Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.5.3.8 Bødeniveau ved overtrædelse af SKL § 84, nr. 2, begrænset transfer pricing dokumentationspligt

Indhold

Dette afsnit handler om >fastsættelse af ordensbøde for at overtræde SKL § 84, nr. 2.<

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • >Pligter omfattet af reglen<
  • Bødeudmåling
  • Prøvesager.

Regel

>Ved udmåling af bødestraf for overtrædelse af SKL § 84, nr. 2 (tidligere SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4), forudsættes det i lovbemærkningerne til bestemmelsen, at bødeniveauet for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4, der blev indsat ved lov nr. 591 af 18. juni 2012, videreføres. <

Se også

Afsnit A.C.3.2.1.2.5 Forskellige oplysningspligter, SKL-Lbk 1264 § 14 Forskellige oplysningspligter, SKL-Lbk 1264 § 14.

>Afsnit A.C.3.2.1.3.4.2 Begrænset transfer pricing dokumentationspligt, SKL § 84, nr. 2 Begrænset TP-dokumentationspligt SKL § 84, nr. 2.<

>Pligter omfattet af reglen<

>SKL § 84, nr. 2, omfatter<

  • >opfyldelse af betingelserne for begrænset TP-dokumentationspligt, jf. SKL § 40.<

Bødeudmåling

>Bødeudmåling for overtrædelse af SKL § 84, nr. 2, viderefører principperne for bødeudmåling efter SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 4, jf. lovbemærkningerne til SKL § 84.<

Det forudsættes, at bødeberegningen tager udgangspunkt i:

  • virksomhedens omsætning, eller
  • virksomhedens antal ansatte.

Bøden udmåles som det største af de to beløb, der fremkommer ved beregning efter de to beregningsmetoder.

Hvis antallet af ansatte er under 250, skal bødeudmålingen foretages i forhold til omsætningen.

Beregning efter virksomhedens omsætning:

Omsætning

Bøde

op til 500 mio. kr.

0,5 % af omsætningen

fra 500 mio. kr. op til 1 mia. kr.

+ 0,1 % af omsætningen

Over 1 mia. kr.

+ 0,05 % af omsætningen

>Eksempel:<

>Omsætning 500 mio. kr. (500 mio. kr. x 0,5 %) = 2,5 mio. kr. i bøde.<

>Omsætning 1 mia. kr. ((500 mio. kr. x 0,5 %) + (500 mio. kr. x 0,1 %)) = 3 mio. kr. i bøde.<

Beregning efter antal ansatte:

Antal ansatte

Bøde

250-299

1,50 mio. kr.

300-349

1,75 mio. kr.

350 +

2,00 mio. kr.

Antallet af ansatte

  • omregnes til heltidsansatte
  • opgøres ud fra de månedlige indberetninger til indkomstregisteret, og
  • opgøres som et gennemsnit for det pågældende indkomstår.

Bøden målt efter antal ansatte kan som udgangspunkt ikke blive større end 2 mio. kr.

><

Såfremt de urigtige eller vildledende oplysninger om opfyldelse af betingelserne for anvendelse af forenklet transfer pricing dokumentation vedrører flere indkomstår, vil bøden blive beregnet for hvert år for sig ud fra ovennævnte principper, hvorefter den samlede bøde kan forhøjes med op til 50 pct., hvis overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af skattelovgivningen. ><

Bemærk

En bøde kan nedsættes, hvis en eller flere af de i straffeloven angivne strafnedsættelsesgrunde foreligger, ligesom en bøde tilsvarende kan forhøjes, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, som angivet i straffeloven. Se afsnit A.C.3.5.5 Strafnedsættelsesgrunde Strafnedsættelsesgrunde og A.C.3.5.6 Strafskærpelsesgrunde Strafskærpelsesgrunde.

Prøvesager

Det er domstolene, der skal fastlægge principperne for udmåling af bøden. Der skal derfor anlægges prøvesager for at fastlægge et ensartet bødeniveau, inden Skattestyrelsens straffesagsenheder kan udmåle administrative bøder.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.