Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

I.A.4.4 Afgiftsperioden og betaling af afgift

Indhold

Afsnittet indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsperioder og betaling af afgift.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperioden
 • Registrering og afmelding fra registrering
 • Hæftelse for afgift
 • Tilbagebetaling
 • Refusion af vægtafgift ved kombineret transport
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsperioden

Afgiftsperioden er 12, 6 eller 3 måneder som anført i VÆGTAL (vægtafgiftsloven) §§ 3, 4 og 5. Der svares afgift fra og med den dag, hvor registrering eller godkendelse finder sted.

Vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg for de i §§ 3, 4 og 5 omhandlede køretøjer forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.

Såfremt et køretøj, der er afgiftspligtigt efter VÆGTAL (vægtafgiftsloven) §§ 3, 4 og 5, afmeldes af Køretøjsregisteret, afkortes dets afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode.

Registreres et afmeldt køretøj på ny, indtræder afgiftspligten fra det nye registreringstidspunkt. Ved anmeldelse til Køretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af køretøjet afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de anførte regler.

Se VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 6. 

Registrering og afmelding fra registrering

Afmelding, registrering og anmeldelse sker i Køretøjsregisteret.

Når et køretøj ønskes registreret, skal anmelderen angive, om køretøjet er indrettet til at benytte benzin som drivkraft eller anden drivkraft.

For køretøjer omfattet af VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye ligger efter den 2. juni 1998, skal anmelderen endvidere angive, om køretøjet skal anvendes privat, blandet privat og erhvervsmæssigt eller udelukkende erhvervsmæssigt. Det samme gælder ved efterfølgende ændring af registrering eller anvendelse af de pågældende køretøjer. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om angivelse af oplysninger om køretøjets anvendelse samt dokumentation herfor.

Enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning, skal straks anmeldes til Motorstyrelsen.

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

Se VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 9.

Hæftelse for afgift

Afgiften påhviler den, i hvis navn køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret (godkendt). Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge. Se VÆGTAL § 10 om betaling af afgift mv.

Er køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt for Motorstyrelsen, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

Hvis en afbetalingssælger tager et køretøj tilbage, påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, også afbetalingssælgeren.

Såfremt det dokumenteres, at køretøjet senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer (bruger)skiftet ikke er anmeldt til registreringsmyndigheden.

Har anmeldelse til Motorstyrelsen medført uberettiget registrering af et køretøj i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

Såfremt et køretøj i strid med lovbekendtgørelse nr. 186 af 1. marts 2020 om registrering af køretøjer ikke er registreret (godkendt), påhviler afgiften den, der er pligtig at lade det registrere (godkende).

Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages ved politiets foranstaltning. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler ham, er betalt. Se VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 12.

Følgende refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 12, stk. 3:

 • forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.
 • gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens opkrævning og lønindeholdelse, samt bestemmelser vedrørende opkrævning af afgiften. Se VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 13.

Se OPKL § 6 og 7 om opkrævning af afgift og renter.

Tilbagebetaling

Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning sker til den, i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning. Se VÆGTAL (vægtafgiftsloven) §§ 6-8.

Ved udregningen af de afgiftsbeløb, der påhviler et køretøj, forhøjes

 • egenvægtstal, som ikke er delelige med 100, til det nærmeste højere hele antal hundrede kg og
 • totalvægtstal, som ikke er delelige med 200, til det nærmeste højere med 200 delelige antal kg.

I de beregnede afgiftsbeløb bortses fra ørebeløb.

For køretøjer, hvis afgift beregnes af egenvægten, kan der fastsættes nærmere regler for konstatering af den afgiftspligtige egenvægt.

Et køretøjs afgiftspligtige totalvægt er den totalvægt, der er tilladt i henhold til færdselsloven. For sættevogne er den afgiftspligtige totalvægt den tilladte vægt på sættevognens egne hjul.

Refusion af vægtafgift ved kombineret transport

Administrationen af refusion af vægtafgift i forbindelse med kombineret transport er pr. 1. januar 2019 flyttet fra Dansk Transport & Logistik til Motorstyrelsen.

Der gives refusion af en del af vægtafgiften for lastvogne, påhængsvogne og sættevogne, som i løbet af et år er blevet anvendt til kombineret transport.

