Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.5.3.8 Bødeniveau for overtrædelse af SKL § 14, stk. 4

Indhold

Dette afsnit handler om bødeniveauet for overtrædelser af SKL § 14, stk. 4, om afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger om opfyldelse af betingelserne for anvendelse af SKL § 3 B, stk. 6 (forenklet transfer pricing dokumentation).

Afsnittet indeholder:

  • Regler
  • Bødeudmåling
  • Prøvesager.

Regel

Ved udmåling af bødestraf i henhold til SKL § 14, stk. 4, skal der tages hensyn til virksomhedens omsætning eller antal af ansatte. Det skal anses for en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af skattelovgivningen. Se SKL § 14, stk. 6.

SKL § 14, stk. 6, er indsat ved lov nr. 591 af 18. juni 2012. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2012.

Se også

Se afsnit A.C.3.2.1.2.5 Forskellige oplysningspligter, SKL § 14 Forskellige oplysningspligter, SKL § 14.

Bødeudmåling

Ved bødeudmålingen skal tages hensyn til virksomhedens omsætning eller antal ansatte. Se SKL § 14, stk. 6.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bødeberegningen tager udgangspunkt i:

  • Virksomhedens omsætning, eller
  • Antal ansatte.

Bøden udgør det største af følgende to beløb:

Ad virksomhedens omsætning

Hvis omsætningen er...

da er bøden...

op til 500 mio. kr.

0,5 % af omsætningen

500 mio. kr.

2,5 mio. kr.

fra 500 mio. kr. op til 1 mia. kr.

+ 0,1 % af omsætningen

1 mia. kr.

3,5 mio. kr.

Over 1 mia. kr.

+ 0,05 % af omsætningen

Ad antal ansatte

Hvis antallet af ansatte er under 250, skal bødeudmålingen foretages i forhold til omsætningen.

Hvis antallet af ansatte er...

da er bøden...

250-299

1,50 mio. kr.

300-349

1,75 mio. kr.

350-399

2,00 mio. kr.

400-449

2,00 mio. kr.

450-499

2,00 mio. kr.

>500

2,00 mio. kr.

Antallet af ansatte

  • omregnes til heltidsansatte
  • opgøres ud fra de månedlige indberetninger til indkomstregisteret, og
  • opgøres som et gennemsnit for det indkomstår.

Bøden målt efter antal ansatte kan som udgangspunkt ikke blive større end 2 mio. kr.

Der henvises til lovforslag L 173 (2011-2012), afsnit 3.3.2.

Skærpende omstændigheder

Det fremgår af lovteksten, at det skal anses for en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af skattelovgivningen. Se SKL § 14, stk. 6, 2. punktum.

Når der er tale om skærpende omstændigheder ved overtrædelsen, er der hjemmel til at forhøje den normale bødestraf. Skærpende omstændigheder kan være, at der er tale om en række forskellige over­trædelser, der skal bedømmes samtidig, og som samlet vurderet må anses for at være en grovere over­træd­else af skattelovgivningen. Der kan være tale om flere overtrædelser af samme straffebestemmelse, f.eks. hvor samme forhold gør sig gældende i flere ind­komstår. Der kan også være tale om overtrædelse af forskellige straffebestemmelser. Desuden kan en gradueret bødestraf anvendes i situationer, hvor straffens præventive formål ikke kan sikres gennem en mindre ordensbøde.

Såfremt de urigtige eller vildledende oplysninger om opfyldelse af betingelserne for anvendelse af SKL § 3 B, stk. 6 (forenklet transfer pricing dokumentation), vedrører flere indkomstår, vil bøden blive beregnet for hvert år for sig ud fra ovennævnte principper, hvorefter den samlede bøde kan forhøjes med op til 50 pct., hvis overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af skattelovgivningen. Der kan fx være tale om, at det bliver aktuelt at foretage større ændringer i den skattepligtige indkomst, eller at virkomhedens regnskaber og bilagsmateriale er tilrettelagt på en sådan måde, at det er vanskeligt at følge et revisionspor i ligningen.

Skatteyderens urigtige oplysninger om grundlaget for TP-dokumentation er som udgangspunkt en grov overtrædelse af skattelovgivningen, men i vurderingen af forholdes grovhed vil også den mulige økonomiske fordel af overtrædelsen indgå som et væsentligt parameter.

Bemærk

En bøde kan nedsættes, hvis en eller flere af de i straffeloven angivne strafnedsættelsesgrunde foreligger, ligesom en bøde tilsvarende kan forhøjes, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, som angivet i straffeloven. Se afsnit A.C.3.5.5 Strafnedsættelsesgrunde Strafnedsættelsesgrunde og A.C.3.5.6 Strafskærpelsesgrunde Strafskærpelsesgrunde.

Prøvesager

Det er domstolene, der skal fastlægge principperne for udmåling af bøden. Der skal derfor anlægges prøvesager for at fastlægge et ensartetbødeniveau, inden Skattestyrelsens straffesagsenheder i et administrativt bødeforelæg kan udmåle en bøde efter SKL § 14, stk. 4.

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.