Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.3.3.4 Virksomheder omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af afgift på øl.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere
 • Sikkerhedsstillelse
 • Varemodtagere
 • Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter
 • Fjernsalg
 • Registreringsblanket
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.  

Oplagshavere

Virksomheder, der fremstiller øl, dvs. bryggerier, skal autoriseres som oplagshavere ved anmeldelse til Skatteforvaltningen. Det krav gælder også bryggerier, der udelukkende fremstiller afgiftsfri øl. Se ØLVINAL § 5, stk. 2.

Kravet om autorisation som oplagshaver gælder også mikrobryggerier og kontraktbryggerier.

Mikrobryggerier er definerede som bryggerier med eget bryggerianlæg og egne produktions- og lagerlokaler.

Kontraktbryggerier er definerede som bryggerier, der periodevis lejer bryggeri- og lagerfaciliteter hos et andet bryggeri, og herefter selv forestår og udfører fremstillingen af øl for egen regning og risiko.

De såkaldte fantombryggerier, dvs. en virksomhed, som har en skriftlig aftale med et bryggeri om fremstilling af øl, som fantombryggeriet herefter køber og afsætter erhvervsmæssigt i eget navn, skal ikke registreres eller autoriseres med henblik på afregning af ølafgift. I stedet er det bryggeriet, der fremstiller øllet, som afregner afgiften overfor Skatteforvaltningen.

Virksomheder, herunder fantombryggerier, der modtager eller indfører øl fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, med henblik på videresalg, kan autoriseres som oplagshavere.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Krav om lokale som skal godkendes

For at blive autoriseret som oplagshaver skal virksomheden eller personen have et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, behandle, aftappe, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som Skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Kravet til godkendelse omfatter også

 • produktionsanlæg
 • færdigvarelagre
 • eventuelle udleveringslagre og depoter, hvor varer opbevares ubeskattede.

Kravet om et lokale, som skal godkendes, gælder ikke for fjernsalg fra andre EU-lande.

Se ØLVINAL § 7, stk. 2, og § 4 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 samt ØLVINALbek § 3.

Med hensyn til kontraktbryggerier skal Skatteforvaltningen have adgang til disses kontrakt med bryggeriet, hvor vilkårene for leje og råderet over bryggeri- og lagerfaciliteter er nøje beskrevet. Skatteforvaltningen kan stille krav om, at henholdsvis kontraktbryggeriets og bryggeriets ølproduktion skal være klart adskilte og identificerbare gennem hele brygnings-, gærings-, lagrings- og aftapningsforløbet. Ændringer i eller ophør af kontrakten skal straks meddeles Skatteforvaltningen. Se ØLVINALbek § 4.

Beholdningen af afgiftsfrit øl skal holdes adskilt fra beholdningen af afgiftspligtigt øl.

Der kan gives tilladelse til, at udleveringslagre og depoter bliver registreret sammen med hovedvirksomheden for opbevaring af ubeskattede varer. Det er bl.a. en betingelse for tilladelse, at virksomheden

 • har etableret veldefinerede og dokumenterede forretningsgange, der giver Skatteforvaltningen mulighed for at sammenholde bogførte og faktiske varebeholdninger og
 • at der sker en løbende registrering af den afgiftspligtige udlevering.

To eller flere virksomheder, der hver for sig er autoriseret som oplagshaver efter ØLVINAL, kan få tilladelse til at benytte fælles lokaler til fysisk opbevaring af afgiftspligtige færdigvarer. Virksomhederne skal holde deres varer regnskabsmæssigt adskilt fra hinanden, idet den enkelte virksomhed til enhver tid skal kunne dokumentere sit forholdsmæssige ejerskab til varerne i kraft af virksomhedens system for lagerstyring. Hvis Skatteforvaltningen konstaterer manko ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, kan Skatteforvaltningen kræve, at virksomhedernes varer skal holdes fysisk adskilt fra hinanden. Hvis virksomhederne ikke overholder et eller flere af de krav, som Skatteforvaltningen fastsætter om fælles lokaler, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomhederne at benytte særskilte lokaler. Se ØLVINALbek § 3, stk. 4 og 5.

