Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.3.7.10 Elhandelsvirksomheders fakturering af elafgift

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om elhandelsvirksomheders fakturering af elafgift. Se ELAL § 7, stk. 3, 2-5. pkt.

Ved salg af elektricitet skal elhandelsvirksomhederne udstede en faktura til elkunderne.

Afsnittet indeholder:

 • Salg af elektricitet til andre end momsregistrerede virksomheder

 • Salg af elektricitet til momsregistrerede virksomheder

 • Salg af elektricitet i form af kørestrøm til drift af eltog

 • Betingelser for elhandelsvirksomheders fakturering af elafgift.

Salg af elektricitet til andre end momsregistrerede virksomheder

Ved salg af elektricitet til andre end momsregistrerede virksomheder skal fakturaen indeholde følgende oplysninger:

 • Udstedelsesdato
 • sælgers navn og adresse
 • leveringssted
 • varemodtagers (købers) navn
 • aftagenummer 
 • afgiftens størrelse pr. aftagenummer.

Se ELAL § 7, stk. 3, 2. pkt. 

Salg af elektricitet til momsregistrerede virksomheder

Ved salg af elektricitet til momsregistrerede virksomheder, skal elhandelsvirksomheden mindst en gang årligt give momsregistrerede virksomheder de oplysninger, der er nødvendige ved opgørelse af den godtgørelsesberettigede afgift efter ELAL § 11, stk. 5. Se ELAL § 11 a, stk. 8.

Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Udstedelsesdato
 • sælgers navn og adresse
 • leveringssted
 • varemodtagers (købers) navn
 • aftagenummer 
 • afgiftens størrelse pr. aftagenummer
 • CVR- eller SE-nummer for momsregistreringen.

Se ELAL § 7, stk. 3, 3. pkt. 

Elhandelsvirksomheden har ret til at udstede en separat faktura for leverancen af elektricitet uden elafgift til en momsregistreret virksomhed før elhandelsvirksomheden har modtaget en faktura fra netvirksomheden. Fakturabeløb skal indeholde moms. Dette gælder også for salg af elektricitet til forbrugere af elektricitet i form af kørestrøm til drift af eltog til personbefordring.

Den momsregistrerede virksomhed skal selv oplyse dens aktuelle CVR-eller SE-nummer til elhandelsvirksomheden. Elhandelsvirksomheden skal dermed ikke på egen hånd fremskaffe den momsregistrerede virksomheds CVR- eller SE-nummer.

Bemærk

For momsregistrerede virksomheder er godtgørelse af elafgift efter bestemmelser i elafgiftsloven bl.a. betinget af, at det fremgår af købsaftalen mellem den momsregistrerede virksomhed og elhandelsvirksomheden, at køber er en momsregistreret virksomhed med angivelse af CVR- eller SE-nr. for momsregistreringen, og at fakturaen oplyser virksomhedens CVR- eller SE-nummer.

Se ELAL § 11 d, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.16.2 Dokumentation om dokumentation i form af fakturaer med angivelse af afgiftens størrelse og supplerende krav for godtgørelse af elafgift i relation til momsregistrerede virksomheders godtgørelse af elafgift.

Salg af elektricitet i form af kørestrøm til drift af eltog

Ved salg af elektricitet i form af kørestrøm til drift af eltog til personbefordring, skal fakturaen indeholde følgende oplysninger:

 • Udstedelsesdato
 • sælgers navn og adresse
 • leveringssted
 • Varemodtagers (købers) navn 
 • afgiftens størrelse pr. aftagenummer
 • CVR- eller SE-nummer for forbrugeren af kørestrømmen.

Se ELAL § 7, stk. 3, 3. pkt. 

Forbrugeren af elektricitet (togoperatøren) skal selv oplyse dens aktuelle CVR-eller SE-nummer til elhandelsvirksomheden. Elhandelsvirksomheden skal dermed ikke på egen hånd fremskaffe togoperatørens CVR- eller SE-nummer.

Bemærk

For togoperatører er godtgørelse af elafgift efter ELAL § 11 b, stk. 2 bl.a. betinget af, at det fremgår af købsaftalen mellem togoperatøren og elhandelsvirksomheden, at forbrugeren er en virksomhed, der forbruger kørestrøm, der anvendes af eltog til personbefordring med angivelse af virksomhedens CVR- eller SE-nummer, og at fakturaen oplyser virksomhedens CVR- eller SE-nummer.

Se ELAL § 11 b, stk. 2, 3. pkt.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse (Elektricitet, der anvendes til jernbanedrift).

Betingelser for elhandelsvirksomheders fakturering af elafgift

I forbindelse med en elhandelsvirksomheds salg af afgiftspligtig elektricitet til

 • en momsregistreret virksomhed, eller til

 • en virksomhed (togoperatør) med momsfri personbefordring med eltog, eller til

 • en køber af elektricitet, der sælger elektriciteten videre til momsregistrerede forbrugere mv. (andre elhandlere end elhandelsvirksomheder)

må en faktura ikke påføres oplysning om elafgift for en forbrugsperiode, før en registreret virksomhed (netvirksomheden) har udstedt en faktura, som omfatter afgiftsbeløbet for perioden.

Dette indebærer, at elhandelsvirksomheden ikke må forudfakturere elafgift, og at det afgiftsbeløb, som en registreret virksomhed fakturerer til elhandelsvirksomheden, og det afgiftsbeløb, som elhandelsvirksomheden efterfølgende fakturerer videre til de momsregistrerede kunder mv., skal være identiske pr. aftagenummer.

Elhandelsvirksomhederne har omkring den sjette hverdag i måneden efter forbrugsmåneden adgang til oplysninger i datahubben om de enkelte erhvervskunders forbrug og afgift.

Elhandelsvirksomheden må lægge oplysningerne i datahubben på nævnte tidspunkt, det vil sige før den registrerede virksomhed har udstedt en faktura for forbrugsperioden, til grund for faktureringen til de enkelte erhvervskunder mv. på betingelse af, at de pågældende erhvervskunders afgift er indeholdt i afgiftsbeløbet på den registrerede virksomheds (elnetvirksomhedens) faktura til elhandelsvirksomheden senere i samme måned.

Elhandelsvirksomheden har dermed mulighed for at fakturere afgift til de enkelte erhvervskunder mv., allerede når oplysningerne om afgiften er tilgængelige i datahubben.

I visse situationer korrigeres engrosafregningsgrundlaget i datahubben mere end et år efter, at forbruget har fundet sted, og først på dette tidspunkt afregnes endeligt mellem den registrerede virksomhed og elhandelsvirksomheden.

Der er i disse tilfælde adgang til, at elhandelsvirksomheden ved endelig fakturering for en forbrugsperiode kan fakturere et afgiftsbeløb, som er baseret på en måleraflæsning oplyst i datahubben på det givne tidspunkt, selvom elhandelsvirksomheden ikke har modtaget en faktura med nøjagtig dette afgiftsbeløb.

Se ELAL § 7, stk. 3, 4. og 5. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.