Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.1.5.3 Tvangsindgreb over for mistænkte

Indhold

Dette afsnit beskriver retningslinerne for Skatteforvaltningen, når en enkeltperson eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelse
  • Retningslinier
  • Retspraksis
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Regel

Tvangsindgreb over for en fysisk eller juridisk person, der med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse, kan kun ske efter reglerne i retsplejeloven om strafferetsplejen, hvis tvangsindgrebets formål er at tilvejebringe oplysninger om det eller de forhold, mistanken vedrører. Se RSL § 9, stk. 1.

Undtagelse

Hvis tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf, kan det ske efter RSL § 9, stk. 2.

Det betyder, at Skatteforvaltningen - uanset om der foreligger mistanke om strafbart forhold - kan gennemføre et tvangsindgreb, hvis det sker med henblik på varetagelse af SKATs "civile" opgaver. Med andre ord kan tvangsindgrebet gennemføres, hvis kontrollen har et fornuftigt forvaltningsretligt formål. Der er således tale om en meget væsentlig undtagelse fra bestemmelsen i RSL § 9, stk. 1.

Retningslinier

Skatteforvaltningen kan foretage et tvangsindgreb, selv om der foreligger mistanke om et strafbart forhold, hvis kontrolbesøget gennemføres til brug for opgørelsen af et krav.

Adgang til lokaler og dokumenter (tvangsindgrebet) kan ske med politiets bistand efter >SKL § 57, stk. 3<, ML § 76, stk.2, og afgiftslovgivningens tilsvarende bestemmelser.

I de tilfælde, hvor der foretages tvangsindgreb, selv om der foreligger mistanke om strafbart forhold, skal bestemmelsen om undladelse af at gøre brug af oplysningspligter iagttages. Det betyder, at Skatteforvaltningen ikke må bede vedkommende om at være behjælpelig under kontrollen. Se RSL § 10.

Retspraksis

I en ikke offentliggjort Østre Landsrets dom af 29. april 2009 blev det fastslået, at SKAT ikke var afskåret fra at foretage kontrolbesøg efter RSL § 9, stk. 2, på baggrund af en anmeldelse.

SKAT havde i den konkrete sag modtaget en anmeldelse, hvorefter SKAT havde besluttet at foretage et kontrolbesøg. Det blev gjort gældende, at SKAT årligt modtager tusindvis af anmeldelser, hvor det ikke på baggrund af anmeldelsens indhold umiddelbart kan vurderes, om der er begået et strafbart forhold. I sådanne tilfælde foretager SKAT et kontrolbesøg.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt.
tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT-meddelelse

SKM2007.91.SKAT

Forholdet til strafferetsplejen ved tvangsindgreb. Om forståelsen af RSL § 9.

 
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.