Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.5.4.5.4 Ordensbøder i mineralolieafgiftslovgivningen

Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af ordensbøder i mineralolieafgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

  • Ordensbøde for anvendelse af farvet fyringsolie
  • Ordensbøde for anvendelse af farvet dieselolie fra eget tankanlæg
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Ordensbøde for anvendelse af farvet fyringsolie

 

Bestemmelse

Hvis en person anvender...

... er bøden

Mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 1, stk. 6

farvet fyringsolie til andet formål end det er afgiftsberigtiget til.

2.000 kr.

Af de hidtil foreliggende domme fremgår, at bestemmelsen er anvendt i tilfælde, hvor der på bilens tank er påfyldt fyringsolie fra standeren på tankstationer.

Ordensbøde for anvendelse af farvet dieselolie fra eget tankanlæg

Overtrædelse af § 1, stk. 5, jf. § 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum (Farvningsbekendtgørelsen) anses for grovere end overtrædelse af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 6.

En række byretsdomme har fastsat bøden til 5.000 kr., hvor de tiltalte tankede brændstof på deres køretøj fra deres eget tankanlæg, selvom brændstoffet kun må benyttes til fremstilling af varme, landbrugsrelaterede formål og som brændstof til fiskefartøjer. Rigsadvokaten har på denne baggrund tilkendegivet, at overtrædelse af farvningsbekendtgørelsen kan straffes med bøde således:

Bestemmelse

Hvis ejeren af virksomheden eller andre ...

... er bøden

Bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum § 1, stk. 5, jf. § 12, stk. 2

i strid med bestemmelserne i farvningsbekendtgørelsen har benyttet virksomhedens brændstofanlæg til påfyldning af farvet brændstof på eget køretøj

 

5.000 kr.

uretmæssigt har påfyldt farvet brændstof på flere køretøjer

 

5.000 kr. pr. køretøj

Bøden kan efter en konkret vurdering fastsættes til et lavere niveau end udgangspunktet på 5.000 kr., såfremt der foreligger formildende omstændigheder, herunder hvis f.x.:

  • der er tale om et enkeltstående tilfælde, eller
  • der ikke er tilsigtet en økonomisk vinding ved overtrædelsen

Se også SKM2011.129.SKAT

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante meddelelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2011.129.SKAT

Rigsadvokaten har på baggrund af en række byretsdomme udtalt, at der som udgangspunkt kan udstedes bødeforlæg på 5.000 kr. for overtrædelse af § 1, stk. 5, jf. § 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum (farvningsbekendtgørelsen). Det vil bl.a. sige tilfælde, hvor "farvet" gas- og dieselolier og petroleum benyttes til andet end fremstilling af varme, landbrugsrelaterede formål og brændstof til fiskefartøjer.

 

 

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.