Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.8.2.2 Revisornævnets kompetence og reaktionsmuligheder

Indhold

Dette afsnit handler om Revisornævnets kompetence og reaktionsmuligheder.

Afsnitte omhandler

  • Revisornævnets kompetence
  • Revisornævnets reaktionsmuligheder

Revisornævnets kompetence

Revisornævnet bedømmer, om revisor ved udførelsen af erklæringsopgaver har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, og derved har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med de påtegninger, udtalelser eller erklæringer, der er nævnt i revisorlovens § 1, stk. 2.

I forbindelse med revisors afgivelse af andre erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, bedømmer Revisornævnet alene, om revisor har undladt at udvise professionel kompetence og omhu. 

Revisornævnets reaktionsmuligheder

Finder nævnet, at revisor ikke har overholdt gældende regler, kan nævnet tildele revisor en advarsel eller pålægge denne en bøde på ikke over 300.000 kr. I særlig grove tilfælde kan nævnet tildele bøder på op til 600.000 kr. Se revisorlovens § 44, stk. 1.

Nævnet kan i alvorlige tilfælde frakende retten til at udøve revisorvirksomhed. Der er også mulighed for at frakendelse kan ske betinget. Se revisorlovens § 44, stk. 2 og 4 (se også ændringer til revisorloven her).

Revisornævnets kendelser skal offentliggøres. Se revisorlovens § 44, stk. 8, jf. tillige § 47 c. Offentliggørelse bliver foretaget i anonymiseret form for fysiske personer, dog med undtagelse af frakendelser og forbud.  

Revisornævnet er den øverste administrative instans på området, og nævnet træffer den endelige admini­strative afgørelse i klagesagen. Det er således ikke muligt at klage over afgørelsen til nogen anden, administrativ myndighed. Se revisorlovens § 51, stk. 3.

Den afgørelsen vedrører, kan i stedet for indbringe afgørelsen for domstolene. Dette gælder for Revisornævnets afgørelser. Der henvises til revisorlovens § 44, stk. 2, 3. pkt, jf. tillige § 52, stk. 1.

Revisorlovens § 44, stk. 3, giver mulighed for, at revisor kan pålægges forbud mod at udøve funktioner i en revisionsvirksomhed.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.