Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.1.6 Det afgiftspligtige vareområde for bæreposer

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke bæreposer, som er omfattet af emballageafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftspligtigt vareområde for bæreposer
  • Eksempler på beregning af bæreposers rumfang
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftspligtigt vareområde for bæreposer

Afgiftspligten omfatter poser (bæreposer) af papir eller plast mv. med hank eller lignende, fx stropper eller snipper, der kan sammenbindes, og som

  • har et rumindhold op til hank på mindst 5 liter og
  • med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Se EMBAL § 2a.

Der er ikke afgift på følgende poser

  • lukkede poser (topsvejsede) til fx køkkenruller og toiletpapir
  • poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast.

Se også nedenstående oversigt over afgørelser mv. for afgrænsning af det afgiftspligtige vareområde.

Benævnelsen af posen, fx affaldspose, har ikke betydning i spørgsmål om afgiftspligten.

Eksempler på beregning af posers rumfang

For at bedømme om en pose er afgiftspligtig, dvs. har et rumfang på 5 liter eller derover, er der vist nogle eksempler på beregning af posers rumfang.

Beregningerne er baseret på retvinklede posers mål i fladlagt tilstand. Se illustrationerne nedenfor.

Udgangspunktet for beregning af rumfanget er i alle tilfælde en pose uden fals. I poser med fals tillægges falsens højde og bredde således:

Poser uden fals:
h = Afstand fra bund til hank (L), b = Bredde (B)

Sidefalsposer:
h = Afstand fra bund til hank (L), b = Bredde (B) 2 sidefals (2SF)

Bundfalsposer:
h = Afstand fra bund til hank (L) bundfals (BF), b = Bredde (B)

Bund/sidefalsposer (klodsbundsposer):
h = Afstand fra bund til hank (L) bundfals (BF), b = Bredde (B) 2 sidefals (2SF)

På baggrund af posens omkreds beregnes en cirkulær bund, og højden reduceres med radius i cirklen: Radius = 2 x b / 2 x pi. Højde = h - radius

Rumfanget beregnes herefter således: Højde x pi x radius², hvor pi = 22/7.

Årsagen til, at beregningen af rumfanget af en klodsbundspose beregner ud fra en cirkulær bund er, at en klodsbundspose ved opfyldning vil antage cylinderform.

Beregningseksempler

Fladlagt mål i cm

Rumfang

Afstand til hank

Bredde

Sidefals

Bundfals

L

B

SF

BF

H x pi x R2

Poser uden fals

40

30

8.721

40

20

4.281

30

20

3.008

Sidefalsposer

40

30

5

13.884

40

20

5

8.721

20

10

5

1.736

Bundfalsposer

35

20

5

4.281

50

20

4

6.063

40

20

2

4.536

Bund/sidefalsposer (klodsbundsposer)

40

30

8

8

22.463

40

30

7

7

20.328

35

20

5

5

8.721

Visning af billede: 75

Oversigt over domme, kendelser, SKM-meddelelser, afgørelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2004.485.LSR

Posen er foroven forsynet med to plastsnore på 2 cm, der er svejset fast i posens sider, og som har samme bæreevne som resten af posen. Plastsnorene kan bruges ved snøring af posen gennem et hul midtpå i posens overkant. Landsskatteretten fandt, at plastposerne var afgiftspligtige.

SKM2002.512.LSR

Landsskatteretten fandt, at snørelukningen på en plastpose til affald fungerede som lukning af posen, selvom snorene, eventuelt efter sammenbinding, kunne bruges til at bære posen. Snorelukningen medførte ikke, at posen med rimelighed kunne erstattes af stofposer mv. Poserne var dermed ikke afgiftspligtige.

TfS 1994, 712

Momsnævnet har truffet afgørelse om, at isolerende termoposer til brug for opbevaring af frost- og kølevarer ikke er omfattet af afgiftspligten.

TfS 1994, 713

Plastposer med påsvejset hank/krog beregnet til ophæng af færdigvarer på stænger i detailbutikker er ikke omfattet af afgiftspligten.

TfS 1994, 714

Momsnævnet har truffet afgørelse om, at en affaldssæk med snoretræk, som måler 77x104 cm, er afgiftsfri, mens en affaldspose med snoretræk, som måler 54x64 cm, er afgiftspligtig.

Poser med en størrelse, der gør dem uegnede til brug som bæreposer, er ikke omfattet af afgiftspligten.

Skatterådet

SKM2021.326.SR

Skatterådet afviste, at spørgers pose var ikke-afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Spørgers pose var fremstillet af tekstillignende plastik (ikke-vævet polypropylen). Posen fremstod porøs, var ikke forstærket i hverken syninger eller materiale, og kunne forholdsvis nemt perforeres, hvorfor posen ikke fremstod robust i samme omfang som fx bærenet og tasker, og posen kunne derfor ikke anses at være til gentagen brug på samme vis som bærenet og tasker mv.

SKM2018.374.SR

Skatterådet afviser, at der skal betales afgift efter EMBAL § 2 a af en affaldspose på 40 liter i volumen, der måler 55x65 cm, og som har snøreluk, der danner en hank. Posen fandtes ud fra en konkret vurdering af dens størrelse og kvalitet sammenholdt med forholdet mellem hankens og posens bæreevne ikke at være egnet til at transportere varer i, men derimod som værende konstrueret til kortvarigt at bære affald fra skraldespand til større affaldsbeholder. Den omhandlede pose kunne derfor ikke antages at få en funktion som en almindelig papir - eller plasticbærepose, således at den rimelighed kan erstattes af stofposer mv.

SKM2016.80.SR

Skatterådet bekræfter, at der skal betales afgift efter EMBAL § 2 a af en gavepose, som kan lukkes med klister og med snor, hvor snoren frembringer en hank.

SKM2014.629.SR

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal svares afgift efter EMBAL § 2 a af en forseglingsplastpose med hank, der som følge af sikkerhedskrav anvendes ved udlevering af taxfree-varer fra butikker i lufthavne.

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal svares afgift efter EMBAL § 2 a af en forseglingsplastpose med hank, som anvendes til forsendelsesemballage ved webordrehandel.

SKM2014.487.SR

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal svares afgift efter EMBAL § 2 a af en pose uden hank og uden forberedelse til hank.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.