Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.10.4.2.3.2.3 Livsforsikring, der opfylder betingelserne for fradragsret/bortseelsesret for præmier og bidrag, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på denne ret (PBL § 53 A, stk. 1, nr. 2)

Indhold

Dette afsnit handler om livsforsikring, hvor ejeren ikke ønsker at benytte sig af sin ret til fradrag/bortseelse for indbetaling af præmie på forsikringen.

Afsnittet indeholder:

  • Omfattede livsforsikringer
  • Krav til afkaldet i forsikringsaftalen
  • Hvornår kan der ikke gives afkald?
  • Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag
  • Beskatning af udbetalinger
  • Beskatning af afkast
  • Overgangsregler.

Omfattede livsforsikringer

PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 2, omfatter livsvarig og ophørende alderspension, rateforsikringer, kapitalforsikringer og aldersforsikringer, der opfylder reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 2, 4, 5, 5 A, 5 B, 7, 8, 9, 10, 10 A og 11, men hvor ejeren ved oprettelsen har givet afkald på beskatning efter reglerne i PBL afsnit I.

Reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 2, 4, 5, 5 A, 5 B, 7, 8, 9, 10, 10 A og 11, er beskrevet i afsnit C.A.10.2.1.1 Krav til pensionsordninger med løbende udbetalinger (skattekode 01, 09, 10, 16, 17 og 18), C.A.10.2.2.1 Krav til ratepensionsordningen, C.A.10.2.5.1 Krav til kapitalpensionsordninger (skattekode 03, 08, 14 og 15) og C.A.10.2.6 Aldersforsikringer og aldersopsparinger (skattekode 33 og 45).

Krav til afkaldet i forsikringsaftalen

Det skal fremgå af aftalen, at forsikringstageren ved oprettelsen har tilkendegivet, at forsikringen ønskes tegnet uden fradragsret. Forsikringen er derfor kun omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, hvis afkaldet er givet ved oprettelsen af ordningen. Der kan dermed ikke gives afkald på et senere tidspunkt, og der er som udgangspunkt ingen mulighed for dispensation eller omgørelse. Se hertil SKM2010.67.SR. Er et afkald ved en fejl ikke blevet registreret af pensionsinstituttet, kan Skattestyrelsen dog godkende, at pensionsordningen omfattes af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Der er dog under visse betingelser mulighed for at overføre beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning omfattet af § 53 A for samme person hos samme pensionsudbyder efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 22 D, stk. 5.

Se nærmere herom C.A.10.2.7.2 Korrektioner af pensionsaftaler

Hvornår kan der ikke gives afkald?

Der kan ikke gives afkald på beskatning efter afsnit I ved oprettelsen af en pensionsordning, hvis pensionsordningen modtager statsstøtte. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 6. Ved pensionsordninger, der modtager statsstøtte, forstås pensionsordninger oprettet i institutioner, hvis drift, herunder løn- og pensionsbetaling for de ansatte, er fuldt eller delvist statsligt finansieret.

Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag

Se afsnit C.A.10.4.2.3.3 Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag om fradrag for og beskatning af præmier og bidrag til PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Beskatning af udbetalinger

Se afsnit C.A.10.4.2.3.4 Beskatning af udbetalinger om beskatning af udbetalinger fra PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Beskatning af afkast

Se afsnit C.A.10.4.2.3.5 Beskatning af afkast og afkastets beregning om beskatning af afkast og afkastets beregning i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Overgangsregler

Se afsnit C.A.10.4.2.3.6 Overgangsregler om overgangsregler i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.