Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.3.3.3 Øl omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke varegrupper der er omfattet af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Der er afgift på øl og maltbaserede alkoholsodavand. Se ØLVINAL § 1, stk. 1.

Undtagelse

Øl og maltbaserede alkoholsodavand med et ethanolindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Se ØLVINAL § 1, stk. 2.

Filtreret øl

Filtreret øl, der fremstår som en farveløs og klar væske, samt produkter baseret herpå, er som følge af EU-Domstolens dom i sag C-196/10, Paderborner Brauerei afgiftspligtigt som spiritus (pos. 2208) og dermed undtaget for afgift efter øl- og vinafgiftsloven.

EU-Domstolen har i sag C-196/10, Paderborner Brauerei fastslået, at "malt beer base" med et alkoholindhold på 14 % vol. fremstillet af brygget øl, som efterfølgende er renset og undergivet ultrafiltrering, og fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, skal tariferes under KN pos. 2208.

Som følge af EU-Domstolens dom skal gærede alkoholholdige produkter, der som følge af rensning og filtrering fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, tariferes under KN pos. 2208, uanset hvor produktet oprindeligt var tariferet i KN.

Den punktafgiftsmæssige klassifikation af et givet produkt bestemmes af, hvordan produktet er blevet tariferet. De punktafgiftsmæssige konsekvenser af sag C-196/10, Paderborner Brauerei er derfor, at en række produkter som tidligere har været afgiftspligtige ifølge øl- og vinafgiftsloven, nu er afgiftspligtige som spiritus (pos. 2208). Se SPRITAL § 1.

Ved bestemmelse af om et produkt, der indeholder alkohol fra gæring og som efterfølgende er renset og filtreret, er afgiftspligtig efter øl- og vinafgiftsloven eller spiritusafgiftsloven, skal følgende fremover tages i betragtning:

  • Er produktet beregnet til konsum jf. præmis 34
  • Produktets objektive kendetegn jf. præmis 37.

Påtænkt anvendelse

I den endelige vurdering skal der tages hensyn til den planlagte anvendelse af produktet. Et produkt som er renset og filtreret vil normalt betegnes som et halvfabrikat, der skal anvendes til fremstillingen af en blandingsdrikkevare og dermed ikke er et færdigt produkt bestemt til konsum.

Hvis det rensede og filtrerede produkt ikke kan betegnes som et færdigt produkt bestemt til konsum, opfylder produktet ikke definitionen som drikkevare og kan derfor ikke tariferes i KN pos. 2203-2206.

Det er tidspunktet for rensning og filtrering som er afgørende ved tariferingen. En drikkevare som er baseret på renset og filtreret alkohol tariferet i KN pos. 2208 skal derfor også tariferes i KN pos. 2208. Dette gælder fx alkoholsodavand, alko-pops og lignende produkter, hvis de er baseret på renset alkohol.

Objektive kendetegn

Produktet skal undersøges med henblik på at fastslå, om de objektive kendetegn ved det pågældende produkt, svarer til et produkt, som er øl-og vinafgiftspligtigt (pos. 2203-2206) eller spiritusafgiftspligtigt (pos. 2208).

I sag C-196/10, Paderborner Brauerei fremstod det pågældende produkt som en farveløs og klar væske, der lugtede af alkohol og havde en let bitter smag med et alkoholindhold på 14%. Visuelt lignede det ikke øl, og det havde heller ikke den bitre smag, der er karakteristisk for øl.

Disse særlige objektive egenskaber og kendetegn svarer ikke til de særlige objektive egenskaber og kendetegn ved øl, der henhører under KN pos. 2203, men derimod til de særlige objektive egenskaber og kendetegn ved ethanol (ethylalkohol), der henhører under pos. 2208, eller som under alle omstændigheder minder meget om dem.

Dommen er beskrevet i SKM2012.16.SKAT.

For alkoholholdige produkter, som består af en blanding af gærede drikkevarer tariferet i pos. 2203-2206 og renset alkohol tariferet i KN pos. 2208, skal afgiftspligten bestemmes i overensstemmelse med dommen i sag C-150/08, Siebrand BV. Se afsnit E.A.3.2.3 Vin omfattet af reglerne og SKM2010.157.SKAT.

For gærede produkter som er renset, bl.a. ved ultrafiltrering, herunder også tilsat andre stoffer / destilleret alkohol se C-532/14 og C-533/14 Toorank Productions BV. Se afsnit E.A.3.2.3 Vin omfattet af reglerne Vin omfattet af reglerne.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-196/10, Paderborner Brauerei

Dommen fastslår at gærede alkoholholdige produkter der som følge af en efterfølgende rensning og filtrering, fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, skal tariferes under KN pos. 2208, uanset hvor produktet oprindeligt var tariferet i KN. 

Dommen er også omtalt i SKM2012.16.SKAT.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.