Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.3.7.9 Opgørelse af afgift på elektricitet: Netvirksomheder

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse og afregning af elafgift, der gælder fra 1. april 2016 for registrerede virksomheder, der leverer elektricitet til forbrug her i landet.

Afsnittet indeholder:

  • Måling og fakturering mv. af elektricitet
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Måling og fakturering mv. af elektricitet

Netvirksomheder skal måle forbruget af elektricitet hos de forbrugere, der er tilsluttet virksomhedens net, samt måle eget forbrug af elektricitet.

Netvirksomheden skal føre regnskab over det nævnte forbrug og over mængden af elektricitet, der leveres og distribueres for andre registrerede virksomheder.

Se ELAL § 7, stk. 1.

Ved udlevering af afgiftspligtig elektricitet skal fakturaen fra en registreret virksomhed til elhandelsvirksomheden indeholde følgende oplysninger:

  • udstedelsesdato
  • leverandørens navn
  • købers navn og adresse navn
  • afgiftens størrelse.

Fakturaen skal derudover indeholde separat oplysning om udleveret elektricitet omfattet af et særligt afgiftsforhold, jf. ELAL § 9, stk. 1. Udleveret elektricitet skal oplyses for hvert særligt afgiftsforhold. Det gælder fx leverancer af elektricitet til nedsat afgift (elvarmeafgift). 

Se ELAL § 7, stk. 3, 1. pkt.

Se også

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Netvirksomhedernes afgiftspligtige leverancer i en kalendermåned er de leverancer, for hvilke der i den pågældende måned er udstedt fakturaer, herunder a conto opkrævninger samt virksomhedens eget forbrug af elektricitet. Se ELAL § 8, stk. 1. I praksis er der tale om netvirksomhedernes fakturering af engrosydelser inkl. elafgift til elhandelsvirksomhederne. Netvirksomheder sælger ikke varen elektricitet

Dette medfører, at alle fakturaer og a conto opkrævninger, der udstedes i en måned, skal tages med ved opgørelsen af de afgiftspligtige leverancer for den samme måned. Der gælder samme regler uanset om fakturaen/a conto opkrævningen sendes med post eller elektronisk.

En eventuel forfaldsdato eller dato for sidste rettidige betaling kan ikke lægges til grund for opgørelsen af de afgiftspligtige leverancer.

Fakturadatoen skal dermed anvendes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde elektricitet ved netvirksomhedernes afregning af elafgift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.