Autoriserede virksomheder, der har fået tilladelse til at benytte fælles lokaler til at opbevare ubeskattede varer, hæfter for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betaling af afgift af varer, der er eller har været oplagt i de fælles lokaler, hvis det forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre betingelser for at benytte de fælles lokaler. Se ØLVINAL § 27, stk. 12.

Som led i lokalegodkendelse kan Skatteforvaltningen give en oplagshaver tilladelse til som lønnet arbejde at sørge for aftapning og etikettering af varer for andre oplagshavere. Tilladelsen er på samme måde som den øvrige lokalegodkendelse betinget af veldefinerede og dokumenterede forretningsgange, samt en klar opdeling mellem oplagshaverens egen varebeholdning og den varebeholdning, som er modtaget med henblik på aftapning/etikettering.

Se også

Sikkerhedsstillelse

Der skal stilles en sikkerhed på mindst 10.000 kr. ved eksempelvis

 • autorisation som oplagshaver. Se ØLVINAL § 5, stk. 5
 • erhvervsmæssig oplægning. Se ØLVINAL § 6 a, stk. 4
 • fjernsalg. Se ØLVINAL § 6 a, stk. 6

Se ØLVINALbek § 8

Se også

Varemodtagere

Virksomheder, der modtager eller indfører øl fra udlandet, og som ikke er autoriserede som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager. Se ØLVINAL § 6, stk. 2-4.

Hvis en virksomhed kun lejlighedsvist modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan virksomheden registreres som midlertidig registreret varemodtager efter ØLVINAL § 6, stk. 1 og ØLVINALbek § 5, anmelde transporten til Skatteforvaltningen og indbetale afgiften. Registreringen som midlertidig varemodtager skal ske inden den pågældende vare bliver afsendt fra udlandet.

Skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren indenfor de seneste 3 år er straffet efter ØLVINAL § 25. Se ØLVINAL § 6, stk. 3.

Skatteforvaltningen kan også fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder bl.a. regnskabsbestemmelserne i ØLVINAL §§ 14 og 15, stk. 5. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år. Se ØLVINAL § 6, stk. 4.

Se også

 • SKM2009.443.SKAT, hvor det præciseres, at fratagelse af en registrering som varemodtager kun sker ved gentagne overtrædelser
 • Afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som her til landet leverer varer, der er omfattet af ØLVINAL § 6 a, stk. 1, nr. 1, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Hvis en udenlandsk oplagshaver vælger at udnævne en fiskal repræsentant, skal repræsentanten autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se ØLVINAL § 6 a, stk. 5 og stk. 1, nr. 1 samt ØLVINALBEK § 7 og § 8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering, afsnittet om udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter.

Fjernsalg

Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, ►herunder internethandel,◄ skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Den udenlandske virksomhed, som driver fjernsalg til kunder i Danmark, kan vælge at udnævne en fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se ØLVINAL § 6a, stk. 6 og stk. 1, nr. 2 samt ØLVINALbek § 7 og § 8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering, afsnittet om fjernsalg.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) om registrering af afgiftspligtige virksomheder og personer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Styresignaler

SKM2009.443.SKAT

En virksomhed, som var registreret som varemodtager efter chokoladeafgiftsloven og mineralvandsafgiftsloven, fik frataget deres registrering af SKAT med den begrundelse, at der var konstateret manglende overholdelse af regnskabsbestemmelserne. I en utrykt kendelse fastslog Landsskatteretten, at kravet om gentagelsestilfælde ikke kun gælder de tilfælde, hvor der ikke er angivet/afregnet afgift overfor SKAT, men også i det tilfælde, hvor regnskabsbestemmelserne ikke er overholdt. Derfor er det ikke tilstrækkeligt til at fratage registreringen, hvis der kun i ét enkelt tilfælde er konstateret manglende overholdelse af regnskabsbestemmelserne.

Landsskatterettens kendelse er ligeledes gældende for ØLVINAL § 6, stk. 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.