Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.11.8.1 Afgiftsfritagelse

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse for varer med et afgiftspligtigt svovlindhold.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.
  • Afgiftsfritagelse for jetfuel, der leveres til luftfartøjer
  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til skibe i udenrigsfart
  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til fiskerfartøjer
  • Afgiftsfritagelse for benzin til anden teknisk brug end motorbrændstof
  • Afgiftsfritagelse for indførsel af olieprodukter i brændstoftank eller reservedunk
  • Afgiftsfritagelse for varer til fremstilling af tilsvarende varer
  • Inddragelse af adgang til afgiftsfri indkøb
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se SVOVLAL § 8.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.

Varer der bliver leveret til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner med videre, der er omtalt i TL (toldloven) § 4 samt personer, der er knyttet til disse, er fritaget for afgift.

Såfremt varen ikke er leveret uden afgift til den diplomatiske repræsentation med videre, kan repræsentationen få afgiften godtgjort hos Skatteforvaltningen. Ved ansøgning om godtgørelse af afgiften anvendes en særlig blanket (blanket 23.006) der kan findes på Skatteforvaltningens hjemmeside https://www.skat.dk/ under Virksomheder / blanketter.

Der gælder i øvrigt de samme regler som efter MINAL § 9, stk. 1, nr. 4. Se afsnit E.A.4.1.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om diplomater. Se også afsnit E.A.4.4.9 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse vedrørende naturgas og bygas.

Afgiftsfritagelse for jetfuel, der leveres til luftfartøjer

Jetfuel, som en registreret oplagshaver leverer til brug i luftfartøjer, og som bruges erhvervsmæssigt, er fritaget for afgift.

Der gælder i øvrigt de samme regler som efter MINAL § 9, stk. 1, nr. 2. Se DJV afsnit E.A.4.1.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om luftfartøjer.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til skibe i udenrigsfart

Varer, som en registreret oplagshaver leverer til brug om bord på skibe i udenrigsfart, er fritaget for afgift.

Der gælder i øvrigt de samme regler som efter MINAL § 9, stk. 1, nr. 3. Se afsnit E.A.4.1.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om skibe.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til fiskerfartøjer

Varer, som en registreret oplagshaver leverer til fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 ton og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover, dog bortset fra lystfartøjer, er fritaget for afgift.

Der gælder i øvrigt de samme regler som efter MINAL § 9, stk. 1, nr. 3. Se afsnit E.A.4.1.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om fiskerfartøjer.

Afgiftsfritagelse for benzin til anden teknisk brug end motorbrændstof

Benzin til anden teknisk brug end motordrift er fritaget for afgift.

Afgiftsfritagelse for indførsel af olieprodukter i brændstoftank eller reservedunk

Olieprodukter, som private medbringer fra udlandet til brug i køretøjets normale brændstoftank eller reservedunk, er fritaget for afgift.

Der skal heller ikke betales afgift af brændstoffet i erhvervskøretøjers og specialcontaineres standardtanke.

Definitionen på standardtanke er følgende:

"Tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle transportmidler af samme type som det pågældende transportmiddel, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel både for køretøjet og eventuelt for køleanlæg under transporten. Gastanke, der er påmonteret transportmidler konstrueret med henblik på direkte brug af gas som brændstof, samt tanke, der er påmonteret andre anlæg på transportmidlet, anses ligeledes for at være standardtanke.

Tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle beholdere af samme type som den pågældende beholder, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel under transporten for de køleanlæg eller andre anlæg, som de særlige beholdere er udstyret med. Ved "særlige beholdere" forstås enhver beholder udstyret med specielt indrettet apparatur til kølesystemer, iltningssystemer, varmeisolationssystemer eller andre systemer."

Se SVOVLAL § 18, stk. 3.

Afgiftsfritagelse for varer til fremstilling af tilsvarende varer

Energiprodukter omfattet af SVOVLAL § 1, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt, er fritaget for afgift. Det er en betingelse, at energiproduktet er produceret på virksomhedens område.

Et olieraffinaderi skal derfor ikke betale afgift af egne fremstillede energiprodukter, der anvendes til at fremstille andre tilsvarende mineralolieprodukter på samme raffinaderi.

Der skal betales afgift af varer, der bruges til formål, som ikke vedrører produktion af energiprodukter.

Der skal også betales afgift af energiprodukter, der bliver brugt som motorbrændstof.

Se SVOVLAL § 9, stk. 6.

Inddragelse af adgang til afgiftsfri indkøb

Hvis varer, der er fritaget for afgift, bliver brugt til andre formål end det, de er bestemt til, kan Skattestyrelsen inddrage virksomhedens adgang til at indkøbe varerne uden afgift. Dette gælder fx varer, der er leveret uden afgift til fiskerfartøjer.

Virksomheden afkræves afgiften af de pågældende varer senest 14 dage efter påkrav.

Se SVOVLAL § 24, stk. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-49/17

Vedrørende rækkevidden af afgiftsfritagelsen i artikel 21, stk. 3, 1. pkt., i energibeskatningsdirektivet. Dommen fastslår, at denne afgiftsfritagelse ikke omfatter forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der har produceret dem, med henblik på fremstilling af andre energiprodukter i en situation, hvor de energiprodukter, der fremstilles som den pågældende virksomheds hovedaktivitet, anvendes til andet end motorbrændstof og brændsel til opvarmning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.