Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.C.2.2.4 Videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens hjemmel til at videregive oplysninger om indeholdelsespligtige virksomheder. Afsnittet indeholder:
 

  • Regel
  • Videregivelse af oplysninger
  • Bestemmelsens formål

Regel

Efter KSL (kildeskatteloven) § 86 C kan Skatteforvaltningen give oplysninger til enhver, om en virksomhed er registreret for indeholdelsespligtig for A-skat mv. KSL (kildeskatteloven) § 86 C indeholder hjemmel til videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som arbejdsgiver hos Skatteforvaltningen.

Videregivelse af oplysninger

Skatteforvaltningen kan efter anmodning videregive oplysninger til enhver, om en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig for A-skat mv. Videregivelse kan ske, når der i anmodningen angives et cvr-nummer, SE-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Bestemmelsens formål

En videregivelse af de nævnte oplysninger giver lovlydige virksomheder mulighed for at undersøge, om en evt. underleverandør er registreret som indeholdelsespligtig for A-skat mv. Derved sikres det, at lovlydige virksomheder får mulighed for at undgå at entrere med virksomheder, der ikke har til hensigt at opfylde lovbestemte pligter i forbindelse med indeholdelse, indberetning og indbetaling af A-skat mv. Samtidig vil en videregivelse af denne oplysning betyde, at virksomheder af egen kraft bedre vil kunne søge at sikre sig mod at deltage i kædesvigskomplekser.

I sager om netop kædesvig benytter virksomhederne sig typisk af underleverandører, der udfakturerer arbejdskraft. Erfaringsmæssigt er underleverandører i kædesvigskomplekser ofte ikke arbejdsgiverregistreret hos Skatteforvaltningen. Underleverandørerne indeholder, indberetter eller indbetaler derfor ikke A-skat m.v. af den udfakturerede og udbetalte løn.

I sager om kædesvig vurderer Skatteforvaltningen, om en virksomheds handel med en underleverandør har været reel, om der fratrækkes fiktive fakturaer, eller om virksomheden vidste eller burde vide, at underleverandøren ikke ville opkræve, angive og afregne skatter og afgifter af samhandlen. I den forbindelse undersøger Skatteforvaltningen, hvad de enkelte virksomheder har gjort af tiltag for at sikre sig, at deres underleverandører er reelle og rent faktisk har mulighed for at levere det, der faktureres (due diligence).

Der lægges i den forbindelse vægt på, om virksomhederne har sikret sig, at underleverandøren er momsregistreret. Oplysning om en virksomheds momsregistreringsforhold kan findes ved forespørgsel på SE-nummer eller cvr-nummer på Skatteforvaltningens hjemmeside. Der lægges også vægt på, om virksomhederne på tilsvarende måde sikrer sig, at underleverandøren er registreret som indeholdelsespligtig for A-skat mv.

Konstaterer Skatteforvaltningen, at en aftager af fx arbejdsydelser i et kædesvigskompleks kun i begrænset omfang har gjort due diligence tiltag, er der basis for at undersøge, om virksomheden skal nægtes moms- og skattemæssigt fradrag for udgiften til underleverandøren. Bestemmelsen vil således medvirke til vurderingen af, om virksomheden har gjort tilstrækkelige due diligence tiltag.

Det betyder, at virksomheder, der køber underleverandørydelser, fx vil kunne foretage et opslag på Skatteforvaltningens hjemmeside og dermed kunne undersøge, om underleverandøren er registreret som indeholdelsespligtig for A-skat mv. hos Skatteforvaltningen. Ved at gøre det muligt at videregive denne oplysning, giver det virksomhederne bedre mulighed for at undgå at handle med virksomheder, der ikke er registreret som indeholdelsespligtige, og som dermed ikke har til hensigt at indeholde, indberette og indbetale A-skat mv.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.