Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.2.1.7 Straffebestemmelse i opkrævningsloven, OPKL § 17

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen ved overtrædelse af opkrævningslovens bestemmelser om angivelse, afregning og sikkerhedsstillelse.

Afsnittet indeholder:

 • Handlepligter ved angivelse og afregning, OPKL § 17, stk. 1 og 2
 • Fuldbyrdelsestidspunkt
 • Personer omfattet af reglen
 • Subjektive betingelser for strafansvar
 • Lovhieraki
 • Uregistreret virksomhed, OPKL § 17, stk. 3
 • Fuldbyrdelsestidspunkt
 • Personer omfattet af reglen
 • Subjektive betingelser for strafansvar.

Handlepligter ved angivelse og afregning, OPKL § 17, stk. 1 og 2

Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

 1. undlader at angive rettidigt, eller
 2. afgiver urigtige eller vildledende eller fortier oplysninger til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret,

straffes med bøde. Se OPKL § 17, stk. 1.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se OPKL § 17, stk. 2.

Se også

Se OPKL § 2, stk. 1 og 2 og § 9, stk. 1 og 2, om frister for angivelse og lov om et indkomstregister.

Bemærk

Med virkning for indkomståret 2011 er straffebestemmelsen i lov om arbejdsmarkedsbidrag ophævet og det strafbare forhold omfattes nu af opkrævningsloven, hvor manglende eller urigtig angivelse af arbejdsmarkedsbidrag er gjort strafbart. Se afsnit A.C.3.2.1.9 Straffebestemmelser i arbejdsmarkedsbidragsloven, AMBL § 18.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret, når

 • fristen for angivelse er udløbet, jf. pkt. a,
 • Skatttestyrelsen har modtaget urigtige eller vildledende oplysninger, jf. pkt. b,
 • fristen for angivelse er udløbet, hvis der ikke angives eller indberettes til indkomstregisteret (fortielse af oplysninger), jf. pkt. b.

Forsæt til unddragelse fuldbyrdes samtidig.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt er alle erhvervsdrivende, der skal indsende angivelser med afgiftsberegning eller er indberetningspligtige til indkomstregisteret. Se kildeskatteloven, skattekontrolloven og lov om et indkomstregister.

Ansvarssubjekt kan være ejeren af virksomheden, en ansat eller den juridiske person.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre to forhold, enten

 • at oplysningerne er urigtige eller vildledende, eller
 • at fristen for handlepligtens opfyldelse er overskredet

Ved anvendelse af OPKL § 17, stk. 2, er den subjektive betingelse, at der er forsæt til unddragelse.

Bemærk

I situationer, hvor bevisbyrden ikke kan løftes for forsætlig overtrædelse af OPKL § 17, stk. 2, og hvor der er realiseret skatteunddragelse, kan stk. 1 anvendes til udmåling af takstmæssig bøde for grov uagtsomhed.

Lovhieraki

Opkrævningsloven er subsidiær, hvilket betyder, at den kun kan anvendes, hvis der ikke er særlige bestemmelser i de andre skatte- og afgiftslove om samme forhold, og loven gælder ikke opkrævning af told. Se OPKL § 1.

Der er sammenfald mellem OPKL § 17, stk. 1, og den underliggende materielle lovgivning i kildeskatteloven. I praksis løses sammenstød mellem OPKL § 17 og de tilsvarende straffebestemmelser i kildeskatteloven på den måde, at speciallovens (kildeskattelovens) straffebestemmelser har forrang. Se KSL § 74, stk. 1, nr. 2.

Hvis der er foretaget indeholdelse, men ikke angivet, anvendes opkrævningsloven. Hvis der hverken er foretaget indeholdelse eller angivelse, anvendes kildeskatteloven.

Se også

Se også afsnit A.C.3.2.1.8 Straffebestemmelser i kildeskatteloven om straffebestemmelserne i kildeskatteloven.

Uregistreret virksomhed, OPKL § 17, stk. 3

Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed driver virksomhed

 • selv om registreringen er inddraget, fordi der ikke er indgivet angivelse i flere på hinanden følgende perioder,
 • eller registreringen er inddraget eller nægtet, fordi der ikke er stillet sikkerhed rettidigt,

straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se OPKL § 17, stk. 3.

Se også

Se også OPKL § 4, stk. 3 om inddragelse af registrering og OPKL § 11, stk. 9 om sikkerhedsstillelse.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret, når virksomheden fortsætter driften, efter at registreringen er inddraget eller nægtet.

Bemærk

Selvom strafferammen indeholder frihedsstraf indgår forsæt til unddragelse ikke i det strafbare gerningsindhold.

Bemærk

I momsloven indgår straf for drift af uregistreret virksomhed i samme bestemmelse, som angiver straf for forsæt til unddragelse. Se ML § 81, stk. 3, 2. pkt.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt er registreringspligtige virksomheder. Ansvarssubjekt er virksomhedens ejer eller den juridiske person, hvis der ikke er et entydigt ejerforhold.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling vedrører alle følgende forhold:

 • at virksomheden er registreringspligtig
 • at registrering er inddraget eller nægtet
 • at driften fortsætter.

Bemærk

Virksomheden kan og skal afvikle allerede indgåede kontrakts- og ansættelsesforhold, der gør det påkrævet at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det skal ske indenfor den kortest mulige periode.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.