Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.2.1.7 Straffebestemmelser i arbejdsmarkedsbidragsloven, AMBL § 18

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af arbejdsmarkedsbidragsloven, og de regler der er gældende til og med indkomståret 2010. Endvidere beskrives de ændringer der er foretaget i de materielle regler om arbejdsmarkedsbidraget.

Afsnittet indeholder:

  • Om arbejdsmarkedsbidragsloven
  • Regel
  • Personer omfattet af reglen
  • Lovændringer
  • Skematisk oversigt over hjemmel til at straffe overtrædelser af arbejdsmarkedsbidragsloven
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.  

Om arbejdsmarkedsbidragsloven

Den hidtil gældende arbejdsmarkedsbidragslov, lov nr. 961 af 25. september 2008 er ophævet med virkning pr. 1. januar 2011. Den hidtil gældende lov er erstattet af en ny arbejdsmarkedsbidragslov, lov nr. 471 af 12. juni 2009, der har virkning for indkomståret 2011.

I den hidtil gældende arbejdsmarkedsbidragslov fandtes hjemlen til at straffe overtrædelser i selve lovteksten. Efter vedtagelsen af den nye arbejdsmarkedsbidragslov bliver overtrædelser af loven behandlet efter straffebestemmelserne i den øvrige skattelovgivning.

Dette gælder:


Overtrædelser, der er fuldbyrdet før den nye arbejdsmarkedsbidragslovs ikrafttræden, kan straffes efter bestemmelserne i den tidligere gældende arbejdsmarkedsbidragslov, jf. STRFL § 3, stk. 1, 2. punktum.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.1 Indeholdelse, beregning, indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag Indeholdelse, beregning, indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

  1. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget
  2. undlader indeholdelse af bidrag

Se AMBL § 18, stk. 1.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289.

Se AMBL § 18, stk. 2.

Bemærk

Overtrædelser, der er sket før indkomståret 2008, hvor arbejdsmarkedsbidraget var et socialt bidrag, kan straffes efter bestemmelserne i den tidligere gældende arbejdsmarkedsfondslov, jf. STRFL § 3, stk. 1, 2. punktum.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Ved undladelser er det strafbare gerningsindhold realiseret, når den indberetningspligtige undlader

  • rettidigt at foretage fuld indeholdelse, jf. b).

Tidsfristerne for angivelse, indeholdelse og betaling af arbejdsmarkedsbidrag fremgår af opkrævningsloven. Det er den udviste passivitet i forhold til handlepligten, der er det strafbare gerningsindhold. Når passiviteten skyldes forsæt til unddragelse, er dette led i gerningsindholdet også fuldbyrdet, uanset om unddragelsen er realiseret.

Det strafbare gerningsindhold er realiseret ved en aktiv handling i form af

  • afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, jf. a).

Hvis der er forsæt til unddragelse, er dette led i gerningsindholdet også fuldbyrdet, uanset om unddragelsen er realiseret.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjektet er den indberetningspligtige, det vil sige den, for hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages.

Ansvarssubjekt kan både være den juridiske person og en fysisk person. Se afsnit A.C.3.2.3 om ansvarssubjekter.

Subjektive betingelser for strafansvar

Det er den forsætlige eller groft uagtsomme handling eller undladelse, der er den subjektive betingelse for strafansvar.

Bemærk

I situationer, hvor bevisbyrden ikke kan løftes for en forsætlig overtrædelse, men hvor der er realiseret unddragelse, kan AMBL § 18, stk. 1, anvendes til udmåling af takstmæssig bøde for grov uagtsomhed.