Ved kombineret transport forstås transport af varer mellem medlemsstater i EU, når transporten af varerne sker ad vej på den indledende eller afsluttende strækning, og der på den resterende strækning anvendes jernbane, indre vandveje eller søvejen, når denne strækning er over 100 km i lige linje. Herudover skal transporten ad vej

 1. på den indledende strækning tilbagelægges mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård der ligger nærmest,
 2. på den afsluttende strækning tilbagelægges mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset lodses, eller
 3. på den indledende eller afsluttende strækning tilbagelægges inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lodsehavnen.

Refusionen kan ydes til de virksomheder, der har foretaget transport af varer, som omfattes af definitionen af kombineret transport. For at få refunderet afgift forudsættes det, at køretøjerne, der anmodes om afgiftsrefusion for, ejes eller benyttes af virksomheden, og at virksomheden derved har betalt vægtafgiften for disse køretøjer.

Der ydes afgiftsrefusion for hvert påbegyndt døgn, som et køretøj har været anvendt til kombineret transport. Selv om flere kombinerede transporter foretages med ét køretøj inden for samme døgn, ydes der kun refusion for ét døgn. Ved opgørelse af hvor mange døgn, der er foretaget kombineret transport, henses til sædvanlige køre- og sejlplaner.

Afgiften refunderes pr. døgn med 20 kr. for lastvogne, med 10 kr. for påhængsvogne og med 30 kr. for en bil til sættevogn. Det vil dog ikke være muligt at få refunderet mere i afgift inden for et kvartal, end der faktisk er indbetalt i afgift for det pågældende køretøj for perioden.

Opgørelse af refusionsbeløbet sker årligt ved kalenderårets udløb.

Virksomhederne skal inden 30 dage efter kalenderårets udløb indsende dokumentation for de gennemførte kombinerede transporter og dokumentation for betaling af vægtafgift til Motorstyrelsen. Motorstyrelsen foretager opgørelse af, hvilket refusionsbeløb virksomhederne er berettigede til, hvorefter beløbet udbetales.

Se VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 17, som er indsat ved lov nr. 1431 af 5. december 2018.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse Afgørelse i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser
SKM2014.125.LSR En ejer af en varebil skulle for en periode indtil den 11. oktober 2011 betale vægtafgift efter VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 4, stk. 1, II, A, totalvægt 2001-2500 kg, og ikke totalvægt 1001-2000 kg, idet ændring af bilens totalvægt først var registreret i køretøjsregistret den 11. oktober 2011.  
SKM2022.597.LSR

Klagen vedrørte spørgsmålet om tilbagebetaling af for meget betalt vægtafgift. Landsskatteretten fandt, at genoptagelsesbestemmelserne i skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32 ikke fandt anvendelse på krav om tilbagebetaling af for meget betalt privatbenyttelsesafgift, der er betalt i henhold til VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 4. Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at vægtafgiftsloven ikke er nævnt i bilag 1 til opkrævningsloven. Endvidere blev lagt vægt på, at vægtafgift opkræves helårligt hos den registrerede ejer (bruger) af køretøjet, og at betaling af vægtafgift dermed ikke har de karakteristika, som kendetegner angivelse og betaling af de afgifter, der er angivet i bilag 1 til opkrævningsloven, og som dermed er omfattet af opkrævningsloven.

Landsskatteretten fandt, at klagerens oplysning om, at sagens køretøj fejlagtigt havde været registreret i Køretøjsregisteret på baggrund af, at køretøjet var anmeldt stjålet den 10. maj 2013, opfyldte betingelserne for genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, idet det kunne anses som en åbenbar fejl i registreringen, at køretøjet ikke var afmeldt fra Køretøjsregisteret, efter det var meldt stjålet den 10. maj 2013, og der var tale om en særlig omstændighed, henset til at køretøjet ikke retmæssigt var blevet afmeldt. Der var derfor grundlag for at ændre registreringen af køretøjet efter skatteforvaltningslovens § 32 a.  Det var med rette, at Motorstyrelsen havde anset klageren for berettiget til at få tilbagebetalt for meget betalt vægtafgift fra anmeldelsesdatoen den 19. februar 2019. Landsskatteretten fandt, at klagerens krav om tilbagebetaling af for meget betalt vægtafgift skulle behandles i henhold til forældelseslovens regler. Landsskatteretten fandt, at klageren fik kendskab til, at der ikke skulle ske opkrævning af vægtafgift for køretøjet den 10. maj 2013. Landsskatteretten fandt herefter, at kravet på tilbagebetaling af vægtafgift for perioden før den 1. september 2016 var forældet, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1. Motorstyrelsens afgørelse blev stadfæstet.  

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.