Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvor stor er afgiften på kul? Hvor stor er afgiften på stenkul?

E.A.4.2.5.1 Afgiftens størrelse

Indhold

Afsnittet redegør for afgiftssatserne på kulprodukter, affald mv.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser efter brændværdi for kul mv.
  • Afgiftssatser efter vægt for kul mv.
  • Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald.

Bemærk

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. Se MINAL § 32 a. 

Affaldsvarmeafgiften reguleres/opskrives også årligt, men efter lidt andre regler. Tillægsafgiften reguleres ikke. Se det nedenstående afsnit Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald.

Afgifterne er senest forhøjet ved lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Afgiftssatser efter brændværdi for kul mv.

Nedenstående skema viser afgiftssatsen efter energiindholdet for kul mv. for 2021 og 2022.

2022

Varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4

kr./GJ

63,0

Se KULAL § 1, stk. 2, nr. 1, jf. § 2, stk. 5.

Afgiftssatser efter vægt for kul mv.

Hvis virksomheden ikke foretager opgørelse af den faktiske brændværdi i kul mv., betales afgiften efter vægt. Se KULAL § 1, stk. 4, jf. § 2, stk. 5.

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter vægt for kul mv. for  2021 og 2022.

2022

1

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus

kr./ton

1.765

2

Jordoliekoks

kr./ton

2.081

3

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

1.198

4

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

1.803

5

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./ton

2.370

Bemærk

Da koks nævnt i nr. 1 i et vist omfang sælges i hl, tillades det virksomheder, der fakturerer koks i hl, at beregne og anføre afgiften med brug af en beregningsteknisk afgiftssats. Denne sats er beregnet efter et gennemsnit, hvor 1 hl svarer til 50 kg = 0,05 ton.

Virksomhedens valg af betaling af afgift efter enten brændværdi eller efter vægt gælder for en periode på et år. Se KULAL § 1, stk. 7.

Eksempel

Eksempel på beregning af afgift af grillbriketter baseret på en blanding af fossile brændsler og ikke-fossile brændsler. Eksemplet viser beregning af energi- og miljøafgifter. Der er i beregningseksemplet taget udgangspunkt i en detailsalgsmængde på 10 kg.

10 kg grillbriketter - indhold

Mængde i % - evt. ifølge deklaration

Fordeling af mængde

Indhold af fossilt brændsel (stenkul)

60 %

60 % af 10 kg = 6 kg

Indhold af ikke-fossilt brændsel (nøddeskaller)

18 %

18 % af 10 kg = 1,8 kg

Indhold af svovl

1 %

1 % af 10 kg = 0,1 kg

Andet indhold (fyld, bindemiddel mv.)

I alt 22 %

22 % af 10 kg = 2,2 kg

Beregning af afgiftspligtig andel og ikke-afgiftspligtig andel:

Andel efter vægt

Andel i %

Afgiftspligtig andel

6 kg + 2,2/7,8 * 6 kg = 6 kg + 1,692 kg = 7,692 kg

7,692 kg/10 kg * 100 = 76,9 %

Ikke-afgiftspligtig andel

1,8 kg + 2,2/7,8 * 1,8 kg = 1,8 kg + 0,508 kg = 2,308 kg

2,308 kg/10 kg * 100 = 23,1 %

Beregning af afgift (2020 satser) af 10 kg grillbriketter med ovennævnte indhold

Afgift

Afgiftssatser for 2020 efter vægt

Beregning af afgift

Afgift, der skal betales

Kulafgift

1589 kr./ton

76,9 % af 0,010 t * 1.589 kr. =

12,22 kr.

CO2-afgift

470,60 kr./ton

100 % af 0,010 t * 470,60 kr. =

4,71 kr.

Svovlafgift

23,90 kr./kg svovl

76,9 % af 0,1 kg * 23,90 kr. =

1,84 kr.

NOx-afgift

16,60 kr./ton

76,9 % af 0,010 t * 16,60 kr. =

0,13 kr.

Energi- og miljøafgifter i alt

18,89 kr.

Se også afsnit E.A.4.2.2 Kulprodukter og affaldsvarme omfattet af reglerne. om den afgiftsmæssige stilling for grillkul, grillbrikketer mv.

Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald

Nedenstående skema viser afgiftssatsen for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald for 2021 og 2022.

  

 

2022

Affaldsvarmeafgift (KULAL § 1, stk. 1. nr. 5)

Sats, der er anført på afgiftsangivelsen (efter fradrag efter § 1, stk. 6)

kr./GJ

kr./GJ

52,5

26,0

Tillægsafgift (KULAL § 1, stk. 1, nr. 6)

Afgift på energiindholdet i affald, der anvendes som brændsel

kr./GJ

31,8

Se KULAL § 1, stk. 2, nr. 2 og 3, jf. § 2, stk. 5 og § 2, stk. 6.

Bemærk

Virksomheden opnår et fradrag i affaldsvarmeafgiften svarende til tillægsafgiften delt med 1,2. Se KULAL § 1, stk. 6.

Beregning af affaldsvarmeafgiften

Beregningen af affaldsvarmeafgiften sker med udgangspunkt i kulafgiften, hvor kulafgiften årligt reguleres. Tillægsafgiften reguleres ikke årligt.

Afgiftssatsen for 2022 er beregnet som følger:

2022

Afgift på affaldsvarme

kr./GJ

52,5

Sum leveret

Fradrag i affaldsvarmeafgiften (tillægsafgiften delt med 1,2)

kr./GJ

26,5

Sats anført på afgiftsangivelsen

kr./GJ

26,0

Leveret varme

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.