Lovændringer

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato Ændring og baggrund for ændringen Hvor i loven
LBK nr. 961 af 25. september 2008 Arbejdsmarkedsbidragsloven erstatter arbejdsmarkedsfondsloven, jf. LBK nr. 1018 af den 10. oktober 2006. Arbejdsmarkedsbidraget blev ændret fra et socialt bidrag til en bruttoskat. Straffebestemmelsen blev ikke ændret, og har således samme ordlyd, selvom der faktisk er tale om et andet gerningsindhold.  
Lov nr. 471 af 12. juni 2009 Den hidtil gældende arbejdsmarkedsbidragslov erstattes af en ny arbejdsmarkedsbidragslov. Straffebestemmelserne i den hidtil gældende lov ophæves med virkning pr. 1. januar 2011, hvorefter overtrædelse af arbejdsmarkedsbidragsloven skal behandles efter straffebestemmelserne i henholdsvis skattekontrolloven, kildeskatteloven og opkrævningsloven. Der er sket en materiel ændring af loven, men gerningsindholdet er uændret.  
Lov nr. 521 af 12. juni 2009 Ændring af kildeskatteloven, således at lovens straffebestemmelser også omfatter arbejdsmarkedsbidrag. §§ 74 og 75

Skematisk oversigt over hjemmel til at straffe overtrædelser af arbejdsmarkedsbidragsloven

Dette afsnit indeholder en skematisk oversigt over hjemmel til at straffe overtrædelser, der bedømmes efter ikraftrædelse af den nye arbejdsmarkedsbidragslov.

  Unddragelser foretaget i ind- komstårene før 2008Unddragelser foretaget i ind-komstårene 2008 til og med 2010Unddragelser foretaget i ind-komståret 2011
og fremefter
Lovgivning LBK nr. 1018 af 10. oktober 2006 (arbejdsmarkeds-fondsloven) LBK nr. 961 af 25. september 2008 (arbejdsmarkeds-bidragsloven) Lov nr. 471 af 12. juni 2009 og Lov nr. 521 af 12. juni 2009
(arbejdsmarkeds-
bidragsloven og ændring af KSL).

Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger om
bidragsgrundlaget
IndeholdelsespligtigeLønmodtagere mv. og selvstændigt erhvervsdrivende

AMFL § 18, stk. 1, litra a, med henvisning til straffelovens § 3, stk. 1, 2. punktum.


AMFL § 18, stk. 1, litra a


AMFL § 18, stk. 1, litra a, 

AMBL § 18, stk. 1, litra a, henvisning til straffelovens § 3, stk. 1, 2. punktum.


AMBL § 18, stk. 1, litra a


AMBL § 18, stk. 1, litra a,
OPKL § 17, stk. 1, nr. 2


SKL § 13

Undladelse af indeholdelse af bidrag AMFL § 18, stk. 1, litra b, AMBL § 18, stk. 1, litra b  KSL § 74, stk. 1, nr. 1 og KSL § 75, stk. 1, nr. 1.


Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelseAfgørelsen i stikordYderligere kommentarer
Landsretsdomme
SKM2012.723.ØLR

Tiltalte dømt for, som indehaver af personligt drevet virksomhed med forsæt til bidragsunddragelse, ikke at have opfyldt sin pligt til som arbejdsgiver at indeholde arbejdsmarkedsbidrag. Tiltalt endvidere dømt for yderligere en række forhold. 
Straf: 4 måneders fængsel og en tillægsbøde forhøjet til 600.000 kr. af landsretten under hensyn til unddragelsens størrelse.

AMFL § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b.
SKM2012.109.VLR

Tiltalte dømt for, som indehaver og senere som direktør og eneanpartshaver med forsæt til bidragsunddragelse, at have undladt at indeholde arbejdsmarkedsbidrag. Tiltalte er endvidere dømt for momssvig af særlig grov karakter, forsæt til skatteunddragelse ved at have undladt at opfylde sin pligt til at indeholde A-skat, besiddelse af euforiserende stoffer samt hæleri.
Straf: fængsel 1 år og 4 måneder og en tillægsbøde på 1.850.000 kr.

