Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

A.A.7.4.2.3 Toldrepræsentant

Indhold

Dette afsnit handler om toldrepræsentanter.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Definition
  • Toldrepræsentanter
  • Repræsentation
  • Bevis for repræsentation
  • Følger af repræsentation

Regel

EUTK art. 5, nr. 6, art. 15, art. 18, art. 19, art. 77, art. 81, art. 82 og art. 84.

Definition

En toldrepræsentant er en person, der af en anden person er udpeget til at foretage de handlinger og opfylde de formaliteter, der er fastsat i toldlovgivningen, overfor myndighederne.

Se EUTK art. 5, nr. 6.

Toldrepræsentanter

I henhold til EUTK art. 18 kan enhver person udpege en toldrepræsentant.

Toldrepræsentanten skal være etableret i EU´s toldområde, medmindre toldrepræsentanten handler på vegne af personer, der ikke skal være etableret i EU´s toldområde.

Se EUTK art. 18, stk. 1 og stk. 2.

Repræsentation

Der er to former for repræsentation:

1. Direkte repræsentation - Repræsentanten handler i den anden persons navn og på dennes vegne.

2. Indirekte repræsentation - Repræsentanten handler i eget navn og men på den anden persons vegne.

Se EUTK art 18, stk. 1.

Bevis for repræsentation

Toldrepræsentanten skal overfor SKAT erklære at handle på vegne af den person, der repræsenteres, og angive hvorvidt der er tale om direkte eller indirekte repræsentation.

Hvis toldrepræsentanten ikke erklærer overfor SKAT eller ikke er bemyndiget som toldrepræsentant, anses toldrepræsentanten for at handle i eget navn og på egne vegne.

Se EUTK art 19, stk. 1.

SKAT kan kræve dokumentation fra toldrepræsentanten på, at de repræsenterer den pågældende person, se EUTK art 19, stk. 2.

Dokumentation kræves ikke hver gang, hvis toldrepræsentanten regelmæssigt foretager handlinger og opfylder formaliteter. Dog skal toldrepræsentanten på anmodning af SKAT kunne fremlægge dokumentationen, se EUTK art 19, stk. 2 og 3.

Se også A.A.7.4.2 Repræsentation.

Følger af repræsentation

Hvis en toldrepræsentant indgiver angivelse, meddelelse eller ansøgning eller giver oplysninger, er toldrepræsentanten omfattet af forpligtelserne i EUTK på samme måde som den repræsenterede person.

Hvis en toldrepræsentant indgiver en angivelse, skal repræsentanten stille dokumenter og oplysninger i henhold til EUTK art 15, stk. 1 til rådighed for SKAT.

Ved import og eksport samt toldskyld ved manglende efterlevelse er klarereren debitor. Ved indirekte repræsentation, er den person, på hvis vegne toldangivelsen er foretaget også debitor. Se EUTK art 77, stk. 3, art 81 og art 82, stk. 3, litra b og litra c. Der er solidarisk hæftelse. Se EUTK art 84.

Den indirekte repræsentant hæfter for den toldskyld, der opstår ved import, eksport og som følge af manglende efterlevelse. Se EUTK art. 77, stk. 3, art 81, stk. 3 og art 82, stk. 3, litra b og c. 

Når flere personer er betalingspligtige for et import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til en og samme toldskyld, hæfter disse solidarisk for betalingen af beløbet. Se EUTK art. 84.

Se SKM2017.104.ØLR

Se også F.A.11.6.5 Debitor ved repræsentation.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2017.104.ØLR

SKAT havde efteropkrævet antidumpingtold hos et selskab, som importerede plastposer fra Kina.

Selskabet gjorde med henvisning til SKM2013.7.HR gældende, at det ikke var selskabet, men derimod speditøren, der som "klarerer" var debitor for toldskylden.

Det fik selskabet ikke medhold i. Landsretten fastslog således, at selskabet var klarerer og dermed debitor for toldskylden. Herved henviste landsretten til EU-Domstolens dom af 13. september 2007 i sag C443/05 P, Common Market Fertilizers SA, præmis 184-186, hvorefter en aktør, der anvender en toldspeditør, uanset om der er tale om en direkte eller indirekte repræsentation, under alle omstændigheder er debitor for toldskylden i forhold til toldmyndighederne.

 
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.