 20 og § 3 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 samt TOBAKAL § 9.

En autoriseret virksomhed skal som vilkår for Skatteforvaltningens godkendelse af lokalerne overholde de generelle krav til lokaler omfattet af en autorisation. Se TOBAKALbek § 10, stk. 2 og 3, og afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering, for en beskrivelse af de generelle regler.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheder, som autoriseres efter tobaksafgiftsloven, skal stille en sikkerhed på mindst 10.000 kr. for skyldige afgifter. Sikkerhedens endelige størrelse fastsættes af Skatteforvaltningen efter en vurdering af risiko for afgiftstab, under hensyn til mængde eller art af varer, som virksomheden kan håndtere i henhold til sin registrering. Skatteforvaltningen kan stille krav om fuld sikkerhed for afgiften ved manglende rettidig betaling. Sikkerhedsstillelsen gælder desuden som sikkerhed ved transport af ubeskattede varer inden for EU. Se TOBAKAL § 9, stk. 5, og TOBAKALbek § 14.

Se også

Fjernsalg

Den, der fra andre EU-lande sælger cigarer, cerutter og cigarillos ved fjernsalg, skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller lade sig registrere som varemodtager her i landet, uanset omsætningens størrelse. Sælger kan vælge at lade sig autorisere eller registrere ved en herboende fiskal repræsentant. Virksomheden eller dennes herboende fiskale repræsentant skal stille sikkerhed for skyldige afgifter. Se TOBAKAL § 10 a, stk. 6, og TOBAKALbek §§ 13 og 14.

Fiskal repræsentant

En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en herboende fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten, som skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet, skal autoriseres eller registreres hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Se TOBAKAL § 10 a, stk. 5, og TOBAKALbek §§ 13 og 14.

Råtobak

Import af og handel med råtobak må kun foretages af virksomheder, der er autoriseret hos Skatteforvaltningen for fremstilling af afgiftspligtige tobaksvarer. Se TOBAKAL § 30, stk. 1.

Registrerede varemodtagere

Virksomheder og personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv, indfører eller modtager cigarer, cerutter og cigarillos fra udlandet, og som ikke er autoriseret som oplagshavere, skal anmelde sig til registrering som varemodtagere. Se TOBAKAL § 10, stk. 2.

En registrering som varemodtager medfører, at virksomheden eller den erhvervsdrivende kan modtage afgiftspligtige varer uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporten til Skatteforvaltningen, og uden at der skal betales afgift i forbindelse med varemodtagelsen. Se TOBAKAL § 10, stk. 2.

Bemærk

Virksomheder og institutioner mv., som kun lejlighedsvist ønsker at modtage cigarer eller cigarillos, kan i stedet blive registreret som midlertidigt registreret varemodtager.

Se også

Midlertidigt registrerede varemodtagere

Virksomheder og institutioner mv., der fra andre EU-lande eller tredjelande modtager cigarer, cerutter og cigarillo, som led i udøvelsen af deres erhverv, kan vælge at lade sig registrere som midlertidige varemodtagere. Disse skal derfor - inden transporten påbegyndes - lade sig registrere som midlertidigt registrerede varemodtagere og anmelde transporten til Skatteforvaltningen og indbetale afgiften. Se TOBAKAL § 10, stk. 1.

Det er en betingelse for registreringen, at virksomheden eller institutionen mv. er momsregistreret. Se TOBAKALbek § 11, stk. 1.

En registrering som midlertidig varemodtager gælder for:

 • en nærmere bestemt mængde,
 • en enkelt leverandør, eller
 • en nærmere bestemt periode.

Se TOBAKALbek § 11, stk. 2.

Ved køb af varer fra lande uden for EU, skal afgiften indbetales i forbindelse med varernes fortoldning.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Bemærk

Ved køb af varer fra lande uden for EU skal betalingen af afgiften ske i forbindelse med fortoldningen.

Vareafsender

Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv ønsker at afsende varer, der er indført fra steder uden for EU, til andre EU-lande under den afgiftssuspensionsordning, som gælder for harmoniserede afgifter, kan lade sig registrere som vareafsendere. Se TOBAKAL § 10, stk. 3.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Auktionssalg

Auktionssalg af tobaksvarer er forbudt. Forbuddet omfatter dog ikke tvangsauktioner og auktioner, som er foreskrevet ved lov. Se TOBAKAL § 28, stk. 4, og TOBAKALbek § 7.

De nærmere regler om afholdelse af auktion er beskrevet i afsnit E.A.10.1.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne.

Privatpersoner

Reglerne om privatpersoners køb af afgiftspligtige varer i andre lande fremgår af afsnit E.A.1.4.3 Afgift af varer der medbringes eller modtages fra udlandet af privatpersoner, der handler om afgift af varer, der modtages fra udlandet af privatpersoner.

Registrering

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 29.104 anvendes. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.