Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.5.6.2.3 Lokale boringer/brønde

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår der skal betales afgift af vand og om kommunens rettigheder.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår skal der betales afgift?
  • Kommunens rettigheder.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser osv.

Hvornår skal der betales afgift?

Ejere af ejendomme, der bliver forsynet fra lokale boringer/brønde, skal betale afgift efter et standardforbrug på 170 m3 om året pr. helårsboligenhed og 70 m3 for andre boliger eller efter et målerregistreret forbrug afhængig af de enkelte kommuners bestemmelser for området. Se VANDAL § 2, stk. 2. Afgiften bliver opkrævet af den kommune, hvor ejendommen er beliggende, eller af det almene forsyningsselskab, som af kommunen er bemyndiget hertil. Se VANDAL § 14, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 2016.

Der skal dog kun betales afgift, hvis der er tale om ledningsført vand. Er der fx tale om egen boring/brønd, der ligger uden for boligenheden, skal der ikke betales afgift, hvis vandet ikke føres ind i boligenheden via en ledning. Denne undtagelse gælder dog ikke for virksomheder, institutioner osv. omfattet af ML (momsloven) § 13, stk. 1, eftersom de skal registreres efter VANDAL § 4, stk. 2, og svare afgift efter VANDAL § 2, stk. 1. Se SKM2014.433.SR og SKM2019.214.SR.

Ejendomme, der via vandledning bliver forsynet fra et ikke-alment vandværk, skal betale afgiften uanset tapningsstedets placering på grunden. Se VANDAL § 1

Når en ejendom er forsynet med ledningsført vand, bliver en boligenhed på ejendommen også betragtet som forsynet med ledningsført vand. Dette uanset om vandledningen til ejendommen er ført helt ind i boligenheden/boligenhederne.

Afgiftspligten påhviler ejeren af boligenheden. Det betyder, at ejeren skal betale afgift af vand, der bliver brugt i enhver privat eller erhvervsmæssigt benyttet boligenhed. Se VANDAL § 2, stk. 2.

Boligenheder i tilknytning til momspligtige virksomheder, fx landbrugsvirksomheder, skal afregne afgift til kommunen, eller til den, der på vegne af kommunen varetager opgaven, af privatforbruget af ledningsført vand fra egen boring/brønd.

For at en ejendom ikke er omfattet af pligten til at svare vandafgift, skal der være tale om en erhvervsejendom med egen boring, hvor hele forbruger anvendes til erhverv, og hvor vandforbruget ikke er omfattet af VANDAL § 4, stk. 2. Se SKM2020.193.SR.

Ejendomme, der bliver forsynet med ledningsført vand fra et alment vandværk, skal ikke også betale afgift af et eventuelt forbrug fra en lokal boring/brønd. Dette kan fx være ejendomme, der bliver forsynet med vand fra et vandværk, og som samtidig har etableret en lokal boring til havevanding.

Hvis ejendommen bliver forsynet fra egen boring/brønd, mens der samtidig kan hentes vand fra en vandhane udenfor ejendommen, fx til drikkevand, skal kommunen eller den som på vegne af kommunen varetager opkrævningen alligevel opkræve afgift af vandet fra egen boring/brønd.

Ejere af ubenyttede boligenheder, der ved forsegling/plombering godtgør, at boligenheden ikke kan, og ikke uden kommunens, eller den, der på vegne af kommunen varetager opgaven, tilladelse vil kunne modtage ledningsført vand, er fritaget for at betale vandafgiften. Det samme gælder ejere af uanvendelige brønde, der ved forsegling/plombering godtgør, at der ikke kan modtages ledningsført vand fra boringen.

Bemærk

Virksomheder og institutioner mv., der leverer varer og ydelser omfattet af ML (momsloven) § 13, stk. 1, og som ved deres levering af disse varer og ydelser forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyninger, skal registreres efter vandafgiftsloven og betale afgift, hvis det nævnte vandforbrug overstiger 1000 m3 årligt. 

Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført. Der gælder uanset vandets kvalitet, herunder drikkevandskvalitet. Registreringspligten er også uafhængig af om, der modtages vand fra et alment vandværk. Se VANDAL § 4, stk. 2. Se SKM2014.433.SR, SKM2019.213.SR, SKM2019.214.SR og SKM2019.215.SR. Se E.A.7.5.4 Virksomheder omfattet af reglerne.

Opkrævning af afgift

Den enkelte kommune kan bestemme, at afgiften ikke skal betales efter standardforbrug, men efter et målerregistreret forbrug. Kommunen eller den som varetager opkrævningen på vegne af kommunen, kan opkræve et administrationsgebyr. Gebyret må dog ikke overstige omkostningerne ved administration af målerordningen.

Kommunen kan bestemme, at boligenheder med målerudstyr, der ikke længere opfylder kommunens krav, fremover skal afregne efter standardforbrug. Bortfald af muligheden for at bruge måler vil omfatte samtlige boligenheder, der bliver forsynet fra samme anlæg eller boring.

Kommunerne fastsætter selv reglerne for boligenhedernes afregning af vandafgift til kommunen. Se bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 2016. Hvis betaling ikke sker senest på en fastsat dato bestemt af kommunen efter forfaldsdagen, er kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven, berettiget til at kræve afgiftsbeløbet forrentet efter reglerne i OPKL § 7.

Vandafgift med påløbne renter og omkostninger samt gebyrer for administration af målerordninger og for erindringsskrivelser er tillagt udpantningsret.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatterådet
SKM2020.193.SR

Skatterådet kan bekræfte, at afgiftsgrundlaget for spildevandsafgiften for mindre egenudledere kan fastsættes til 170 m3 pr. ejendom- dog skal der korrigeres, hvis der er boligenheder på ejendommen.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at afgiftsgrundlaget for ejendomme, hvor der kun er boligenheder, kan fastsættes til 170 m3. I den situation skal afgiftsgrundlaget fastsættes ud fra den mængde vand, som der betales afgift af efter vandafgiftsloven.

I forhold til afregning af afgift af ledningsført vand fra egen boring, er det spørgsmål 5 og 6, som er relevante. 

For at ejendom ikke er omfattet af pligten til at svare vandafgift, skal der være tale om en erhvervsejendom med egen boring, hvor hele forbruget anvendes til erhverv, og hvor vandforbruget ikke er omfattet af § 4, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand.

SKM2019.213.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne få godtgjort afgift for ledningsført vand fremadrettet. Godtgørelsen ydes i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms, og spørger havde ingen momspligtige aktiviteter.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke var af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført

SKM2019.214.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke var af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.

SKM2019.215.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke var af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført. 

SKM2014.433.SR

Skatterådet bekræfter, at en golfbane skal betale afgift efter vandafgiftslovens § 4, stk. 2, af vand fra egen boring, selvom golfbanen samtidigt modtager vand fra et alment vandværk.

Skatterådet bekræfter også, at der ikke skal svares afgift efter vandafgiftsloven, når en golfbane anvender opsamlet regnvand og drænvand til vanding af golfbane.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.