Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.11.8.2 Afgiftsgodtgørelse ved forbrug mv. af varer

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsgodtgørelse ved forbrug med videre af varer med et afgiftspligtigt svovlindhold.

Afsnittet indeholder:

  • Varer, der anvendes til færgedrift, små fiskerfartøjer mv.
  • Andre varer end jetfuel, der anvendes i luftfartøjer
  • Varer, der udføres mv. af ikke-registrerede virksomheder
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se SVOVLAL § 9.

Varer, der anvendes til færgedrift, små fiskerfartøjer mv.

Virksomheder, der bruger varer til færgedrift og til erhvervsmæssig sejlads med andre fartøjer end dem, som er omfattet af adgangen til afgiftsfri levering af varer (skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 ton og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover) kan få svovlafgiften godtgjort. Adgangen til afgiftsgodtgørelse omfatter ikke lystfartøjer. 

Der gælder i øvrigt de samme regler som efter MINAL § 9, stk. 6. nr. 1. Se afsnit E.A.4.1.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om anden godtgørelse.

Varerne kan i særlige tilfælde leveres uden afgift til fx færgedrift fra en registreret oplagshaver. Der gælder de samme regler som efter MINAL § 9, stk. 9. Se afsnit E.A.4.1.8 om anden godtgørelse.

Andre varer end jetfuel, der anvendes i luftfartøjer

Afgiften bliver godtgjort af andre varer end jetfuel til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt. Andet flybrændstof end jetfuel kan fx være flybrændstoffet AVGAS.

Der gælder i øvrigt de samme regler som efter MINAL § 9, stk. 1, nr. 2. Se afsnit E.A.4.1.8 om luftfartøjer.

Varer, der udføres mv. af ikke-registrerede virksomheder

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshavere efter svovlafgiftsloven, kan få bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af varer i samme omfang, som registrerede oplagshavere kan levere varer uden afgift, til

  • virksomheder, der er registreret som oplagshaver efter SVOVLAL 
  • udlandet 
  • diplomatiske repræsentationer 
  • brug om bord på skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer på 5 BT/BRT og derover, og
  • luftfartøjer (gælder kun for jetfuel).

Der kan ikke gives bevilling til en virksomhed, når den pågældende ikke-registrerede virksomhed og en registreret oplagshaver, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder.

Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere, som nævnt i aktieavancebeskatningsloven, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for én og samme person.

En udstedt bevilling bortfalder, hvis der efterfølgende bliver tale om indbyrdes forbundne virksomheder.

Når registrerede oplagshavere køber varer uden afgift af virksomheder med bevilling, skal leverandøren udstede en faktura, hvoraf det bl.a. skal fremgå, at varerne er leveret uden afgift.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på www.skat.dk

Se i øvrigt afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf. SVOVLAL § 9, stk. 7.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2019.38.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at selskabets forbrug af dieselolie til drift af råstofpumper på selskabets skibe var godtgørelsesberettiget efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 1, CO2-afgiftslovens § 7, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., svovlafgiftslovens § 9, stk. 5, og NOx-afgiftslovens § 9, stk. 4.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.