KSL § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. 
SKM2012.69.VLR

Tiltalte dømt for som direktør at have handlet groft uagtsomt ved at være ansvarlig for, at der blev afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for angivelse eller indberetning af arbejdsmarkedsbidrag, idet tiltalte ikke sikrede sig, at der skete korrekt indberetning (indberetning af 0-angivelser). 
Straf: bøde på 540.000 kr. 

OPKL § 17, stk. 1, nr. 2.

SKM2012.8.VLR

Tiltalte dømt for, som direktør med forsæt, at have undladt at indeholde arbejdsmarkedsbidrag. Tiltalte er endvidere dømt for at have undladt at indeholde A-skat og særligt pensionsbidrag samt have afgivet urigtige momsangivelser.
Straf: fængsel 2 år og en tillægsbøde på 8.200.000 kr.  

KSL § 74, stk. 2, jf. 1, nr. 1.
SKM2011.803.VLR

Tiltalte dømt for, med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag, at have drevet indeholdelsespligtig virksomhed uden at denne var anmeldt til SKAT og at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af arbejdmarkedsbidrag. Tiltalte er endvidere dømt for overtrædelse af SKL § 16, stk. 3, momssvig af særlig grov karakter samt skattesvig af særlig grov karakter.
Straf: fængsel 1 år og en tillægsbøde på 1.945.000 kr.

AMBL § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, jf. STRFL § 3, stk. 1, nr. 2.
SKM2011.524.ØLR Tiltalte dømt for, med forsæt til at unddrage bidrag, idet tiltalte som reelle ansvarlig og daglige leder lod selskabet udbetale sort løn. Tiltalte er endvidere dømt for med forsæt at unddrage moms og med forsæt at unddrage A-skat. Endelig er tiltalte dømt for at have afgivet urigtige oplysninger til politiet med forsæt til, at en uskyldig blev sigtet for et strafbart forhold, samt at have ført personbil uden at have erhvervet kørekort.
Straf: 2 års fængsel og en tillægsbøde på 4.675.000 kr.
AMBL § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b.
SKM2011.290.VLR  Tiltalte dømt for, med forsæt til at unddrage statskassen A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, at have afgivet urigtige oplysninger om indeholdelsen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og for at have fortiet oplysninger om indeholdelsen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. 
Straf: fængsel i 9 måneder og en tillægsbøde på 1.025.000 kr.
OPKL § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og 2.
SKM2011.247.VLR Tiltalte dømt for, med forsæt til at unddrage staten arbejdsmarkedsbidrag, at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget. Tiltalte er endvidere dømt for forsætlig afgivelse af urigtige oplysninger om virksomhedens resultat samt momssvig af særlig grov karakter.
Straf: fængsel i 9 måneder, heraf 6 månder betinget, og tillægsbøde på 985.000 kr.
AMFL § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, med henvisning til SKL § 13, stk. 1, efter 1. januar 2011. 
SKM2011.146.ØLR

Tiltalte dømt for, med forsæt til skatteunddragelse, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregistret af skatter og afgifter, idet tiltalte har indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag uden at angive og indbetale de indeholdte beløb. Tiltalte er endvidere dømt for forsætlig momsunddragelse.
Straf: fængsel i 1 år og tillægsbøde på 2.600.000 kr. Der skal endvidere betales  en erstatning til SKAT på 2.600.000 kr.

STRFL § 289, jf. OPKL § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 1.
Byretsdomme
SKM2011.292.BR Tiltalte dømt for, med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Tiltalte er endvidere dømt for at have undladt rettidigt at angive momstilsvar. Tiltalte oplyste, at han ikke vidste, at han skulle indeholde A-skat, eller at der skulle afregnes moms kvartalsvis. Tiltalte troede, det gik automatisk.
Straf: fængsel 9 måneder og en tillægsbøde på 1.420.000 kr.
AMBL § 18, stk. 2, jf. § 18, stk. 1, litra b anvendes med henvisning til KSL § 74, stk. 2. jf, stk. 1.
Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.