Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

I.A.4.5 Kontrol- og straffebestemmelser

Indhold

Dette afsnit omhandler kontrol- og straffebestemmelser i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger samt undladelse af brug af mærkat ved privat anvendelse af en varebil.

Afsnittet indeholder:

 • Straffebestemmelser
 • Eftersyn i virksomheder

Straffebestemmelser

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved:

 • afgørelse af, om der skal svares afgift af et køretøj,
 • beregning af afgiftens størrelse eller
 • afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.

På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • overtræder VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 4, stk. 12-14,
 • undlader i overensstemmelse med VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 9, stk. 2, at give Motorstyrelsen oplysning om ændringer ved eller ændret anvendelse af et køretøj, som er af betydning for afgiftens beregning,
 • unddrager sig afgift ved at benytte et registreringspligtigt køretøj, der ikke er registreret,
 • benytter eller indretter et køretøj, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen,
 • i øvrigt benytter eller indretter et køretøj i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse eller
 • under kørslen undlader at medbringe et bevis udstedt efter VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 4, stk. 9.

I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Se VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 23.

Eftersyn i virksomheder

Skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der er registreret som ejer (bruger) af køretøjer omfattet af VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 4, stk. 1, II, A, og til at efterse de pågældende køretøjer, virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale mv. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil. Se VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 21.

Virksomhedernes indehavere og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde Skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de omhandlede eftersyn.

Skatteforvaltningen er efter tilsvarende regler som nævnt i stk. 1 berettiget til at foretage eftersyn på offentlige steder af køretøjer omfattet af VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 4, stk. 1, II, A, som er registreret med angivelse af blandet privat og erhvervsmæssig eller erhvervsmæssig anvendelse. De registrerede ejere (brugere) samt andre personer, der anvender de pågældende køretøjer, skal yde Skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

Hvis et køretøj omfattet af VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 4, stk. 1, II, A, er angivet til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, fordi det anvendes som led i et ansættelsesforhold, jf. VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 2, stk. 3, nr. 2, skal den registrerede ejer (bruger) efter anmodning meddele Skatteforvaltningen alle nødvendige oplysninger til vurdering af, om betingelserne for blandet anvendelse er opfyldt. Skatteforvaltningen kan kræve køretøjet fremstillet til eftersyn, hvis det skønnes nødvendigt. Skatteforvaltningen kan desuden undersøge hos nuværende og tidligere arbejdsgivere, om køretøjet opfylder betingelserne for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. I givet fald gælder VÆGTAL (vægtafgiftsloven) § 21, stk. 1, jf. stk. 5, og stk. 2.

Politiet yder Skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.