Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.3.1.6.2 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Indhold

Dette afsnit handler om autoriserede oplagshaveres opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Afsnittet indeholder:

 • Regler for opgørelse af spiritusafgiften for autoriserede oplagshavere
 • Hvad kan fradrages i den afgiftspligtige mængde spiritus?

Regler for opgørelse af spiritusafgiften for autoriserede oplagshavere

Autoriserede oplagshavere, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode. Se SPRITAL § 10, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.1.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Den afgiftspligtige mængde er den mængde udleverede varer fra virksomhedens godkendte lokaler med tillæg af svind og lignende. Se SPRITAL § 10, stk. 2.

Varerne skal regnes med til udleveringen, uanset om de er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde. Se SPRITAL § 10, stk. 3.

Varer, der er

 • overført til virksomhedens egne detailudsalg og restaurationer
 • udleveret som handelsprøver og lignende
 • udtaget til forbrug i virksomheden
 • en eventuel konstateret manko

regnes også med til den afgiftspligtige udlevering.

Opgørelsen skal foretages på grundlag af afgiftsregnskabet. Se mere om dette i afsnit E.A.3.1.7 Regnskab for fremstilling, tilgang og udlevering.

Hvad kan fradrages i den afgiftspligtige mængde spiritus?

Autoriserede oplagshavere kan fradrage varer i den afgiftspligtige mængde, der er:

 • Tilført en anden autoriseret virksomhed. Se SPRITAL § 14, stk. 1, nr. 1.
 • Tilført en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført uden afgift. Se SPRITAL § 14, stk. 1, nr. 2.
 • Leveret til steder udenfor EU. Se SPRITAL § 14, stk. 1, nr. 3.
 • Fritaget for afgift. Se SPRITAL § 14, stk. 1, nr. 4, og § 15.
 • Gået tabt som følge af varens art, eller ved brand, brækage eller lignede. Se SPRITAL § 14, stk. 1, nr. 5.

Afgiftspligtige varer tilført en anden autoriseret virksomhed

Varer, der er leveret til andre autoriserede oplagshavere i Danmark, kan fradrages.

Inden varerne sendes, skal virksomheden sikre sig, at modtageren er autoriseret.

Som dokumentation for leverancerne skal virksomheden kunne fremlægge fakturakopi, der tydeligt oplyser om, at varerne er overført uden afgift.

Se også

Se også afsnit

 • A.B.3.5.1 om regnskabsførelse for varemodtagere
 • E.A.1.8.1.3 Kontrol af varemodtager.

Afgiftspligtige varer leveret til udlandet

Varer kan fradrages ved levering til virksomheder i andre EU-lande, der er berettigede til at modtage disse ubeskattede samt ved udførsel til lande uden for EU, til Færøerne og Grønland og til Københavns Frihavn.

Afgiftspligtige varer fritaget for afgift

I den afgiftspligtige mængde fradrages varer, der er fritaget for afgiftspligt. Se SPRITAL § 15.

Se afsnit E.A.3.1.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afgiftspligtige varer som er gået tabt som følge af varens art, eller ved brand, brækage eller lignede

Der er fradrag for normalt svind, der er opstået som følge af varernes art ved fremstilling, lagring og aftapning af varer hos den autoriserede virksomhed.

Der er også fradrag for ubeskattede varer, der er gået til spilde ved brækage, brand og lignende hos den autoriserede virksomhed eller under transport til og fra den autoriserede virksomhed.

Kontrolforskrifter for fradrag efter § 14, stk. 1

For at opfylde dokumentationskravene for fradrag efter SPRITAL § 14, stk. 1, skal den autoriserede oplagshaver efter Skatteforvaltningens opfattelse foretage følgende:

Fustagevarer

Brækage på fustager og lignende skal i alle tilfælde anmeldes til Skatteforvaltningen umiddelbart efter, at brækagen er sket eller konstateret.

Virksomheden skal sende en ansøgning til Skatteforvaltningen om tilladelse til fraskrivning i regnskabet. Ansøgningen skal indeholde oplysning om

 • mængden af de varer, der er gået til spilde,
 • varernes art samt
 • varernes ethanolstyrke.

Virksomheden skal også redegøre for omstændighederne ved og tidspunktet for brækagen.

Ubeskattede flaskevarer

Flaskebrækage registreres straks i virksomhedens regnskab som brækage.

I regnskabet (evt. på en prøve- og brækageliste) skal der gøres rede for brækagen. Følgende oplysninger skal efter Skatteforvaltningens opfattelse registreres:

 • hvornår brækagen er indtruffet eller konstateret,
 • varens navn,
 • ethanolstyrke,
 • antal flasker,
 • flaskernes cl-indhold og
 • eventuelt restindhold.

Brækage på et større antal flasker ad gangen skal straks anmeldes til Skatteforvaltningen. Anmeldelsen underskrives, før den sendes til Skatteforvaltningen, som kontrollerer flaskebrækagen, inden der gives afgiftsfritagelse.

Beskattede flaskevarer

Hvis en beskattet sending af spiritus går tabt under transport til en ikke-autoriseret virksomhed, efter at varen er fraskrevet til beskatning, annulleres fraskrivningen, hvorefter varen registreres som brækage i regnskabet.

Destruktion

Hvis ubeskattede varer er blevet udrikkelige eller lignende som følge af varens beskaffenhed eller alder, og som derfor ønskes destrueret, kan virksomheden søge Skatteforvaltningen om tilladelse til at fradrage den destruerede mængde i regnskabet. Destruktionen skal ske under tilsyn af Skatteforvaltningen. Varerne skal specificeres i ansøgningen, og årsagen til og det ønskede tidspunkt for destruktionen anføres. Ansøgning sendes til Skatteforvaltningen senest 15 dage før det ønskede tidspunkt for destruktion. Se blanket  nr. 29.100.

Prøver

Prøver, der udtages af offentlige myndigheder, fx Fødevarestyrelsen og Skatteforvaltningen, er fritaget for afgift. Der kan derimod ikke gives fradrag ved udlevering af prøver i andre tilfælde.

Den administrative praksis for prøveudtagning i spiritusafgiften svarer til praksis for fradrag i ølafgiften. Se afsnit E.A.3.3.6.2 Opgørelse af afgiften om opgørelse af ølafgiften.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.