Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.6.1 Generelle regler om anvendelse af bødeforelæg

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for anvendelse af bødeforelæg.

Afsnittet indeholder:

 • Bødeforelæggets anvendelse og indhold
 • Forældelse af bødekrav i medfør af et bødeforelæg
 • Genoptagelse af bødeforelæg

Bødeforelæggets anvendelse og indhold

Hvis sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, meddeles det i form af et bødeforelæg. Se RPL § 832.

Reglerne for bødeforelæg er de samme som gælder, når der skal rejses tiltale efter retsplejeloven. Se RPL § 832, stk. 2.

Bødeforelægget skal indeholde

 • den pågældendes navn,
 • en beskrivelse af overtrædelsen,
 • hvilken lovbestemmelse, der anses for overtrådt.

Se RPL § 832, stk. 2, der henviser til RPL § 834, stk. 1 og 2.

Det skal også oplyses, at sagen principielt skal afgøres ved domstolene, men at den kan afsluttes uden domstolsbehandling, såfremt den sigtede

 • erkender sig skyldig og
 • erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist at betale den bøde, som er anført i bødeforelægget.

Hvis den sigtede ikke kan tiltræde bødeforelægget, bliver sagen sendt til politiet med anmodning om at indbringe den for domstolene.

Der kan ikke klages over et bødeforelæg til Skatteankestyrelsen. En borger eller virksomhed, som ikke kan tiltræde et bødeforelæg, skal derfor have sagen afgjort ved domstolene.

Forældelse af bødekrav i medfør af et bødeforelæg

En bøde i medfør af et vedtaget bødeforelæg bortfalder efter

 1. 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr., og
 2. 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.,

hvis der ikke forinden er indgivet begæring om udpantning.

Forældelsefristen regnes fra det tidspunkt, hvor fristen for bødens betaling i følge det vedtagne bødeforelæg udløber.

Se STRFL § 97 a, stk. 1 og stk 3, og afsnit A.A.9.4.2 Forældelsesfrister efter særlovgivningen

Bemærk

Afgår gerningsmanden ved døden efter bødeforelæggets vedtagelse, men inden bødens betaling, bortfalder bøden. Se STRFL § 97 b, stk. 1.

Genoptagelse af et bødeforelæg

Et bødeforelæg kan genoptages efter en konkret vurdering. Genoptagelse kan ske efter anmodning fra den sigtede eller på told- og skatteforvaltningens initiativ.

Genoptagelse kan ske ved

 • ugyldighedsgrunde
 • sagsbehandlingsfejl
 • ændring af grundlaget for bødeforelægget - bødeforelæg for ikke strafbare forhold, efterfølgende ændring af skatteansættelsen eller ændring af skyldsspørgsmål. 

Ved genoptagelse tilbagekalder Skattestyrelsens straffesagsenheder bødeforelægget, og der vedtages eventuelt et nyt bødeforelæg.

 

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.