Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.10.2.3 Cigarer, cerutter og cigarillos omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af loven.

Afsnittet indeholder:

  • Cigarer, cerutter og cigarillos omfattet af afgiften
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Cigarer, cerutter og cigarillos omfattet af afgiften

Det afgiftspligtige vareområde i tobaksafgiftsloven omfatter cigaretter og røgtobak samt cigarer, cerutter og cigarillos. Se TOBAKAL § 1 og § 7.

Se afsnit E.A.10.1 Cigaretter og røgtobak om afgift af cigaretter og røgtobak.

Det afgiftspligtige vareområde for cigarer, cerutter og cigarillos omfatter alle slags cigarer, cerutter og cigarillos, som i betragtning af deres egenskaber og forbrugernes almindelige forventninger kan ryges, som de er. Se TOBAKALbek § 5.

Se også

Se også afsnit E.A.10.2.2 Forskellige definitioner ved cigarer, cerutter og cigarillos om forskellige definitioner ved cigarer, cerutter og cigarillos.

Bemærk

Tobaksruller, der ikke falder ind under ovenstående definition, skal beskattes som cigaretter. Se E.A.10.1 Cigaretter og røgtobak om cigaretter og røgtobak.

Cigarer, cerutter og cigarillos, som delvist består af andre stoffer end tobak, men som i øvrigt kan ryges, som de er, er afgiftspligtige som cigarer. Se TOBAKALbek § 5, stk. 2.

Omdrejningspunktet i sag C-638/17, Skonis ir kvapas, var nogle ruller af finskåren tobak med filter, der var forsynet med et dæksblad af naturtobak. På filteret var dæksbladet dækket af et ydre lag papir. På grund af dæksbladet havde importøren anført dem som cigarer eller cigarillos, men de litauiske skattemyndigheder fandt, at de skulle anses for cigaretter på grund af det lag papir, der dækkede filteret. Domstolen henviste bl.a. til, at filteret (under papiret) var dækket af dæksbladet, at rullerne var bestemt til at ryges som de var, og at et ydre dæksblad i forbrugernes øjne gav rullerne et udseende, en forbrændingshastighed og en smag af røg, som adskilte dem fra cigaretter. Herefter kom domstolen frem til, at rullerne var omfattet af kategorien cigarer eller cigarillos, også selvom en del af dæksbladet på filteret var dækket af et ydre lag papir, som kunne have den virkning, at rullerne visuelt lignede cigaretter.

Eksempel: Andre stoffer end tobak

Af andre stoffer end tobak kan nævnes cigarpapir, der er en blanding af papir og tobak, og som bruges til fremstilling/rulning af cigarer. Se SKM2004.254.LSR.

Bemærk

Der er udarbejdet et afsnit om afgift af cigaretpapir, skrå og snus, som er omfattet af afgiftspligten efter lov om forskellige forbrugsafgifter. Se afsnit E.A.5.1 Afgift af cigaretpapir, skrå og snus.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

Sag C-638/17, Skonis ir kvapas

Tobaksruller med filter, der var omsluttet af et ydre dæksblad af naturtobak, og hvor dæksbladet på filteret yderligere var forsynet med et ydre lag papir, var omfattet af kategorien cigarer og cigarillos.

Landsskatteretskendelser
SKM2004.254.LSR

Importeret cigarpapir, der indeholdt 40 % tobak og 60 % papir, var omfattet af tobaksafgiftslovens anvendelsesområde for røgtobak.

Kendelsen giver et godt eksempel på et produkt, som både består af tobak og andre stoffer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.