Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.6.8.3 CO2-kvoteomfattet energiforbrug

Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse af CO2-afgift i forbindelse med kvoteomfattet energiforbrug.

Dette afsnit indeholder:

  • Regel
  • Sammenhænge mellem tilladelse til at udlede CO2 og godtgørelse af CO2-afgift
  • Fjernvarme anvendt til procesformål
  • Kvoteomfattede virksomheder med eget kraftvarmeanlæg
  • Kvoteomfattet virksomheders levering af varme
  • Rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling

Regel

Siden 1. januar 2010 har kvoteomfattede virksomheder haft adgang til fuld godtgørelse af CO2-afgift af kvoteomfattet varme og forbrug af afgiftspligtige brændsler (mineralolieprodukter, naturgas og kul mv.), der anvendes til produktionsprocesser. Det samme gælder for CO2-afgift af ikke-bionedbrydeligt affald.

Ved produktionsprocesser forstås i praksis energiforbrug til procesformål, som den kvoteomfattede virksomhed kan få godtgjort energiafgiften af efter reglerne i GASAL § 10, KULAL § 8 , og MINAL § 11.

Kvoteomfattede virksomheder kan også få tilbagebetalt CO2-afgift af kvoteomfattet varme og afgiftspligtige brændsler, der er anvendt til at fremstille kulde, når kulden anvendes til procesformål i kvoteomfattede virksomheder, fx nedkøling af varer.

Sammenhænge mellem tilladelse til at udlede CO2 og godtgørelse af CO2-afgift

Der er en direkte sammenhæng mellem den tilladelse, som den kvoteomfattede virksomhed har fået fra Energistyrelsen til at udlede CO2, og omfanget af adgangen til tilbagebetaling af CO2-afgift.

Tilladelsen fra Energistyrelsen indeholder en identifikation af produktionsenheden bl.a. med oplysning om produktionsenhedens CVR-nr. og lokalitet (adresse) samt en beskrivelse af de anlæg, der er omfattet af tilladelsen.

Det er den pågældende produktionsenhed (lokalitet) og det kvoteomfattede brændselsforbrug i de anlæg, som fremgår af tilladelsen, der er omfattet af reglerne om fuld tilbagebetaling af CO2-afgift.

Fjernvarme anvendt til procesformål

Kvoteomfattede virksomheder og momsregistrerede virksomheder, som har en driftsmæssig og fysisk sammenhæng inden for samme lokalitet med en kvotevirksomhed, kan få tilbagebetalt CO2-afgift af varme, der anvendes til procesformål, når varmen er produceret af en kvotereguleret produktionsenhed (varmeproducent).

Der ydes derimod ikke tilbagebetaling af CO2-afgift af varme, der er produceret af en ikke-kvotereguleret produktionsenhed (varmeproducent).

Andelen af en fjernvarmeleverance, som er produceret af en kvotereguleret varmeproducent, skal fremgå af fakturaen for varmeleverancen (varmeregningen).

Varmeregningen skal bl.a. oplyse følgende:

  • Varmeleverancens størrelse
  • Andelen af varmeleverancen, der er produceret af en kvotereguleret varmeproducent
  • Den indirekte CO2-afgiftsbelastning på den kvoteomfattede varmeleverance
  • Den indirekte CO2-afgiftsbelastning på en evt. ikke-kvoteomfattet andel af varmeleverancen.

Momsregistrerede virksomheder, som har en tæt driftsmæssig og fysisk sammenhæng indenfor samme lokalitet med en produktionsenhed, der har tilladelse til at udlede CO2, kan få godtgjort CO2-afgift af procesdamp/-varme, der leveres direkte fra en kvoteomfattet virksomhed/produktionsenhed til den forbundne momsregistrerede virksomhed. Se CO2AL § 9 a, stk. 1, 3. pkt.

En forholdsmæssig del af afgiften kan tilbagebetales når samme anlæg forsyner såvel tilbagebetalingsberettigede anvendelser som andre anvendelser i virksomheden, når en sådan fordeling kan opgøres.

Den andel, der kan henregnes under den tilbagebetalingsberettigede anvendelse, opgøres som forholdet mellem på den ene side den mængde, der anvendes til disse formål, og på den anden side den samlede mængde fremstillet på fællesanlægget.

Den resterende mængde brændsel m.v. henregnes til andre anvendelser i virksomheden. På anlæg, hvor fremløbstemperaturen er over 90° C, eller anlæg, hvor mindst 90 pct. af det tilbagebetalingsberettigede forbrug vedrører tilbagebetalingsberettigede anvendelser, kan virksomheden vælge mellem at opgøre andelen til andre anvendelser i virksomheden indirekte efter ovenstående metode og at opgøre forbruget til andre anvendelser direkte.

Den direkte opgjorte mængde energi, der skal henføres til andre anvendelser i virksomheden, opgøres som den mængde energi, der forbruges til andre anvendelser, divideret med energiindholdet i de indfyrede brændsler. Se MINAL § 9, stk. 2. Denne mængde divideres med anlæggets virkningsgrad. Såfremt målingen ikke foretages i umiddelbar nærhed af anlægget, der fremstiller varmen, tillægges yderligere 10 pct. Den resterende mængde brændsel henregnes til den kvoteomfattede virksomhed. Virkningsgraden udgør for gasfyrede anlæg 0,90, for oliefyrede anlæg 0,85 og for andre anlæg 0,80. Se CO2AL § 9 a, stk. 3.

Kvoteomfattede virksomheder med eget kraftvarmeanlæg

Kvoteomfattede virksomheders forbrug af brændsel til at fremstille elektricitet er fritaget for CO2-afgift. Se CO2AL § 7, stk. 1, nr. 2 og 3.

Forbrug af afgiftspligtigt brændsel til fremstilling af elektricitet er ikke omfattet af reglerne i CO2AL § 9 a. 

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.10 Afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme om afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme.

Kvoteomfattet virksomheders levering af varme

Kvoteomfattede virksomheder kan ikke få godtgjort CO2-afgift af varme og brændsel, som direkte eller indirekte anvendes til at fremstille varme, der leveres fra virksomheden. Se CO2AL § 9 a, stk. 2, 1. pkt.

Kvoteomfattede virksomheder skal dermed betale energi- og CO2-afgift af afgiftspligtige brændsler, der anvendes til at fremstille varme, som leveres fra virksomheden.

Forbrug til procesformål, fx til stilstandsvarme, er godtgørelsesberettiget efter CO2AL § 9 a, stk. 1.

Rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling

Kvoteomfattede virksomheder skal, som alle øvrige momsregistrerede virksomheder, også betale energiafgift og CO2-afgift af energiforbrug til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling.

Hvis de samme anlæg/ledningsnet både forsyner virksomheden med rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling, anvendes reglerne for fordeling af energiforbruget mellem tilbagebetalingsberettigede formål og ikke-tilbagebetalingsberettigede formål. Se afsnit E.A.4.6.13 Fordeling og måling af energiforbrug om fordeling og måling af energiforbrug.

Se også

Se afsnit E.A.4.6.4 Varme og energiprodukter anvendt som procesenergi om rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.