Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.B.2.1 Generelt om virksomhedsregistrering for skatter og afgifter

Dette afsnit handler om virksomhedsregistrering for skatter og afgifter generelt.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Anmeldelse og registrering
  • Kompetencefordeling mellem Skatteforvaltningen og Erhvervsstyrelsen
  • Særligt for umyndige mindreårige
  • Særligt for udlændinge

Anmeldelse og registrering

Skatteministeren kan efter aftale med erhvervs- og vækstministeren fastsætte regler om, at visse virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v. skal foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, og at Erhvervsstyrelsen foretager registrering af anmeldelserne. Se OPKL § 16 e.

Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012.

Det er her bestemt, at anmeldelse om nyregistrering, ændring af igangværende registreringer og afmeldelse fra registrering i medfør af de love med tilhørende bekendtgørelse, som er nævnt i bilag 1 og 2, skal ske til Erhvervsstyrelsen. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 1.

Dette skal ske efter reglerne i kapitel 2 og 9 (nu 11) i anmeldelsesbekendtgørelsen. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 1 samt bekendtgørelse nr. 1504 af 5. december 2016 § 1.

Kompetencefordeling mellem Skatteforvaltningen og Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen træffer som udgangspunkt afgørelse om registrering, ændring af registreringen og afmeldelse fra registrering for de love og tilhørende bekendtgørelser, som er nævnt i bilag 1. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 2, stk. 1.

Erhvervsstyrelsen videresender dog anmeldelser, som Erhvervsstyrelsen ikke kan registrere, herunder anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence. Anmeldelserne videresendes til Skatteforvaltningen, som træffer afgørelse om registreringen. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 2, stk. 2.

Skatteforvaltningen kan også udtage visse anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, til sagsbehandling. Skatteforvaltningen træffer også afgørelse i disse sager. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 2, stk. 2.

Skatteforvaltningen træffer endvidere afgørelse om registrering, ændring af registreringen og afmeldelse fra registrering for de love og tilhørende bekendtgørelser, som er nævnt i bilag 2. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 3.

Hvis Skatteforvaltningen i forbindelse med kontrol-, lignings- og inddrivelsesarbejdet bliver bekendt med forhold, der medfører nyregistrering af, ændringer i eller afmeldelse af en virksomheds registreringsforhold, træffer Skatteforvaltningen afgørelse herom. Dette gælder, selvom Erhvervsstyrelsen har kompetencen til at træffe afgørelse. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 4.

Særligt for umyndige mindreårige

Dette afsnit handler om særlige regler for umyndige mindreårige.

Umyndige kan som udgangspunkt ikke drive selvstændig virksomhed, fordi de ikke på egen hånd kan indgå retshandler.

Værgen for en umyndig, der er fyldt 15 år, kan dog tillade, at denne på egen hånd udøver selvstændig virksomhed. Det kræver dog Statsforvaltningens godkendelse. Se værgemålslovens § 43.

Særligt for udlændinge

Dette afsnit handler om særlige regler for udlændinge.

Udlændinge skal som udgangspunkt have arbejdstilladelse for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. Se udlændingelovens § 13, stk. 1.

Visse udlændinge er dog fritaget for kravet om arbejdstilladelse. Betingelserne herfor findes i udlændingelovens § 14.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.