Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.6.1.3 Regler med tilknytning til godtgørelsesreglerne

Indhold

Dette afsnit handler kort om anden lovgivning med tilknytning til reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

Afsnittet indeholder:

 • Lov om CO2-kvoter
 • Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter
 • Lov om merværdiafgift
 • Lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.
 • Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxid i visse virksomheder med et stort energiforbrug
 • Øvrige bestemmelser.

Lov om CO2-kvoter

Lovgrundlaget er "Lov om CO2-kvoter". Se LBK nr. 1605 af 14. december 2016.

Populærbetegnelsen for loven er "CO2-kvoteloven", som her også anvendes som kort benævnelse.

Klima-, energi- og bygningsministeren er ansvarlig for dette lovområde.

Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Lovgrundlaget er "Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter". Se LBK nr. 29 af 11. januar 2018.

Populærbetegnelsen for loven er "Fremskyndet tilbagebetalingsloven", som her forkortes til FREMTBL.

I medfør af fremskyndet tilbagebetalingsloven er udstedt BEK nr. 1437 af 05/12 2017 "Bekendtgørelse om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter".

Lov om merværdiafgift

Lovgrundlaget er "Lov om merværdiafgift". Se LBK nr. 1021 af 26/09/2019 med senere ændringer.

Populærbetegnelsen for loven er "Momsloven", som her forkortes til ML (momsloven).

I medfør af momsloven er bl.a. udstedt ►BEK nr. 2246 af 30/11 2021◄ "Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven", som populært betegnes som "momsbekendtgørelsen".  

Lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Lovgrundlaget er "Lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.". Se ►LBK nr. 2711 af 20/12/2021◄.

Populærbetegnelsen for loven er "Opkrævningsloven", som her forkortes til OPKL.

Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

Lovgrundlaget er "Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug". Se LBK nr. 424 af 08/05 2012.

Populærbetegnelsen for loven er "Energiaftaleloven".

I medfør af energiaftaleloven er bl.a. udstedt BEK nr. 1229 af 14/12 2011 "Bekendtgørelse om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder". Visse virksomheder, der er omfattet af proceslisten i CO2-afgiftsloven havde indtil 2014 mulighed for at få tilskud til dækning af energispareafgift af el til tung og let proces og tilskud til rumvarmeafgift. For at få tilskud skulle virksomheden have indgået en aftale med Energistyrelsen. Ved afskaffelse af energispareafgiften på elektricitet pr. 1. januar 2014 bortfaldt grundlaget for aftaleordningen også bortset fra 5 aftaler vedrørende rumvarmetilskud, der ophørte august 2014. 

Klima-, energi- og bygningsministeren er ansvarlig for dette lovområde.

Øvrige bestemmelser

Se også reglerne for energiafgifter, CO2-afgift, fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og tilskud til dækning af energispareafgift af el mv. i afsnit

 • E.A.4.1 "Mineralolieafgift"
 • E.A.4.2 "Kulafgift"
 • E.A.4.3 "Elafgift"
 • E.A.4.4 "Gasafgift"
 • E.A.4.4.11 Afgift på gas fremstillet på basis af biomasse
 • E.A.4.5 "CO2-afgift"
 • E.A.4.7 "Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter"
 • E.A.4.8 "Tilskud til dækning af energispareafgift af el mv.".
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.