Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

E.A.4.3.7.2 Særlige afgiftsforhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved særlige afgiftsforhold, der blev indført som begreb ved el-engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016.

Ved særlige afgiftsforhold forstås forhold, som er omfattet af følgende bestemmelser i elafgiftsloven:

  • ELAL § 2, stk. 3-7. Det vil sige leverancer af VE-el undtaget fra elafgift til el-producenter (aftagenummer) omfattet af timebaseret opgørelse (Elforbrugere under den midlertidige ordning for VE-anlæg)

  • ELAL § 5, stk. 2 eller 3. Det vil sige leverancer af elektricitet uden afgift til virksomheder (aftagenummer), som erhvervsmæssigt afsætter elektricitet, og som er registrerede efter ELAL § 4, og til forbrugsvirksomheder, der er registrerede efter ELAL § 4, stk. 3

  • ELAL § 6, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3 og 4. Det vil sige leverancer af elektricitet til elvarmekunder (elopvarmede boligenheder i BBR: ferielejligheder til eget brug, sommerhuse og helårsboliger). Vedrører et årligt forbrug af elektricitet over 4.000 kWh

  • § 6, stk. 6 i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.). Det vil sige, leverancer af VE-el undtaget fra elafgift til el-producenter (aftagenummer) omfattet af årsbaseret opgørelse (Elforbrugere under en midlertidig ordning for VE-anlæg). 

Udtrykket særlige afgiftsforhold omfatter også afgiftssatser og afgiftsgrundlag.

Se ELAL § 9, stk. 1.

Præciseringen af, hvad der skal forstås ved udtrykket særlige afgiftsforhold, har først og fremmest betydning for dels afgrænsningen af aftagenumre i datahubben, hvortil der leveres elektricitet med nedsat afgiftssats, og dels opgørelsen af afgiftsgrundlaget for disse aftagenumre.

Datahubben aggregerer forbruget på de klassificerede aftagenumre pr. elhandelsvirksomhed og stiller aggregeringen til rådighed for de registrerede virksomheder. Datahubben beregner således aggregerede størrelser pr. elhandelsvirksomhed for den registrerede virksomhed.

De registrerede virksomheder har adgang til et detailgrundlag for afgifterne i datahubben, men de har ikke adgang til oplysninger om, hvilke aftagenumre, som en elhandelsvirksomhed har i sin beholdning af aftagenumre i datahubben.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.