Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.6.1.2 Lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over lovgrundlaget for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

Afsnittet indeholder lovgrundlaget for godtgørelse af afgift af:

 • Elektricitet
 • Gas
 • Stenkul, brunkul og koks mv.
 • Mineralolieprodukter
 • Kuldioxid.

Elektricitet

Lovgrundlaget er "Lov om afgift af elektricitet". Se LBK nr. 1321 af 26. august 2020 med senere ændringer.

Populærbetegnelsen for loven er "elafgiftsloven", som her forkortes til ELAL.

Vedrørende bilagsvirksomheder, jf. bilag 1 til LBK nr. 308 af 24. marts 2017, anvendes § 8, stk. 2 og 3 i lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Vedrørende anvendelse af opnåede målerdata på tidligere perioder før den 1. januar 2021 med henblik på godtgørelse (treårsregel) anvendes § 8, stk. 5 i lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Godtgørelsesbestemmelserne fremgår af ELAL § 11, § 11b og § 11c.

Af § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 med senere ændringer fremgår en særlig ordning med godtgørelse af elafgift for elektricitet forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler. Ordningen er midlertidig og fremgår ikke af elafgiftsloven. Ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 er denne særordning forlænget til 31. december 2030.

I medfør af elafgiftsloven er udstedt BEK nr. 1083 af 07/09 2015 med senere ændringer om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

Bemærk

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 er der sket omfattende ændringer i reglerne om godtgørelse af afgiften af elektricitet.

Godtgørelsen for rumvarme m.v. øges, hvorved elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh (hel godtgørelse). Der gælder herefter samme godtgørelse for rumvarme m.v. og proces. De 0,4 øre pr. kWh som ikke godtgøres svarer til minimumssatserne fastsat i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (energibeskatningsdirektivet). Afgifterne af rumvarme m.v. og procesforbrug er herefter ens. I den forbindelse er en række regler, herunder målerregler, som vedrører sondringen mellem rumvarme m.v. og proces, ophævet.

For bilagsvirksomheder, jf. bilag 1 til LBK nr. 308 af 24. marts 2017, finder ovennævnte ændringer først anvendelse fra og med den 1. januar 2023. Før denne dato har bilagsvirksomheder ikke mulighed for at få godtgjort afgiften af elektricitet til procesformål. Godtgørelsen for rumvarme m.v. er dog øget, hvorved elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh (hel godtgørelse).

For afgiftsperioder, der ligger før den 1. januar 2021, kan momsregistrerede virksomheder anvende § 11, stk. 8, i lov om afgift af elektricitet, og § 11, stk. 5-7, om måling og opgørelse af elektricitet i lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017. Dermed videreføres en regel om, at virksomheder, der påbegynder måling under særlige omstændigheder, kan benytte de herved opnåede målerdata på tidligere perioder, dvs. for afgiftsperioder, der ligger før den 1. januar 2021 (treårsregel). Efter en periode ophører den videreførte regel med at være effektiv.

Ved lov nr. 331 af 30. marts 2019 ophæves elafgiftslovens bilag 1 med virkning fra 1. januar 2023. Ved ophævelsen ligestilles alle momsregistrerede erhverv, så også de af bilag 1 omfattede momsregistrerede virksomheder gives mulighed for, at få godtgjort afgiften af elektricitet til procesformål.

Se også

 • E.A.4.3 om elektricitet
 • E.A.4.6.3 om energiprodukter.

Gas

Lovgrundlaget er "Lov om afgift af naturgas og bygas m.v.". Se LBK nr. 1100 af 01/07 2020 med senere ændringer.

Populærbetegnelsen for loven er "Gasafgiftsloven", som her forkortes til GASAL.

Godtgørelsesbestemmelserne fremgår af GASAL § 10, § 10a, § 10b, § 10c, § 10d og § 10e. § 10e er indsat ved lov nr. 1532 af 27. december 2014.

Se også

 • E.A.4.4 om gas
 • E.A.4.6.3 om energiprodukter.
 • E.A.4.4.11 om afgift på gas fremstillet på basis af biomasse.

Stenkul, brunkul og koks mv.

Lovgrundlaget er "Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv.". Se LBK nr. 1099 af 01/07 2020 med senere ændringer.

Populærbetegnelsen for loven er "Kulafgiftsloven", som her forkortes til KULAL.

Godtgørelsesbestemmelserne fremgår af KULAL § 8, § 8a, § 8b, § 8c og § 8d.

Se også

 • E.A.4.2 om kul og affaldsvarme
 • E.A.4.6.3 om energiprodukter.

Mineralolieprodukter

Lovgrundlaget er "Lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv.". Se LBK nr. 1118 af 26/09 2014 med senere ændringer.

Populærbetegnelsen for loven er "Mineralolieafgiftsloven", som her forkortes til MINAL.

Godtgørelsesbestemmelserne fremgår af MINAL § 11, § 11a, § 11b, § 11c og § 11d.

I medfør af mineralolieafgiftsloven er udstedt BEK nr. 185 af 26/02 2013 om energiafgift på mineralolieprodukter m.v. populært betegnet som "Dokumentationsbekendtgørelsen". Se MINAL § 11, stk. 3.

I medfør af mineralolieafgiftsloven er også udstedt BEK nr. 983 af 18/10 2005 "Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum" populært betegnet som "Farvningsbekendtgørelsen", der handler om afgiftsmærkning af de nævnte mineralolieprodukter. Se § 1 i bekendtgørelsen og henvisningerne til MINAL § 9, stk. 1, nr. 3, og stk. 4, nr. 1, og § 11, stk. 3.

Se også

 • E.A.4.1 "Mineralolieprodukter"
 • E.A.4.6.3 om energiprodukter.

Kuldioxid

Lovgrundlaget er "Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter". Se LBK nr. 321 af 04/04 2011 med senere ændringer.

Populærbetegnelsen for loven er "Kuldioxidafgiftsloven eller CO2-afgiftsloven", som her forkortes til CO2AL.

Godtgørelsesbestemmelserne fremgår af CO2AL § 9, § 9a, § 9b, og § 9d, mens bestemmelserne for beregning af et bundfradrag fremgår af CO2AL § 9c.

I medfør af CO2-afgiftsloven er udstedt BEK nr. 1462 af 15/12 2010 "Bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2", som er ændret senest ved BEK nr. 1059 af 28. september 2014.

Til CO2-afgiftsloven er bl.a. knyttet bilag 1 "Liste over anvendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af særlig tilbagebetaling". Ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 er afgift på elektricitet samlet i elafgiftsloven, hvorfor der ikke længere er afgift på elektricitet efter CO2-afgiftsloven. Som følge heraf har bilag 1 stort set mistet sin betydning, men bilaget er bibeholdt at lovtekniske årsager, da anden lovgivning henviser til processerne i bilaget. Populærbetegnelsen for bilag 1 til CO2-afgiftsloven er "proceslisten", som vil blive anvendt i de følgende afsnit i E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift om godtgørelse af energiafgifter.

Se også

Se også afsnit E.A.4.5 Kuldioxid "Kuldioxid".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.