Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.1.5 Virksomheder omfattet af den volumenbaserede afgift (oplagshavere)

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke virksomheder, som skal lade sig registrere som oplagshavere som følge af den volumenbaserede afgift på emballager, dvs. emballager til vin, spiritus, øl, sodavand mv.

Afsnittet indeholder:

 • Regler for virksomheder, som fremstiller emballager omfattet af den volumenbaserede afgift
 • Regler ved mellemhandel
 • Regler for virksomheder, der modtager varer fra udlandet
 • Regler for aftapningsvirksomheder
 • Bagatelgrænse for oplagshavere
 • Registrerede varemodtagere
 • Krav til lokaler
 • Lønarbejde.

Bemærk

Se afsnit E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) om de generelle regler for registrering.

Virksomheder, som er registrerede som oplagshavere, kan indføre eller modtage emballager fra udlandet uden at betale afgift ved modtagelsen. De kan også købe emballager i ubeskattet stand fra andre registrerede oplagshavere, hvis emballagerne er beregnet til videresalg. Det gælder dog for aftapningsvirksomheder, at emballagerne skal være beregnet til påfyldning. Se EMBAL § 3a.

Regler for virksomheder, som fremstiller emballager omfattet af den volumenbaserede afgift

Virksomheder, der fremstiller emballager til drikkevarer efter EMBAL § 1, nr. 1 og 2, dvs. emballager til bl.a.

 • øl
 • vin
 • frugtvin
 • spiritus
 • sodavand
 • vand/mineralvand
 • limonade mv. med kulsyre
 • vand/mineralvand uden kulsyre uden og med smag

skal anmelde sig til registrering som oplagshaver.

Reglerne om registrering som oplagshaver findes i EMBAL § 3, stk. 1.

Bemærk:

Efter 1. juli 2019 behøves virksomheder, som udelukkende fremstiller emballager, som er omfattet af pant- og retursystemet, jf. bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017, ikke længere registrere sig som oplagshaver efter EMBAL, eftersom der ikke længere skal svares afgift af disse emballager. Se EMBAL § 1, stk. 2.

Regler ved mellemhandel

Virksomheder, der driver mellemhandel (grossisthandel) med emballager til drikkevarer eller påfyldte emballager, se EMBAL § 1, nr. 1 og 2 (vin, spiritus, øl, mv.), kan anmelde sig til registrering som oplagshaver, men har ikke pligt til at være registreret (frivillig registrering).

Ved mellemhandel forstås her videresalg en gros til fx andre handlende eller aftapningsvirksomheder.

Reglerne for mellemhandlere findes i EMBAL § 3, stk. 2.

Bemærk:

Efter 1. juli 2019 kan virksomheder, som driver mellemhandel udelukkende med emballager, som er omfattet af pant- og retursystemet, jv.f bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017, ikke længere registrere sig som oplagshaver efter EMBAL, eftersom der ikke længere skal svares afgift af disse emballager. Se EMBAL § 1, stk. 2. 

Regler for virksomheder, der modtager varer fra udlandet

Fra 1. juli 2019 er det muligt for virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet med henblik på salg, at registrere sig som oplagshaver. Se EMBAL § 3, stk. 4.

Regler for aftapningsvirksomheder

Virksomheder, der aftapper eller påfylder drikkevarer mv. omfattet af EMBAL § 1, nr. 1 og 2 (vin, spiritus, øl, mv.) på emballage, fx bryggerier og mineralvandsfabrikanter, kan anmelde sig til registrering som oplagshaver.

Reglerne for aftapningsvirksomheder findes i EMBAL § 3, stk. 3.

Bemærk:

Efter 1. juli 2019 kan virksomheder, som udelukkende aftapper eller påfylder emballager, som er omfattet af pant- og retursystemet, jf. bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017, ikke længere registrere sig som oplagshaver efter EMBAL, eftersom der ikke længere skal svares afgift af disse emballager. Se EMBAL § 1, stk. 2. 

Se også

Se afsnit E.A.7.1.13 Registrerede varemodtagere mv. omfattet af emballageafgiften om registrering som varemodtager.

Bagatelgrænse for oplagshavere

Virksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. En nystiftet virksomhed med en regnskabsperiode på over 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, skal påbegynde den årlige periode ved stiftelse af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår skal ikke indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette gør sig også gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder. Efter stiftelsesåret vil den årlige periode følge virksomhedens regnskabsår. Se EMBAL § 3, stk. 8, som ændret ved § 10 i lov 1240 af 11. juni 2021.

Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at undlade at lade sig registrere som oplagshaver, skal derfor afregne den fulde afgift.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen på 10.000 kr., skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt. Se EMBAL § 9, stk. 11, som ændret ved § 10 i lov 1240 af 11. juni 2021.

En oplagshaver kan lade sig afmelde fra registrering, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer i et regnskabsår ikke har oversteget en afgift på 10.000 kr. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i den forbindelse er tale om virksomhedens senest afsluttede regnskabsår. Virksomheden skal angive og afregne afgift, indtil virksomheden er blevet afmeldt.

Se EMBAL § 3, stk. 8.

Registrerede varemodtagere

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal som udgangspunkt anmelde sig som registreret varemodtager. Se afsnit E.A.7.1.13 Registrerede varemodtagere mv. omfattet af emballageafgiften.

Krav til lokaler

Virksomheden kan nægtes registrering som oplagshaver eller få registreringen tilbagekaldt, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at Skattestyrelsens kontrol ikke kan udføres på rimelig måde. Se EMBAL § 3, stk. 4.

Lønarbejde

Skattestyrelsen kan efter ansøgning give en oplagshaver tilladelse til at lade større partier varer fremstille for sin regning (lønarbejde) hos en anden oplagshaver (fabrikationsvirksomheden).

Skattestyrelsen kan efter ansøgning desuden give tilladelse til, at virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling af afgiftspligtige varer, registreres som oplagshaver i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for sin regning (lønarbejde) hos en anden oplagshaver. Se EMBAL § 3b.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.